REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 8

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 4, 13, 16, 30 i 31 oraz z 2014 r. poz. 1 i 5) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor departamentu kieruje departamentem samodzielnie lub przy pomocy zastępcy dyrektora, dbając o zapewnienie ciągłości pracy na stanowisku.”;

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. W celu wysłania pisma podpisanego zgodnie z § 14, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), formularz pisma ogólnego w formacie XML, przekazujący w załączeniu pismo podpisane przez osobę upoważnioną, może wypełnić i podpisać podpisem elektronicznym inna osoba niż upoważniona do podpisania pisma.”;

3) w § 18 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) koordynowania współpracy międzyresortowej w zakresie udziału w Programie INES/OECD (Wskaźniki Systemów Edukacji);”;

4) w § 20 w ust. 1 w pkt 4 uchyla się lit. a;

5) w § 21:

a) w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) współpracy ze środkami masowego przekazu;”,

b) uchyla się pkt 3,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) współpracy z jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań promocyjnych w projektach systemowych;”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenia i redagowania stron internetowych, intranetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z właściwymi departamentami;”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) monitorowania obecności problematyki oświaty i wychowania oraz innych tematów z zakresu działalności Ministerstwa w środkach masowego przekazu;”,

f) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) współpracy z mediami publicznymi, w tym realizacji zadań wynikających z porozumień i umów podpisanych z Telewizją Polską S.A. i Polskim Radiem S.A.”,

g) uchyla się pkt 15;

6) w § 22 po pkt 18 dodaje się pkt 18a i 18b w brzmieniu:

„18a) nadzoru pedagogicznego nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

18b) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”;

7) w § 23 uchyla się pkt 27 i 28;

8) w § 24 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) legalizacji wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw i zaświadczeń wydawanych na podstawie egzaminów eksternistycznych;”;

9) w § 26:

a) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) zlecania opracowania i wydania podręczników we współpracy z właściwymi departamentami;”,

b) w pkt 27 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. g dodaje się lit. h i i w brzmieniu:

„h) przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej,

i) przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego doskonalenia zawodowego pracujących za granicą nauczycieli języka polskiego, historii i geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim;”,

c) uchyla się pkt 32,

d) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) funkcjonowania polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1031);”,

e) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

„37a) koordynacji prac związanych z realizacją projektu Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii;”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
  • Data wejścia w życie: 2014-05-15
  • Data obowiązywania: 2014-05-15
  • Dokument traci ważność: 2015-01-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA