REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 22

ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji zadań związanych z przejęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Tekst pierwotny

§ 1

W zarządzeniu nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji zadań związanych z przejęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odpowiedzialny za koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej;

2) dwaj Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej,

b) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

4) pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniący funkcję Rzecznika Ministra Edukacji Narodowej do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

5) Członkowie Zespołu – dyrektorzy następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Funduszy Strukturalnych,

c) Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

d) Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

e) Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych,

f) Departamentu Prawnego,

g) Departamentu Programów Nauczania i Podręczników,

h) Departamentu Strategii,

i) Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych,

j) Biura Informacji,

k) Biura Kadr i Szkolenia.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także dyrektorzy programów Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie dotyczącym przygotowań do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz w zakresie dotyczącym sprawowania przewodnictwa w tej Radzie, przy wykonywaniu zadań Zespół współpracuje w szczególności z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.”;

4) uchyla się § 6;

5) po § 10 dodaje się § 10a–10d w brzmieniu:

„§ 10a. 1. W celu organizacji i koordynacji prac nad dokumentami Unii Europejskiej w obszarze edukacji i młodzieży, w okresie przygotowań do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz w okresie sprawowania przewodnictwa w tej Radzie, w ramach Zespołu, tworzy się Zespół Zadaniowy do spraw prac nad dokumentami Unii Europejskiej, zwany dalej „Zespołem Zadaniowym”.

2. Przez „dokumenty Unii Europejskiej” należy rozumieć projekty decyzji, zaleceń, opinii, konkluzji oraz inne dokumenty dotyczące prac Rady Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu lub innych gremiów Unii Europejskiej w obszarze edukacji i młodzieży, w tym dokumenty robocze (np. working paper, non-paper).

§ 10b. 1. W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu Zadaniowego, odpowiednio w obszarze edukacji i obszarze młodzieży;

2) Koordynator Merytoryczny, odpowiednio w obszarze edukacji i obszarze młodzieży;

3) Członkowie Zespołu Zadaniowego:

a) przedstawiciele:

– Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

– Departamentu Strategii,

– Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

– Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

– Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych,

– Departamentu Programów Nauczania i Podręczników,

– Departamentu Ekonomicznego,

– Departamentu Funduszy Strukturalnych,

– Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych,

b) przedstawiciel Departamentu Prawnego – w razie stwierdzenia problemów prawnych,

c) przedstawiciele:

– Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

– Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie,

– Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie,

– Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie,

d) pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniący funkcję Rzecznika Ministra Edukacji Narodowej do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

e) zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

f) przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli właściwi w obszarze edukacji i młodzieży.

2. W razie potrzeby w pracach Zespołu Zadaniowego uczestniczą osoby pełniące rolę edytorów fiszek oraz inne, niż Członkowie Zespołu Zdaniowego, osoby upoważnione przez Ministra Edukacji Narodowej do udziału w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej.

3. W przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego, Członek Zespołu Zadaniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–c, e i f, jest reprezentowany przez zastępcę.

4. Członkowie Zespołu Zadaniowego oraz ich zastępcy powinni posiadać niezbędną i aktualną wiedzę o stanie prac nad dokumentami Unii Europejskiej prowadzonymi w obszarze edukacji i młodzieży na poziomie krajowym i Unii Europejskiej, zgodnie z właściwością jednostki organizacyjnej, którą reprezentują, a ponadto posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów Unii Europejskiej sporządzonych w tym języku.

§ 10c. 1. Pracami Zespołu Zadaniowego kieruje Przewodniczący Zespołu Zadaniowego, odpowiednio:

1) w obszarze edukacji – Przewodniczący Komitetu do spraw Edukacji, we współpracy z Koordynatorem Merytorycznym w obszarze edukacji;

2) w obszarze młodzieży – Przewodniczący Grupy Roboczej do spraw młodzieży, we współpracy z Koordynatorem Merytorycznym w obszarze młodzieży.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego pracami Zespołu Zadaniowego kierują odpowiednio:

1) w obszarze edukacji – Koordynator Merytoryczny w obszarze edukacji;

2) w obszarze młodzieży – Koordynator Merytoryczny w obszarze młodzieży.

3. W przypadku nieobecności Koordynatorów, o których mowa w ust. 2, pracami Zespołu Zadaniowego kierują pracownicy wyznaczeni, odpowiednio przez:

a) w obszarze edukacji – dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

b) w obszarze młodzieży – dyrektora Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych.

4. Szczegółowy opis zadań oraz tryb pracy Zespołu Zadaniowego określa regulamin Zespołu Zadaniowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 10d. W ramach Zespołu, w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez Zespół, mogą być tworzone grupy robocze i podzespoły.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Załącznik 1. [REGULAMIN ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO SPRAW PRAC NAD DOKUMENTAMI UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 1 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 lutego 2011 r. (poz. 22)

REGULAMIN ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO SPRAW PRAC NAD DOKUMENTAMI UNII EUROPEJSKIEJ

§ 1

Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:

1) przygotowywanie stanowisk, opinii, uwag, założeń i innych dokumentów dotyczących dokumentów Unii Europejskiej, zwanych dalej „stanowiskami dotyczącymi dokumentów UE”, kierowanych na posiedzenia gremiów Unii Europejskiej do spraw edukacji i młodzieży, w tym Rady do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, Komitetu do spraw Edukacji, Spotkania Stałych Przedstawicieli COREPER, Grupy Roboczej do spraw Młodzieży, Grupy Wysokiego Szczebla, Dyrektorów Generalnych do spraw Kształcenia Ogólnego, Dyrektorów Generalnych do spraw Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, oraz na inne spotkania, w których uczestniczą ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej właściwi w sprawach edukacji i młodzieży;

2) ocena znaczenia poszczególnych dokumentów Unii Europejskiej dla polityki edukacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przygotowanie materiałów do debat, spotkań, konferencji i innych wydarzeń dotyczących edukacji i młodzieży planowanych podczas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

4) analizowanie sprawozdań z posiedzeń gremiów Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1.

§ 2

1. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego analizuje dokumenty Unii Europejskiej będące przedmiotem posiedzenia gremiów Unii Europejskiej, o których mowa w § 1 pkt 1, i wyznacza Członków Zespołu Zadaniowego odpowiedzialnych za pracę nad tymi dokumentami.

2. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego przekazuje właściwym Członkom Zespołu Zadaniowego dokumenty Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, oraz określa przedmiot, zakres i termin wykonania prac wymaganych nad tymi dokumentami.

3. Dokument Unii Europejskiej, wraz z informacją o poleceniach dotyczących wymaganych prac nad tym dokumentem, otrzymują do wiadomości:

1) Koordynator Merytoryczny w obszarze odpowiednio edukacji i obszarze młodzieży;

2) asystent Podsekretarza Stanu odpowiedzialnego za koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej;

3) przełożeni właściwych Członków Zespołu Zadaniowego;

4) dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

5) dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych;

6) pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniący funkcję Rzecznika Ministra Edukacji Narodowej do spraw Prezydencji;

7) przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli właściwi w obszarze edukacji i młodzieży;

8) w razie potrzeby – osoby pełniące rolę edytorów fiszek oraz inne, niż Członkowie Zespołu Zdaniowego, osoby upoważnione przez Ministra Edukacji Narodowej do udziału w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej.

§ 3

Właściwi Członkowie Zespołu Zadaniowego, uwzględniając aktualny stan prac w danej dziedzinie na poziomie krajowym i Unii Europejskiej, opracowują materiał dotyczący dokumentu Unii Europejskiej w zakresie i terminie określonym przez Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego, zgodnie z § 2 ust. 2, a następnie przekazują opracowany materiał Przewodniczącemu Zespołu Zadaniowego.

§ 4

Na podstawie materiałów, o których mowa w 5 3, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego opracowuje projekt stanowiska dotyczącego dokumentu UE.

§ 5

1. W przypadku wątpliwości lub rozbieżnych opinii, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego organizuje spotkanie robocze Zespołu Zadaniowego w celu uzgodnienia projektu stanowiska dotyczącego dokumentu UE. Jeśli zorganizowanie spotkania roboczego nie jest możliwe, wątpliwości i rozbieżności wyjaśniane są drogą elektroniczną.

2. W przypadku nieuzgodnienia projektu stanowiska dotyczącego dokumentu UE zgodnie z ust. 1, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego zwraca się do Podsekretarza Stanu odpowiedzialnego za koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej o rozstrzygnięcie wątpliwości lub rozbieżności.

§ 6

W przypadku stwierdzenia problemów prawnych w trakcie prac Zespołu Zadaniowego, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego występuje do Departamentu Prawnego o dokonanie oceny prawnej danego problemu prawnego. W razie konieczności w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego uczestniczy przedstawiciel Departamentu Prawnego.

§ 7

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego kieruje stanowisko dotyczące dokumentu UE do właściwych gremiów Unii Europejskiej, o których mowa § 1 pkt 1, oraz do wiadomości:

1) Podsekretarza Stanu odpowiedzialnego za koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz jego asystenta;

2) Koordynatora Merytorycznego, odpowiednio w obszarze edukacji i obszarze młodzieży;

3) Członków Zespołu Zadaniowego i ich zastępców;

4) dyrektorów departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli jednostek, o których mowa w § 10b ust. 1 pkt 3 lit. c zarządzenia;

5) zaproszonych do udziału w pracach Zespołu Zadaniowego przedstawicieli Ministerstw, o których mowa w 5 lub ust. 1 pkt 3 lit. e zarządzenia;

6) osób pełniących rolę edytorów fiszek oraz innych, niż Członkowie Zespołu Zdaniowego, osób upoważnionych przez Ministra Edukacji Narodowej do udziału w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej.

§ 8

W razie potrzeby, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego przekazuje dokument zawierający stanowisko dotyczące dokumentu UE do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w celu przetłumaczenia tego dokumentu na język angielski lub inny język obcy. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej wyznacza pracownika odpowiedzialnego za przetłumaczenie danego dokumentu we współpracy z właściwym Członkiem Zespołu Zadaniowego albo kieruje dokument do tłumaczenia zewnętrznego.

§ 9

Członkowie Zespołu Zadaniowego oraz inne, niż Członkowie Zespołu Zadaniowego, osoby upoważnione przez Ministra Edukacji Narodowej do udziału w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej, przekazują, odpowiednio w obszarze edukacji oraz w obszarze młodzieży. Przewodniczącemu Zespołu Zadaniowego oraz Koordynatorowi Merytorycznemu:

1) sprawozdania z przebiegu posiedzeń gremiów Unii Europejskiej, o których mowa w § 1 pkt 1, podczas których zostało przedstawione stanowisko dotyczące dokumentu UE, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia danego gremium;

2) na bieżąco, inne istotne informacje o stanie prac prowadzonych na poziomie krajowym i Unii Europejskiej w ramach właściwości ich departamentów oraz jednostek, o których mowa w § 10b ust. 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych prac, w tym dalszych prac nad danym dokumentem Unii Europejskiej.

§ 10

Sprawozdania, o których mowa w § 9 pkt 1, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego niezwłocznie przekazuje osobom wymienionym w § 7.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA