REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 21

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w ramach szkolenia obronnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W dniach 13–14 listopada 2014 r. zarządza się przeprowadzenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zwanym dalej „MEN”, ćwiczenia działowego pod kryptonimem „KAJET 2014”, zwanego dalej „Ćwiczeniem”.

2. Tematem Ćwiczenia jest „Funkcjonowanie MEN w czasie kryzysu wywołanego zagrożeniem terrorystycznym”.

3. Celem Ćwiczenia jest sprawdzenie rozwiązań przyjętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej oświata i wychowanie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426).

4. W Ćwiczeniu wezmą udział:

1) dyrektorzy komórek organizacyjnych MEN i ich zastępcy;

2) pracownicy MEN zajmujący stanowiska: głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, naczelnika wydziału, radcy generalnego, radcy ministra;

3) pracownicy sekretariatów oraz skład osobowy stałego dyżuru MEN, o którym mowa w zarządzenia nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 9, z 2011 r. Nr 1, poz. 12 oraz z 2014 r. poz. 11);

4) skład osobowy samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego MEN, o której mowa w zarządzeniu nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego, zmienionym zarządzeniem nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. oraz zarządzeniem nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2013 r.;

5) pracownicy prowadzący sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych MEN;

6) dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji, zwanego dalej „CIE”, i jego zastępca oraz pracownicy CIE wytypowani do przeprowadzenia ewakuacji;

7) dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, zwanego dalej „ORE”, i jego zastępca oraz pracownicy ORE realizujący zadania w budynku MEN wytypowani do przeprowadzenia ewakuacji.

5. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w budynku MEN oraz na terenie przyległym do niego w godzinach urzędowania.

§ 2.

W celu przygotowania i przeprowadzania Ćwiczenia powołuje się:

1) Kierownictwo Ćwiczenia, w składzie:

a) Pan Robert Bartold, Dyrektor Generalny MEN – kierownik Ćwiczenia,

b) Pani Hanna Zielińska-Ryłko, dyrektor Biura Organizacyjnego MEN – zastępca kierownika Ćwiczenia;

2) doradcę kierownika Ćwiczenia do spraw przeprowadzenia i omówienia Ćwiczenia – Pan dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas;

3) Zespół Autorski, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

a) Pani Aleksandra Konieczka, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w MEN – przewodnicząca Zespołu,

b) członkowie Zespołu – eksperci do spraw przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia:

– Pani Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,

– Pan Grzegorz Cieślak, Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,

c) Pan Marek Piguła, główny specjalista w Biurze Organizacyjnym MEN – sekretarz Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Kierownictwa Ćwiczenia należy:

1) nadzorowanie spraw dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;

2) nadzorowanie pracy Zespołu oraz koordynowanie jego działań podczas opracowywania dokumentacji Ćwiczenia;

3) udział w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;

4) zapewnienie omówienia Ćwiczenia oraz opracowania sprawozdania z jego przeprowadzenia.

2. Kierownik Ćwiczenia zatwierdza dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, oraz, przy pomocy doradcy, o którym mowa w § 2 pkt 2, kieruje jego przeprowadzeniem i omówieniem.

3. Zastępca kierownika Ćwiczenia koordynuje wszystkie sprawy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia oraz zastępuje Kierownika Ćwiczenia w razie jego nieobecności.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza tematu i celu Ćwiczenia oraz określenie zagadnień szkoleniowych;

2) ustalenie struktury organizacyjnej Ćwiczenia i obiegu informacji między jej poszczególnymi elementami;

3) przygotowanie szczegółowego wykazu osób, o których mowa w § 1 ust. 4, oraz ustalenie zakresów zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych elementów struktury organizacyjnej Ćwiczenia;

4) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi Ćwiczenia „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia” oraz „Planu przeprowadzenia Ćwiczenia”;

5) zapewnienie kompletności dokumentacji Ćwiczenia;

6) zachowanie w tajemnicy treści „Planu przeprowadzenia Ćwiczenia”;

7) organizowanie szkoleń dla Kierownictwa Ćwiczenia oraz osób, o których mowa w § 1 ust. 4, zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Ćwiczenia;

8) przygotowanie miejsc do przeprowadzenia Ćwiczenia.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz Zespołu lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności sekretarz Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika Ćwiczenia lub jego zastępcy.

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

§ 5.

Wszyscy uczestnicy Ćwiczenia są obowiązani do przestrzegania obowiązujących w MEN warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

§ 6.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych MEN oraz dyrektorzy CIE i ORE są obowiązani do:

1) udziału w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia;

2) zapewnienia udziału w Ćwiczeniu podległych pracowników, o których mowa w § 1 ust. 4, oraz przydzielania im zadań do realizacji;

3) przygotowania podległych pracowników, o których mowa w § 1 ust. 4, do bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zarządzenia ewakuacji;

4) przedstawiania kierownikowi Ćwiczenia rozwiązań przyjętych w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową wynikającą z tematu Ćwiczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2;

5) udziału w omówieniu Ćwiczenia;

6) terminowego wprowadzania zaleceń wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Organizacyjnego MEN.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773 i 1198.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-10-17
  • Data obowiązywania: 2014-10-17
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA