Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9d ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie postępowania konkursowego, zwanego dalej „konkursem”, na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

§ 2

W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1) Przewodniczący:

Pani Małgorzata Szybalska
Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) członkowie:

a) Pan Arkadiusz Jarkiewicz
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

b) Pan Mirosław Sawicki
Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

c) Pani Ewa Konikowska-Kruk
Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

d) Pan Marek Kuciński
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

e) Pani Małgorzata Nestorowicz
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Dopuszcza się dodatkowe upowszechnianie informacji o ogłoszeniu konkursu. Wzór informacji o ogłoszeniu zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

§ 5

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w obecności co najmniej 2/3 jej składu.

§ 6

Przed rozpoczęciem konkursu członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonują weryfikacji dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 7

Do konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 8

W ramach konkursu Komisja prowadzi rozmowy z poszczególnymi kandydatami; kandydaci prezentują koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i odpowiadają na pytania członków komisji.

§ 9

1. Po zakończeniu rozmów z kandydatami Komisja wybiera – w drodze głosowania – kandydata na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

2. Głosowanie jest tajne. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.

3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddala głosy więcej niż połowa członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 3, Komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

6. W przypadku, gdy do drugiego głosowania dopuszczony zostanie jeden kandydat, konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli kandydat ten otrzyma więcej niż połowę głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

§ 10

W sprawach proceduralnych dotyczących prac Komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, decyduje Komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

§ 11

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 12

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez Komisję konkursu bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 13

Przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wynikach konkursu.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Załącznik 1. [Ogłoszenie]

Załączniki do zarządzenia nr 11 Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 maja 2010 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

Ogłoszenie
Minister Edukacji Narodowej
ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne;

2) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4) legitymuje się co najmniej 7-letnim stażem pracy w zawodzie nauczycielskim, w tym co najmniej 3-letnim stażem na stanowisku kierowniczym lub związanym z organizacją i kierowaniem pracą zespołów zadaniowych;

5) nie był karany karami określonymi w ust. 3 pkt 5 lit. a–d.

2. Preferowani są kandydaci posiadający:

1) znajomość systemów oceniania w Polsce i za granicą;

2) udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

3) ukończone szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

4) wpis do ewidencji egzaminatorów.

3. Oferta kandydata powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a) dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wymagany staż pracy,

b) aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) oświadczenia kandydata, iż kandydat:

a) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

b) nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

c) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

d) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub orzeczonym za czyn popełniony przed dniem 1 lipca 2005 r. zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

f) wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.);

6) oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Oferty z dokumentami (w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs OKE Kraków”) należy złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pok. 161 (I piętro) lub przestać na adres Ministerstwa: al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w terminie do dnia ................2010 roku (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego).Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 347-41-70.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Minister Edukacji Narodowej

informuje, że w dniu................2010 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko:

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Z warunkami przystąpienia do konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.men.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 347-41-70.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2010-05-27
  • Data obowiązywania: 2010-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe