REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1) Minister Edukacji Narodowej – przewodniczący;

2) Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, rzecznik prasowy Ministra Edukacji Narodowej – członkowie;

3) kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego – sekretarz.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, zastępuje go Sekretarz Stanu albo podsekretarz stanu zgodnie z przepisami w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwany dalej „zastępcą przewodniczącego”.

§ 2.

Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

3. W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie Zespołu.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół ustaleń, który zatwierdza przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

7. Z posiedzeń Zespołu może być sporządzany komunikat prasowy, informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Komunikat przygotowuje, w porozumieniu z sekretarzem Zespołu, i podaje do publicznej wiadomości rzecznik prasowy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 4.

Obsługę prac Zespołu zapewniają:

1) pod względem merytorycznym – członkowie Zespołu w zakresie swoich właściwości;

2) pod względem kancelaryjno-biurowym:

a) kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego – w zakresie informacji jawnych oraz niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

b) kancelaria tajna – w zakresie informacji niejawnych o klauzuli wyższej niż klauzula „zastrzeżone”:

3) pod względem organizacyjnym – kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego;

4) pod względem teleinformatycznym – kierownik komórki organizacyjnej, do której zakresu działania należą sprawy obsługi informatycznej.

§ 5.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Osoby wchodzące w skład Zespołu są obowiązane posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 7.

Zespół działa na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 8.

Wydatki związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywa się ze środków ujętych w budżecie państwa w części 30 – Oświata i wychowanie.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 14 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 19).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Załącznik 1. [REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 września 2014 r. (Dz. Urz. MEN poz. 17)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1. Regulamin funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej określa zadania osób wchodzących w skład Zespołu oraz zasady i tryb jego funkcjonowania.

§ 2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracą Zespołu;

2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) ustalanie trybu wykonywania zadań przez osoby biorące udział w pracach Zespołu;

4) wyznaczanie koordynatora do realizacji prac, wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej;

5) wydawanie wytycznych w zakresie przygotowania propozycji rozwiązania sytuacji kryzysowych;

6) w przypadku zaistnienia konieczności, kierowanie ewakuacją ludzi oraz mienia z obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej do czasu przybycia specjalistycznych jednostek ratowniczo-gaśniczych.

§ 3. Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:

1) wykonywanie zadań określonych w § 2, w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu;

2) nadzór nad sprawnym, merytorycznym i terminowym wykonywaniem zadań przez Zespół;

3) nadzór nad właściwą organizacją i dyscypliną pracy Zespołu;

4) koordynacja prac Zespołu oraz stwarzanie warunków do realizacji podjętych decyzji;

5) wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zespołu;

6) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu.

§ 4. Do zadań członków Zespołu należy:

1) monitorowanie, analizowanie, ocena i prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie wniosków przewodniczącemu Zespołu;

2) informowanie przewodniczącego Zespołu o zagrożeniach mogących prowadzić do powstania sytuacji kryzysowej;

3) dokonywanie okresowej oceny zagrożeń;

4) wypracowywanie wniosków i propozycji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom;

5) przygotowywanie analiz, opinii, informacji, wniosków i innych materiałów, właściwych dla kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących sytuacji kryzysowej;

6) przedstawianie przewodniczącemu Zespołu propozycji w zakresie finansowania zadań realizowanych w ramach zarządzania kryzysowego;

7) wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zespołu;

8) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu.

§ 5. Do zadań sekretarza Zespołu należy:

1) opracowywanie planów posiedzeń Zespołu i ich organizowanie;

2) powiadamianie członków Zespołu o terminach i miejscu posiedzenia Zespołu;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przewodniczącemu Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępcy przewodniczącego ;

4) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Zespołu;

5) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu;

6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu;

7) współpraca z rzecznikiem prasowym Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania projektów komunikatów prasowych z posiedzeń Zespołu.

§ 6. 1. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informuje on przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępcę przewodniczącego, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

2. Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, dokonuje wstępnej analizy i oceny sytuacji oraz precyzuje zadania szczegółowe dla członków Zespołu, w których właściwościach, pozostaje rodzaj sytuacji kryzysowej.

3. Zakres zaangażowania poszczególnych osób wchodzących w skład Zespołu jest uzależniony od stopnia zagrożenia, rodzaju, miejsca i zakresu rozwoju sytuacji kryzysowej.

4. W szczególnych przypadkach przewodniczący Zespołu może utworzyć Grupę Roboczą określając jej kierownika, skład, zakres zadań i terminy ich wykonania.

5. Wyniki prac poszczególnych członków Zespołu lub Grup Roboczych, są przedstawiane przewodniczącemu Zespołu w czasie jawnych lub niejawnych posiedzeń Zespołu.

6. Stosownie do rozstrzygnięć podjętych przez przewodniczącego Zespołu w czasie posiedzenia:

1) opracowuje się stanowisko dotyczące rozwiązania określonej sytuacji kryzysowej;

2) poleca się wykonanie określonych zadań kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) dokonuje się pogłębionej analizy problemów zgodnie z wytycznymi przewodniczącego Zespołu i przedstawia stanowisko na kolejnym posiedzeniu.

§ 7. 1. W przypadku konieczności rozpatrzenia spraw stanowiących informacje niejawne przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, zwołuje niejawne posiedzenie Zespołu.

2. W niejawnych posiedzeniach Zespołu udział biorą wyłącznie osoby wymienione w zatwierdzonym przez przewodniczącego Zespołu wykazie uczestników.

3. Wnoszenie telefonów komórkowych, urządzeń do rejestracji audio i video, komputerów przenośnych oraz teczek do miejsca pracy Zespołu w czasie niejawnego posiedzenia jest zabronione.

4. Członkowie Zespołu oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Zespołu nie mogą, bez zgody przewodniczącego Zespołu, ujawniać jakichkolwiek informacji o przebiegu posiedzenia Zespołu, opiniach i stanowiskach przedstawianych na tym posiedzeniu przez jego uczestników.

§ 8. Ochrona informacji niejawnych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 9. Szkolenie osób wchodzących w skład Zespołu odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA