Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9g ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla pani Ewy Kantyki, zatrudnionej na stanowisku starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Wadowicach, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, w składzie:

1) Pan Jan Tomasz Chojnacki, główny specjalista, Departament Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki - przewodniczący komisji;

2) Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty;

3) eksperci:

a) Pani Elżbieta Zofia Kraśnicka - wpisana na listę ekspertów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod nr 3705,

b) Pani Teresa Perkowska - wpisana na listę ekspertów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod nr 3720,

c) Pani Barbara Turalska - wpisana na listę ekspertów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod nr 14666.

2. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-26
  • Data obowiązywania: 2021-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe