Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny ofert uczelni w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się, na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Zespół doradczy do oceny ofert uczelni w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki", zwany dalej "zespołem".

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Jakub Brdulak;

2) członkowie:

a) Grzegorz Kurzyński,

b) Janusz Uriasz.

2. W pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań zespołu należy:

1) ocena merytoryczna ofert złożonych przez uczelnie w ramach projektu pozakonkursowego "Mistrzowie dydaktyki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", listy ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanej wysokości dofinansowania;

3) wykonywanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w pkt 1, zleconych przez ministra, w szczególności przygotowywanie opinii.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;

2) przydziela zadania członkom zespołu;

3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

4. Zawiadomienie o terminie, formie oraz miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

5. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 8.

1. Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.

2. Przewodniczący i członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianej oferty;

2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;

3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba, która:

a) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia przewodniczącego lub członka zespołu,

b) pozostaje z przewodniczącym lub członkiem zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się do:

1) bezstronnego działania w interesie publicznym;

2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.

§ 9.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe