REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 15

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Tekst pierwotny

Na podstawie § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, zwanego dalej „konkursem”.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

1) przewodniczący – Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) zastępca przewodniczącego – Anna Atłas, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Emilia Różycka, naczelnik wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

b) Marzenna Szczepańska, główny specjalista w Departamencie Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

c) Bożena Retelewska, pierwszy radca w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną prac komisji zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Do konkursu dopuszcza się kandydatów, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie oraz złożyli w terminie ofertę zawierającą wymagane oświadczenia i dokumenty.

§ 5.

Komisja rozpoczyna pracę najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

§ 6.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego –jeden z członków komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 7.

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.

§ 8.

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszej części konkursu.

4. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 9.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy z każdym z nich.

2. W trakcie rozmowy kandydat przedstawia koncepcję funkcjonowania Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach i odpowiada na pytania członków komisji.

3. W trakcie rozmowy sprawdza się znajomość języka obcego.

4. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów, którzy mogą brać udział w posiedzeniu komisji.

§ 10.

1. Po zakończeniu rozmów z kandydatami, komisja wybiera, w drodze głosowania, kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.

2. Głosowanie jest tajne. Każdemu członkowi komisji przysługuje jeden głos.

3. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

4. W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 3, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 11.

W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, decyduje komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

§ 12.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 13.

1. Po zakończeniu konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie informuje kandydatów o wyniku konkursu.

2. Przewodniczący komisji, niezwłocznie po zakończeniu konkursu, powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o jego wyniku i przekazuje mu dokumentację konkursu.

§ 14.

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej trzech jej członków;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Załącznik 1. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE]

Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz. Urz. MEN poz. 15)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207);

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin;

4) posiada znajomość języka greckiego lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

5) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

6) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin;

7) posiada znajomość języka greckiego lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

8) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 7, 9, 11.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowanego na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach;

17) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka greckiego lub języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie kandydata o posiadaniu znajomości języka greckiego lub języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

4. Dodatkowe wymagania:

1) wiedza o Grecji ze szczególnym uwzględnieniem systemu oświaty obowiązującego w Grecji;

2) doświadczenie zawodowe na stanowisku dyrektora szkoły.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem do korespondencji, adresem e-mail oraz numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach”, w terminie do 5 sierpnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymaganie poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, należy rozumieć, jako własnoręczne potwierdzenie przez kandydata za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-28
  • Data wejścia w życie: 2014-07-14
  • Data obowiązywania: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA