REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 3 poz. 10

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 października 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z pózn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do Spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Morskiej, w celu stworzenia platformy służącej wymianie poglądów, wydawaniu opinii i formułowaniu zaleceń w sprawach związanych z ochroną i rozwojem zasobów ryb i innych organizmów wodnych w wodach morskich i śródlądowych, zwanych dalej „wodami”.

§ 2

Do zadań Zespołu w szczególności należy:

1) doradzanie i wydawanie opinii w sprawach dotyczących:

a) priorytetów odtwarzania, utrzymania lub poprawy możliwości bytowania i wędrówki ryb w wodach,

b) warunków bytowania ryb w wodach oraz faktycznych i potencjalnych możliwości wędrówki ryb w wodach,

c) celowości rozbiórki obiektu wpływającego na warunki bytowania i wędrówki ryb w wodach lub budowy, modernizacji albo wyposażenia tych obiektów w urządzenia lub zespoły urządzeń odtwarzających, utrzymujących lub poprawiających warunki bytowania i wędrówki ryb w wodach,

d) efektywności i bezpieczeństwa wędrówki ryb przez obiekty wpływające na warunki bytowania i wędrówki ryb w wodach.

e) stosunku rachunku kosztów odtwarzania, utrzymania lub poprawy możliwości wędrówki ryb w wodach, do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybactwa;

2) doradzanie w zakresie wykorzystywanych dostępnych technik oraz korzystania z nowych technologii w zakresie ochrony i rozwoju zasobów ryb i innych organizmów wodnych;

3) doradzanie i wydawanie opinii w innych sprawach, powierzonych Zespołowi do rozpatrzenia przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa, dotyczących ochrony i rozwoju ryb i innych organizmów wodnych w wodach.

§ 3

1. W pracach Zespołu uczestniczą osoby:

1) zatrudnione w Departamencie Rybołówstwa, wyznaczone przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa;

2) posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 2, zaproszone przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa

– nie więcej niż 10 osób w czasie jednego posiedzenia Zespołu.

2. Wyznaczając i zapraszając osoby, o których mowa w ust. 1, dyrektor Departamentu Rybołówstwa kieruje się potrzebą zapewnienia udziału w pracach Zespołu osób posiadających kwalifikacje lub udokumentowane doświadczenie w zakresie ochrony lub rozwoju zasobów ryb i innych organizmów wodnych w wodach, w tym doświadczenie w zakresie oceny, realizacji lub kontroli projektów dotyczących ochrony i rozwoju żywych zasobów wód, o których mowa w przepisach o przyznawaniu pomocy finansowej dla rybactwa.

3. Dyrektor Departamentu Rybołówstwa, wyznaczając i zapraszając osoby, o których mowa w ust. 1, określi zakres spraw powierzonych tym osobom do realizacji w ramach zadań, o których mowa w § 2.

4. W pracach Zespołu nie mogą uczestniczyć osoby, które są stroną w sprawie, w której Zespół ma przedstawić stanowisko, albo pozostają z jedną ze stron sprawy rozpatrywanej przez Zespół w takim stosunku, że zajęte przez Zespół stanowisko może mieć wpływ na prawa lub obowiązki strony.

§ 4

1. Prace Zespołu prowadzone są w czasie posiedzeń:

1) Zespołu;

2) tematycznych grup roboczych powołanych w ramach Zespołu, zwanych dalej „grupami roboczymi”

– odpowiednio do przedmiotu prac w ramach zadań, o których mowa w § 2.

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są co najmniej jeden raz w roku.

3. Dyrektor Departamentu Rybołówstwa wyznacza przewodniczącego Zespołu oraz przewodniczącego tematycznej grupy roboczej, spośród osób, o których mowa w § 3 ust. 1.

4. Zespół i grupa robocza zajmują stanowisko w drodze uchwały. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, odpowiednio Zespołu albo grupy roboczej.

5. Przed podjęciem przez Zespół lub grupę roboczą uchwały, o której mowa w ust. 4, odpowiednio, przewodniczący Zespołu albo grupy roboczej może zasięgnąć opinii osób zaproszonych przez siebie do udziału w posiedzeniu Zespołu lub grupy roboczej albo do przedstawienia przez nie stanowiska w formie pisemnej.

6. Z posiedzenia Zespołu oraz grupy roboczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.

§ 5

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu lub grupy roboczej należy odpowiednio:

1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu lub grupy roboczej;

2) zapraszanie osób, o których mowa w § 4 ust. 5;

3) odbieranie od osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, ustnych oświadczeń o możliwości wzięcia udziału w pracach Zespołu lub grupy roboczej;

4) podpisywanie protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 6;

5) przedstawienie pisemnego stanowiska osoby zaproszonej, o której mowa w § 4 ust. 5, osobom uczestniczącym w pracach Zespołu lub grupy roboczej;

6) przeprowadzanie głosowań w czasie posiedzeń Zespołu lub grupy roboczej;

7) sporządzanie:

a) rocznego sprawozdania z działalności Zespołu,

b) sprawozdania z działalności grupy roboczej po zakończeniu jej prac w danym roku kalendarzowym.

2. Podczas nieobecności przewodniczącego Zespołu lub grupy roboczej funkcje przewodniczącego wykonuje zastępca przewodniczącego, wskazany przez przewodniczącego.

§ 6

1. Za udział w pracach Zespołu i grupy roboczej osobom, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 przysługuje:

1) zwrot kosztów podróży oraz dieta, jeżeli udział w pracach Zespołu albo grupy roboczej wymagał wyjazdu poza miejsce zamieszkania;

2) wynagrodzenie za:

a) udział w posiedzeniach Zespołu i grupy roboczej,

b) dokonanie, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub grupy roboczej, analizy zagadnienia, które jest przedmiotem prac Zespołu w celu przedstawienia sprawy do rozstrzygnięcia Zespołowi lub grupie roboczej albo

c) sporządzenie i przedstawienie projektu stanowisk lub opinii Zespołu albo grupy roboczej w sprawach i w zakresie, o którym mowa w § 2.

2. Koszty podróży i wysokość diety, o których mowa w ust. 1 pkt 1, liczone są według zasad określonych w przepisach dotyczących ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju2).

3. Wysokość wynagrodzenia ustala przewodniczący Zespołu lub grupy roboczej w ramach stawek określonych w załączniku do zarządzenia, mając na uwadze charakter czynności oraz czas niezbędny do jej wykonania.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypłaca się w okresach kwartalnych, na podstawie umowy zlecenia.

5. Wynagrodzenia za czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonane w tym samym dniu, nie sumuje się. Jeżeli wynagrodzenie przysługuje z więcej niż jednego tytułu, wysokość wynagrodzenia ustala się według najwyższej stawki odpowiednio do wykonanych czynności przez daną osobę w dniu posiedzenia Zespołu albo grupy roboczej.

§ 7

W celu odbycia podróży służbowej, osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 mogą, za zgodą dyrektora Departamentu Rybołówstwa, korzystać z pojazdów stanowiących ich własność w przypadku braku możliwości przybycia na posiedzenie Zespołu w miejscu i w czasie wskazanym przez przewodniczącego, środkami komunikacji publicznej.

§ 8

1. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia sekretarz Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do czasu zatrudnienia sekretarza Zespołu, obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Marek Gróbarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego tekstu zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 17, poz. 167 i Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

Załącznik 1. [Wysokość wynagrodzenia osób zapraszanych przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa do uczestnictwa w pracach Zespołu do Spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód]

Załącznik do zarządzenia nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej
z dnia 19 października 2007 r (poz. 10)

Wysokość wynagrodzenia osób zapraszanych przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa do uczestnictwa w pracach Zespołu do Spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód

 

Lp.

Rodzaj czynności

Podstawa prawna

Stawka w zł brutto

Uwagi

1

Udział w posiedzeniu Zespołu lub grupy roboczej

§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a

100

Udział w posiedzeniu poniżej 4 h

150

Udział w posiedzeniu od 4h

2

Sporządzenie analizy zagadnienia będącego przedmiotem prac Zespołu lub grupy roboczej

§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. b

200–500

 

3

Sporządzenie opinii lub stanowiska Zespołu lub grupy roboczej

§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. c

500–1500

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-11-12
  • Data wejścia w życie: 2007-10-19
  • Data obowiązywania: 2007-10-19
  • Dokument traci ważność: 2012-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA