Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 2324) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)), działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwanych dalej "szkołami w ORPEG", w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół dokonuje oceny wniosków, o których mowa w ust. 1, uwzględniając kryteria, o których mowa w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Emilia Różycka - naczelnik wydziału w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) Agnieszka Koterla - wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

b) Iwona Kurzępa - główny specjalista w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

c) Beata Pietrzyk - naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

d) Bożena Skomorowska - główny specjalista w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej - sekretarz Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępuje go osoba przez niego wskazana spośród pozostałych członków Zespołu.

3. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 4.

1. Z przeprowadzonej oceny wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1, Zespół sporządza protokół zgodnie z § 10 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

2. Zespół sporządza dla każdej szkoły w ORPEG wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego ocenę merytoryczną na Karcie Oceny Wniosku, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Protokół oraz Karta Oceny Wniosku są podpisywane przez wszystkich członków Zespołu uczestniczących w ocenie wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwa w sprawach związanych z realizacją Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, w roku 2020.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287,1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA OCENY WNIOSKU]

Załącznik do zarządzenia nr 17
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 kwietnia 2020 r. (poz. 16)

WZÓR - KARTA OCENY WNIOSKU

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-06
  • Data wejścia w życie: 2020-04-29
  • Data obowiązywania: 2020-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe