Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 73

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30d ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu, zwany dalej "zespołem".

2. Zespół działa do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Krystian Saks;

2) członkowie:

a) Mariusz Sobolewski,

b) Janusz Wdzięczak,

c) Szymon Dziubicki,

d) Marzena Świstak,

e) Jacek Raubo,

f) Marek Zdrojewski,

g) Krzysztof Nowak,

h) Piotr Chęciński,

i) Piotr Podgórski,

j) Kazimierz Przeszowski,

k) Radosław Sosnowski,

l) Damian Ziółek,

m) Tomasz Moliński,

n) Daniel Smaga,

o) Michał Więcław,

p) Stefan Kołucki,

q) Joanna Wójcik,

r) Tomasz Miłkowski,

s) Elżbieta Bojanowska.

§ 3.

Do zadań zespołu należy:

1) ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116), zwanych dalej "wnioskami";

2) sporządzenie i przedłożenie Ministrowi Edukacji i Nauki opinii o wnioskach oraz listy wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji celowej wraz z określeniem proponowanych kwot tej dotacji;

3) realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki.

§ 4.

1. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia, ustala porządek obrad i prowadzi posiedzenia zespołu;

2) przydziela zadania członkom zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrad posiedzenia zespołu w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia zespołu wypowiadanie się w jego toku.

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia zespołu, wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia i treść ustaleń zespołu.

5. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 6.

1. Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.

2. Przewodniczący i członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w opiniowaniu wniosków w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w tym jeżeli:

1) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;

2) uczestniczyli w opracowywaniu wniosku;

3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba, która:

a) jest ich małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie,

b) pozostaje z przewodniczącym lub członkiem zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają Ministrowi Edukacji i Nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:

1) bezstronnego działania w interesie publicznym;

2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.

§ 7.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Programów Naukowych i Inwestycji.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Dzienniki Urzędowe