REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania o Holokauście

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw nauczania o Holokauście, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie opinii dla Ministra na temat kierunków działań oraz zmian w obszarze nauczania o Holokauście;

2) przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze nauczania o Holokauście;

3) konsultowanie projektów opracowań i materiałów z zakresu nauczania o Holokauście.

2. Minister może powierzać Zespołowi lub jego członkom inne zadania związane z obszarem nauczania o Holokauście, w szczególności przygotowywanie opracowań i ekspertyz.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pełnomocnik Ministra do spraw kontaktów polsko-żydowskich, Pan Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) członkowie Zespołu:

a) dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego,

b) dr Alicja Bartuś, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu,

c) dr Eleonora Bergman, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma,

d) dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auscnwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

e) Anna Drabik, przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” w Polsce,

f) Prof. dr hab. Jerzy Eisler, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,

g) Marlena Fałkowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie,

h) Andrzej Folwarczny, prezes zarządu Fundacji Forum Dialogu Między Narodami,

i) Piotr Kowalik, kierownik Centrum Edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie,

j) Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie,

k) Monika Krawczyk, dyrektor generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego,

I) Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu,

m) Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

n) ks. Jan Nowak, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu,

o) Krystyna Oleksy, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

p) Alicja Pacewicz, wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,

q) Paula Sawicka, prezes Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii”,

r) Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski,

s) Robert Szuchta, nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. I. Witkiewicza w Warszawie, ekspert ds. edukacji o Holokauście,

t) Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie,

u) Gołda Tencer, dyrektor Fundacji „Shalom”,

v) dr Piotr Trojański, kierownik Pracowni Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

w) Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

§ 4

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac.

2. Przewodniczący Zespołu w przypadku swojej nieobecności, wyznacza członka Zespołu prowadzącego posiedzenia Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu oraz ustalać tryb ich działania.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności ekspertów w sprawach związanych z nauczaniem o Holokauście.

5. W przypadku nieobecności członka Zespołu na posiedzeniu, może być on zastąpiony, po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Zespołu, przez innego przedstawiciela instytucji, którą reprezentuje.

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.

7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub członek Zespołu, o którym mowa w ust. 2.

§ 5

1. Grupa robocza przy Pełnomocniku Ministra do spraw kontaktów polsko-żydowskich, o której mowa w § 7 ust. 2 zarządzenia nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 4, z późn. zm.) na polecenie Przewodniczącego Zespołu przygotowuje opinie, stanowiska i inne materiały na potrzeby prac Zespołu.

2. Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 6

Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2010-11-03
  • Data obowiązywania: 2010-11-03
  • Dokument traci ważność: 2018-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA