REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 34
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe oraz regulaminu działania tej komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe, zwaną dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) zastępca przewodniczącego – Anna Atłas, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

b) Zbigniew Ciosek, radca ministra w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

c) Bartłomiej Krasnowski, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

d) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich,

e) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich.

§ 2.

1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty. Informacja o naborze kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe zostanie zamieszczona w serwisach internetowych przeznaczonych do poszukiwania pracy.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego – członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 4.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.
§ 5.
1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Jeśli żaden z kandydatów nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, konkursu nie przeprowadza się.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 6.
1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 12–15 minutową prezentację, przygotowaną w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w szczególności w zakresie:

a) zarządzania zespołem i współpracy w grupie;

b) zarządzania zasobami materialnymi i środkami finansowymi;

c) prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, w tym dbałości o właściwe relacje międzyludzkie;

d) budowania i rozwijania systemu kontroli jakości w różnych obszarach zarządzania szkołą;

e) nowoczesnych metod nauczania;

f) dokonywania oceny pracy nauczycieli w Szkołach Europejskich;

g) dokonywania ewaluacji pracy własnej;

h) prowadzenia polityki bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

4. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.

§ 7.
1. Komisja wyłania maksymalnie dwóch kandydatów. Każdy z członków komisji może oddać nie więcej niż dwa głosy.

2. Konkurs wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym nie mniejszą niż połowa składu komisji.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał liczby głosów większej niż połowa składu komisji, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego dopuszczeni są dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, przy czym nie mniejszą niż dwa głosy. Jeżeli równą liczbę głosów otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, do drugiego głosowania zostają dopuszczeni wszyscy ci kandydaci. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wyłoniono jednego kandydata, drugie głosowanie przeprowadza się w celu wyłonienia drugiego kandydata. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby głosów.

§ 8.
Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 9.
Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 10.
Przewodniczący komisji:

1) informuje kandydatów o wyniku konkursu;

2) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.

§ 11.
Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1255).

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia nr 34 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 listopada 2014 r. (Dz. Urz. MEN poz. 25)

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe od dnia 1 września 2015 r. Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni w konkursie organizowanym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli – 12 stycznia 2014 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kierowanie od dnia 1 września 2015 r. Szkołą Europejską w Karlsruhe.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia magisterskie;

2) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 i z 2014 r. poz. 1084);

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.);

4) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

5) biegle zna język niemiecki (na poziomie Cl) oraz zna język angielski lub język francuski na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku polskim, ze zdjęciem;

3) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku angielskim lub francuskim, ze zdjęciem;

4) kopia dowodu osobistego;

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora szkoły;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 17 grudnia 2014 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 10–15 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-11-13
  • Data obowiązywania: 2014-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA