REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 20

ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji zadań związanych z przejęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Tekst pierwotny

§ 1

Tworzy się w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji zadań związanych z przejęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Członek Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzialny za koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej;

2) dwaj Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej,

b) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

4) Członkowie Zespołu – dyrektorzy następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Funduszy Strukturalnych,

c) Departamentu Komunikacji Społecznej,

d) Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

e) Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

f) Departamentu Prawnego,

g) Departament Programów Nauczania i Podręczników,

h) Departamentu Strategii,

i) Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych,

j) Biura Kadr i Szkolenia.

2. W przypadku niemożliwości udziału w posiedzeniu Zespołu dyrektora komórki organizacyjnej wyznacza on zastępcę dyrektora lub innego pracownika danej komórki organizacyjnej do udziału w posiedzeniu Zespołu.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także dyrektorzy programów wspólnotowych „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”.

§ 4

1. Do zadań Zespołu należy realizacja zadań wynikających dla Ministra Edukacji Narodowej z działań podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności zadań związanych z:

1) przygotowaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

2) sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W zakresie dotyczącym przygotowań do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży i Kultury oraz zakresie dotyczącym sprawowania przewodnictwa w tej Radzie, przy wykonywaniu zadań Zespół współpracuje w szczególności z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej są obowiązani, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego Członka Zespołu, do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udzielenie mu niezbędnych informacji.

§ 6

W ramach Zespołu, w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez Zespół, mogą być tworzone grupy robocze i podzespoły.

§ 7

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.

3. W porozumieniu z Członkami Zespołu Przewodniczący Zespołu podejmuje decyzje w odniesieniu do spraw, o których mowa w § 4, oraz przekazuje Ministrowi Edukacji Narodowej informacje o wynikach prac Zespołu.

4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który po akceptacji Przewodniczącego Zespołu przekazywany jest do wiadomości Członków Zespołu.

§ 8

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Zespołu.

2. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 9

Przewodniczący Zespołu, co najmniej raz w roku, przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

§ 10

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.

§ 11

Zespół kończy swoją działalność w dniu 29 lutego 2012 r.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA