Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych (Dz. Urz. MEN poz. 2 i 6, z 2019 r. poz. 1 oraz z 2020 r. poz. 3) w § 2 w pkt 3:

1) uchyla się lit. l;

2) po lit. s dodaje się lit. sa w brzmieniu:

"sa) Elżbieta Paprocka - Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie,".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-17
  • Data wejścia w życie: 2020-07-15
  • Data obowiązywania: 2020-07-15
  • Dokument traci ważność: 2021-02-26

Dzienniki Urzędowe