REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 14

ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwane dalej „Gospodarstwem”.

2. Termin otwarcia likwidacji Gospodarstwa wyznacza się na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

3. Termin zakończenia likwidacji Gospodarstwa, zwany dalej „dniem likwidacji”, wyznacza się na dzień 31 grudnia 2008 r.

4. Likwidatora Gospodarstwa wyznacza Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2

Do dnia likwidacji Gospodarstwo prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem § 4 i 5. Likwidację Gospodarstwa prowadzi się pod dotychczasową nazwą z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

§ 3

Likwidator jest obowiązany do przedłożenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Edukacji Narodowej harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, celem zatwierdzenia.

§ 4

Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszystkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji Gospodarstwa, a w szczególności do:

1) sporządzenia wykazów spraw dotyczących działalności Gospodarstwa, a następnie w zakresie:

a) spraw niezakończonych – przekazania tych spraw właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej,

b) spraw zakończonych – dokonania archiwizacji dokumentów Gospodarstwa i przekazania dokumentów archiwalnych do Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia majątku Gospodarstwa;

3) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Gospodarstwa, z zastrzeżeniem § 5;

4) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do nieodpłatnego przekazania Ministerstwu Edukacji Narodowej składników majątkowych Gospodarstwa;

5) egzekucji należności oraz uregulowania zobowiązań Gospodarstwa, wymagalnych do dnia likwidacji;

6) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Gospodarstwa o jego likwidacji;

7) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, które nie zostały wykonane lub rozliczone do dnia likwidacji;

8) sporządzenia sprawozdania z wykonanych zadań do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz wskazania czynności które należy wykonać po tym terminie;

9) dokonania niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Gospodarstwa, w szczególności podjęcia czynności wymaganych do wyrejestrowania Gospodarstwa z:

a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,

b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,

c) rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

10) wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej Gospodarstwa.

§ 5

Do osób, których stosunek pracy z Gospodarstwem nie został rozwiązany z dniem 31 grudnia 2008 r., stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Nowym pracodawcą tych osób od dnia 1 stycznia 2009 r. jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 6

1. Składniki majątkowe będące w użytkowaniu Gospodarstwa stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

Rachunki bankowe i księgi rachunkowe Gospodarstwa zamyka się z dniem 31 grudnia 2008 r.

§ 8

Należności i zobowiązania Gospodarstwa według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 9

Termin zakończenia działalności Likwidatora wyznacza się na dzień 30 kwietnia 2009 r. W uzasadnionym przypadku Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej może skrócić ten termin.

§ 10

Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-09-24
  • Data obowiązywania: 2008-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA