REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 24

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie powołania Rady do spraw edukacji uchodźców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę do spraw edukacji uchodźców, zwaną dalej "Radą".

§ 2.

W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - Przemysław Czarnek;

2) członkowie Rady:

a) Sławomir Adamiec,

b) Jakub Banaszek,

c) Włodzimierz Bernacki,

d) Margareta Budner,

e) Zbigniew Dolata,

f) Marzenna Drab,

g) Bogna Janke,

h) Maciej Kopeć,

i) Małgorzata Kopiczko,

j) Roman Kowalczyk,

k) Ryszard Legutko,

l) Marzena Machałek,

m) Anna Maćkowska,

n) Aurelia Michałowska,

o) Teresa Misiuk,

p) Wojciech Murdzek,

q) Lucjusz Nabereżny,

r) Dariusz Piontkowski,

s) Monika Poboży,

t) Tomasz Rzymkowski,

u) Michał Seweryński,

v) Mirosława Stachowiak-Różecka,

w) Teresa Wargocka,

x) Andrzej Waśko,

y) Kazimierz Wiatr,

z) Andrzej Wnuk,

za) Anna Zalewska,

zb) Jarosław Zieliński,

zc) Tomasz Zieliński.

§ 3.

Zadaniem Rady jest przedstawienie rozwiązań w zakresie edukacji uchodźców w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz ustala projekt porządku obrad;

2) przydziela zadania członkom Rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje członek Rady wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 5.

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady odbywają się raz w tygodniu.

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

4. Przewodniczący Rady może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący Rady przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.

5. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym jest ona rozpatrywana na posiedzeniu Rady.

§ 6.

1. Ustalenia Rady są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący Rady zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie jest podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności - członek Rady wskazany przez przewodniczącego.

3. Członek Rady może zgłosić zdanie odrębne z uzasadnieniem.

§ 7.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń Rady, a także zdania odrębne, o których mowa w § 6 ust. 3.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Rady z możliwością wnoszenia uwag co do jego treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - członek Rady wskazany przez przewodniczącego.

§ 8.

Przewodniczący Rady i członkowie Rady są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Rady.

§ 9.

Obsługę Rady zapewnia Biuro Ministra.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-11
  • Data wejścia w życie: 2022-03-11
  • Data obowiązywania: 2022-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA