Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2020 r. poz. 795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji - Radosław Dąbrowski - Ministerstwo Edukacji Narodowej;

2) Sekretarz Komisji - Anna Szczepańczyk - Ministerstwo Edukacji Narodowej;

3) Członkowie:

a) Damian Dziatkowiak - Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata,

b) Monika Barwińska - Ministerstwo Edukacji Narodowej,

c) Maria Budkus - Ministerstwo Edukacji Narodowej,

d) Bożena Koniorczyk - Ministerstwo Edukacji Narodowej,

e) Ewa Zalewska-Steć - Ministerstwo Edukacji Narodowej,

f) Maria Korbal - Związek Nauczycielstwa Polskiego,

g) Bogusław Fidelus - Kuratorium Oświaty w Warszawie,

h) Henryk Ślusarski - Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

§ 3.

Przewodniczący Komisji ustala sposób opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz organizację pracy Komisji.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli (Dz. Urz. MEN poz. 34).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-07
  • Data wejścia w życie: 2020-08-06
  • Data obowiązywania: 2020-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe