REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 16

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 5 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów(Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 4, 13, 16, 30 i 31 oraz z 2014 r. poz. 1, 5 i 8) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Dyrektor departamentu, o którym mowa w § 5 pkt 5–7 oraz pkt 9–11, wyznacza spośród pracowników tego departamentu posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, pracownika, który:

1) wspomaga prace legislacyjne w departamencie;

2) monitoruje przebieg prac legislacyjnych w departamencie;

3) wspomaga przygotowywanie stanowisk departamentu w sprawach wskazanych przez dyrektora departamentu;

4) realizuje zadania, o których mowa w § 6 pkt 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor departamentu, o którym mowa w ust. 1, za zgodą Dyrektora Generalnego, może wyznaczyć do zadań, o których mowa w ust. 1, lub ich części, pracownika nieposiadającego wyższego wykształcenia prawniczego.

2) w § 32 w ust. 1:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) opiniowania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów, monitorowania ich aktualności oraz zamieszczania zatwierdzonych regulaminów w intranecie;”,

b) w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 45 dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

„46) wdrażania i rozwoju funkcjonowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz wewnętrznych systemów Ministerstwa wspierających uzgadnianie dokumentów rządowych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
  • Data wejścia w życie: 2014-09-05
  • Data obowiązywania: 2014-09-05
  • Dokument traci ważność: 2015-01-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA