REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zarybiania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do Spraw Zarybiania, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Morskiej w sprawach związanych z zarybianiem polskich obszarów morskich oraz utrzymaniem i ochroną zasobów ryb dwuśrodowiskowych w powierzchniowych wodach śródlądowych.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Ryszard Bartel – przewodniczący;

2) Krzysztof Goryczko – zastępca przewodniczącego;

3) pracownik upoważniony przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa – sekretarz;

4) stali członkowie Zespołu:

a) Piotr Dębowski,

b) Piotr Gabriel,

c) Marek Jelonek,

d) Jacek Juchniewicz,

e) Mariusz Kleszcz,

f) Jan Łabęcki,

g) Wojciech Pelczarski,

h) Sławomir Połomski;

5) członkowie upoważnieni do udziału w posiedzeniu Zespołu przez właściwe władze następujących organizacji:

a) Krajowej Izby Producentów Ryb – Organizacji Producentów,

b) Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu,

c) Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu,

d) Stowarzyszenia Rybaków Zalewu Wiślanego we Fromborku,

e) Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie,

f) Zrzeszenia Rybaków Morskich – Organizacji Producentów,

g) Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie w Trzebieży,

h) Związku Producentów Ryb w Poznaniu

– nie więcej niż jedna osoba z każdej organizacji.

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dyrektor Departamentu Rybołówstwa udziela:

1) ustnie – jeżeli posiedzenie Zespołu zwołane zostało w Warszawie;

2) pisemnie, w formie polecenia wyjazdu służbowego – jeżeli posiedzenie Zespołu zostało zwołane poza Warszawą.

3. Władze organizacji zawiadamiają przewodniczącego o udzieleniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, najpóźniej w dniu posiedzenia.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie projektów planów dotyczących polskich obszarów morskich w zakresie:

a) pozyskiwania materiału zarybieniowego,

b) zarybiania,

c) znakowania materiału zarybieniowego,

d) podziału środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w planach, z uwzględnieniem maksymalnych proponowanych cen zakupu materiału zarybieniowego

– w ramach zadania zarybiania polskich obszarów morskich;

2) doradztwo:

a) w sprawach dotyczących wieloletnich założeń związanych z pozyskiwaniem materiału zarybieniowego oraz zarybianiem wód rybami dwuśrodowiskowymi,

b) w innych sprawach, powierzonych Zespołowi do rozpatrzenia przez Departament Rybołówstwa, dotyczących zarybiania polskich obszarów morskich, utrzymania lub ochrony zasobów ryb dwuśrodowiskowych.

§ 4

1. Do zadań przewodniczącego należy:

1) przygotowywanie projektów planów, o których mowa w § 3 pkt 1;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im;

3) wydawanie opinii dotyczącej:

a) celowości udzielenia zamówienia publicznego podmiotowi wskazanemu przez wykonawcę zadania zarybiania polskich obszarów morskich,

b) zgodności sposobu i warunków realizacji działań związanych z zarybianiem oraz pozyskiwaniem i znakowaniem materiału zarybieniowego z założeniami planów, o których mowa w § 3 pkt 1,

c) zgodności zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej określonych w operacie rybackim z założeniami dotyczącymi pozyskiwania materiału zarybieniowego i zarybiania wód rybami dwuśrodowiskowymi, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a;

4) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Zespołu.

2. Podczas nieobecności przewodniczącego jego funkcje i zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 5

1. Opinię, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, przewodniczący wydaje na wniosek Departamentu Rybołówstwa.

2. Opinię, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. c, przewodniczący może wydać na wniosek jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich lub zarządu województwa, jeżeli opinia ta jest niezbędna do realizacji zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2a oraz art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)). Przewodniczący przekazuje opinię do wiadomości Departamentu Rybołówstwa.

§ 6

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.

2. Przewodniczący powiadamia członków Zespołu o miejscu i terminie posiedzenia nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

3. Zespół obraduje w obecności co najmniej dziesięciu członków Zespołu.

4. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5. Przed podjęciem przez Zespół uchwały w sprawach, o których mowa w § 3, przewodniczący może zasięgnąć opinii osób zaproszonych.

6. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który przedkłada do podpisu przewodniczącemu lub jego zastępcy.

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnej.

2. Sposób uzgodnienia stanowisk w trybie, o którym mowa w ust. 1, określa przewodniczący.

§ 8

1. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Gospodarki Morskiej coroczne sprawozdania z działalności Zespołu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia danego roku kalendarzowego.

§ 9

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa.

§ 10

1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu przysługują diety za udział w posiedzeniach Zespołu oraz zwrot kosztów podróży liczonych według zasad określonych w przepisach dotyczących ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju3).

3. Rozliczenie kosztów podróży przez osoby, o których mowa w ust. 2, jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

4. W celu odbycia podróży służbowej, członkowie Zespołu mogą korzystać z pojazdów stanowiących ich własność, tylko w przypadku braku możliwości przybycia na posiedzenie Zespołu w miejscu i w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego, środkami komunikacji publicznej.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, do rozliczenia kosztów podróży własnym pojazdem dołączają pisemne oświadczenie o braku możliwości przybycia na miejsce posiedzenia Zespołu środkami komunikacji publicznej.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Marek Gróbarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 17, poz. 167 i Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-01
  • Data wejścia w życie: 2007-08-30
  • Data obowiązywania: 2007-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA