Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Roksana Tołwińska, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji;

2) Członkowie Zespołu:

a) Anna Boder - naczelnik Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

b) Marek Charążka - dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji,

c) Anna Dakowicz-Nawrocka - zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego,

d) Piotr Gajewski - dyrektor Departamentu Informacji i Promocji,

e) Jakub Jakubowski - dyrektor Departamentu Prawnego,

f) Katarzyna Koszewska - dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego,

g) Tomasz Kulasa - naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji,

h) Anna Ostrowska - zastępca dyrektora Departamentu Informacji i Promocji,

i) Ewa Staniszewska - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

j) Małgorzata Szybalska - radca generalny w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji,

k) Magdalena Turowska - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

§ 3.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 4.

Zadaniami Zespołu są:

1) koordynowanie i monitorowanie przygotowania i wdrażania kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) monitorowanie funkcjonowania platformy epodreczniki.pl;

3) współpraca z kuratorami oświaty w zakresie wdrażania kształcenia na odległość, o którym mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania sieci doradców metodycznych w zakresie pomocy nauczycielom we wdrażaniu kształcenia na odległość;

4) współpraca z Telewizją Polską S.A. w zakresie programów edukacyjnych;

5) przegląd działań poszczególnych krajów Unii Europejskiej w zakresie kształcenia na odległość;

6) monitorowanie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2));

7) współpraca z przedstawicielami platform dzienników elektronicznych, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 5.

1. Zespół ustala ramowy harmonogram działań, który przedstawia do akceptacji Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Zespołu przedstawia do akceptacji Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby.

§ 7.

Członkowie Zespołu realizują zadania powierzone przez Przewodniczącego Zespołu, w terminach przez niego określonych.

§ 8.

1. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu, komórki organizacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Edukacji Narodowej w zakresie swojej właściwości udzielają Zespołowi pomocy w wykonywaniu jego zadań.

2. Przewodniczący Zespołu może zlecać komórkom organizacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Edukacji Narodowej wykonywanie opracowań, materiałów informacyjnych, analiz, raportów lub ekspertyz w zakresie należącym do ich właściwości, w ustalonych terminach.

§ 9.

W celu realizacji zadań Zespołu, Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

§ 10.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 11.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Podręczników, Programów i Innowacji.

§ 12.

Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej przekazują Przewodniczącemu Zespołu wszystkie informacje o realizacji zadań, o których mowa w § 4, w zakresie swojej właściwości.

§ 13.

Przewodniczący Zespołu przedstawia Maciejowi Kopciowi, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje na temat realizacji zadań Zespołu, w terminach ustalonych przez Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-24
  • Data wejścia w życie: 2020-03-19
  • Data obowiązywania: 2020-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe