REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 22

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie nadania statutu Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1255).

Załącznik 1. [STATUT SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DUBLINIE Z SIEDZIBĄ W WATERFORD]

Załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 października 2014 r. (Dz. Urz. MEN poz. 22)

STATUT

SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
PRZY AMBASADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W WATERFORD

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie z siedzibą w Waterford, zwany dalej „punktem”, umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Irlandii, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

§ 2.1. Siedzibą punktu jest Waterford.

2. Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.

3. Nauka w punkcie jest bezpłatna.

4. Punkt może posługiwać się logo.

§ 3. Zadania związane z organizacją kształcenia w punkcie koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Ośrodkiem”.

Rozdział 2

Cele i zadania punktu

§ 4. Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:

1) zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;

2) ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;

3) podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;

4) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.

§ 5.1. Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;

2) tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;

3) organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:

a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

b) imprez sportowych,

c) wycieczek przedmiotowych,

d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,

e) organizowanie spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Polski i Republiki Irlandii;

4) współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.

2. W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Szkoła nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4. W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.

5. Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział 3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

§ 6.1. Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Irlandii.

2. Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Irlandii.

3. Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.

§ 7.1. Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.

2. Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.

3. O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.

§ 8.1. Zajęcia w roku szkolnym rozpoczynają się w pierwszą sobotę września.

2. Zajęcia w roku szkolnym kończą się w ostatnią sobotę czerwca.

§ 9.1. Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

Rozdział 4

Organy punktu i ich kompetencje

§ 10. Organami punktu są:

1) kierownik;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

§ 11. Organy, o których mowa w § 10 pkt 2–4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

§ 12.1 .Organy punktu współpracują ze sobą w celu:

1) stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;

2) organizowania działalności pozaszkolnej;

3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;

4) dbania o dobre imię i wizerunek punktu.

2. Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 10 pkt 2–4, rozstrzyga kierownik punktu.

§ 13.1. Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka.

2. Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:

1) kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;

2) opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;

3) ustala rozkład zajęć edukacyjnych;

4) zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;

5) realizuj e uchwały rady pedagogicznej;

6) współpracuje z innymi organami punktu;

7) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;

8) zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

9) wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;

10) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;

11) skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 9 lub § 31 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;

12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;

13) interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;

14) podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;

15) dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;

16) prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;

17) przechowuje pieczęć urzędową punktu;

18) reprezentuje punkt na zewnątrz.

§ 14.1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.

2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

4) przygotowanie projektu statutu punktu lub j ego zmiany;

5) uchwalanie statutu punktu;

6) opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;

7) opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;

8) ustalanie regulaminu swojej działalności.

§ 15. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.

§ 16.1. W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 17.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.

2. Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.

4. Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

6. Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:

1) rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;

3) współdziałanie z pozostałymi organami punktu;

4) dbanie o mienie punktu;

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;

6) rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;

7) dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

Rozdział 5

Organizacja pracy punktu

§ 18.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.

2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.

§ 19. Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Irlandii.

§ 20.1. Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.

2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.

§ 21.1. Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.

2. Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.

§ 22.1. Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

4. Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

Rozdział 6

Biblioteka

§ 23. Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

§ 24. Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

Rozdział 7

Nauczyciele

§ 25. Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.

§ 26. Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

§ 27. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki ucznia

§ 28.1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;

3) informacji na temat wymagań programowych;

4) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;

6) zachowania i ochrony prywatności;

7) poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;

8) poszanowania swojej godności i nietykalności;

9) występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

10) korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;

11) składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać statutu punktu;

2) na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;

3) przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;

4) respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;

5) dbać o dobre imię i wizerunek punktu;

§ 29.1. Ucznia można nagrodzić za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce;

2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

3) działalność społeczną;

4) działalność na rzecz punktu.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:

1) list pochwalny do rodziców;

2) dyplom uznania;

3) nagroda rzeczowa.

3. Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.

4. Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.

§ 30. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.

§ 31.1 Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 28 ust. 2 oraz w regulaminie szkoły, uczeń może być ukarany poprzez:

1) rozmowę dyscyplinującą, bądź list dyscyplinujący;

2) ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;

3) skreślenie z listy uczniów.

2. Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów.

Rozdział 9

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 32. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 33. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 34. Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

§ 35. Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

§ 36. W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.

§ 37. Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-10-22
  • Data obowiązywania: 2014-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA