Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie nadania Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie imienia gen. Stefana Grota-Roweckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652 oraz z 2020 r. poz. 1388) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie nadaje się imię gen. Stefana Grota-Roweckiego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-01
  • Data wejścia w życie: 2020-08-28
  • Data obowiązywania: 2020-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe