Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 7) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Marcin Czaja,

b) Ignacy Karol Ozgowicz,

c) Barbara Rudzińska-Mękal,

d) Tomasz Wicha.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Dzienniki Urzędowe