REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 3 poz. 11

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki Morskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3

1. Organizację i zakres działania komórek organizacyjnych określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

3. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych, uzgodnione pod względem formalnoprawnym z Biurem Prawnym, obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Marek Gróbarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [Regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki Morskiej]

Załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej
z dnia 26 października 2007 r. (poz. 11)

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki Morskiej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ministerstwo Gospodarki Morskiej utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 536), zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej, zapewniającym wykonywanie przez Ministra Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242) i zarządzeniem nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej (M.P. Nr 35, poz. 410).

§ 2

1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych.

2. W odrębnym trybie określa się:

1) szczegółowy podział zadań pomiędzy Ministra i Podsekretarzy Stanu, w tym podporządkowanie komórek organizacyjnych;

2) procedurę udzielania zamówień publicznych;

3) instrukcję kancelaryjną;

4) obieg dokumentów finansowych;

5) organizację zagranicznych podróży służbowych;

6) tryb prac legislacyjnych.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) komórkach organizacyjnych – rozumie się przez to departamenty i biura Ministerstwa;

2) Kierownictwie – rozumie się przez to Ministra, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego;

3) Rzeczniku – rozumie się przez to Rzecznika Prasowego Ministra.

§ 3

1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.

2. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy Podsekretarzy Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

3. Komórki organizacyjne realizują ustalone dla nich zadania, zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego.

§ 4

1. Do kompetencji Ministra należą:

1) sprawy, w których ze względu na ich charakter, decyzja należy wyłącznie do organu administracji rządowej;

2) zasadnicze decyzje w sprawach o podstawowym znaczeniu dla Ministerstwa, a dotyczące w szczególności:

a) określenia polityki państwa w zakresie funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki morskiej,

b) określenia polityki państwa w zakresie rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i rynku rybnego,

c) współpracy międzynarodowej, potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa;

3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

2. Do podpisu Ministra zastrzega się pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz postów i senatorów.

3. Minister może upoważnić Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego lub dyrektorów departamentów do podejmowania decyzji oraz do podpisywania pism w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

Podsekretarze Stanu oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra odpowiedzialni są za realizację zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych.

§ 6

1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie Ministerstwa, warunki jego działania oraz prawidłowe wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne. Szczegółowe zadania Dyrektora Generalnego określa ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2)).

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny realizuje z uwzględnieniem wniosków i ocen wyrażanych przez Ministra i Podsekretarzy Stanu.

3. Dyrektor Generalny wyraża zgodę na:

1) urlopy dyrektorów komórek organizacyjnych, a także na krajowe i zagraniczne podróże służbowe dyrektorów komórek organizacyjnych.

2) zagraniczne podróże służbowe pracowników Ministerstwa innych niż wymienieni w pkt 1.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna

§ 7

W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GP) i następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Morskiego (BM);

2) Departament Funduszy Unijnych (FU);

3) Departament Rybołówstwa (RYB);

4) Departament Transportu Morskiego (TM);

5) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

6) Biuro Ministra (SM);

7) Biuro Prawne (BP);

8) Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej (WM);

9) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych (SO);

10) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego (AW).

§ 8

1. Przy Ministrze działa, powołana na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238), Rada Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), będąca organem opiniodawczo-doradczym w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu.

2. Przy Ministrze działa, powołana na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 452), Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego do opracowywania projektów kodyfikacji w prawie morskim, w tym projektów wynikających z potrzeby dalszej harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnotowym, międzynarodowym prawem morza oraz międzynarodowym prawem morskim.

Rozdział 3

Zasady realizacji zadań wykraczających poza kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 9

1. Komórki organizacyjne realizują, każda w zakresie swojej właściwości, zadania Ministra.

2. Komórki organizacyjne mogą, na podstawie decyzji Ministra, wykonywać zadania inne niż określone w Regulaminie.

3. Komórki organizacyjne, w sprawach należących do ich zadań, są komórkami wiodącymi, a ich dyrektorzy są odpowiedzialni za realizację tych zadań i wyrażają na zewnątrz stanowisko uzgodnione z innymi komórkami organizacyjnymi.

4. Komórka wiodąca w danej sprawie ma prawo wymagać od komórek współdziałających informacji, wyjaśnień, opinii oraz niezbędnych materiałów w zakresie tych komórek, a komórki współdziałające obowiązane są do ich przekazania w ustalonym uprzednio terminie.

5. W przypadku, gdy komórka wiodąca zwraca się do komórki współdziałającej z wnioskiem o wyrażenie opinii w danej sprawie, obowiązana jest przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie. Nie dotyczy to uzyskiwania informacji koniecznych do opracowywania zbiorczych stanowisk przygotowywanych w szczególności w związku z uzgodnieniami międzyresortowymi oraz materiałami na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów.

6. Komórki organizacyjne są obowiązane, w zakresie swojej właściwości, do:

1) opracowywania, uzgadniania i opiniowania projektów aktów prawnych;

2) opracowywania materiałów i informacji na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów,

3) dokonywania ocen i analiz niezbędnych do przygotowywania stanowiska resortu, w tym w sprawach europejskich oraz dotyczących współpracy międzynarodowej;

4) opiniowania projektów aktów prawnych i innych dokumentów przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

5) prowadzenia spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie wynikającym z kompetencji Ministra, w tym spraw związanych z udziałem w pracach organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych oraz instytucji Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO);

6) prowadzenia we współpracy z Biurem do Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej oraz Biurem Prawnym spraw związanych z przygotowaniem, negocjowaniem, ratyfikacją, ogłaszaniem umów międzynarodowych oraz ich realizacją, w tym prowadzenie spraw komisji mieszanych;

7) prowadzenia działań związanych z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego, inicjowania zmian i dokonywania analiz w tym zakresie oraz analizowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

8) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w programach międzynarodowych, w tym programach Unii Europejskiej;

9) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu gospodarczego oraz innymi partnerami społecznymi;

10) udziału w zespołach, komitetach i komisjach związanych z działalnością Ministerstwa;

11) współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności z Biurem Dyrektora Generalnego, w sprawach dotyczących opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister;

12) prowadzenia, w uzgodnieniu z Rzecznikiem i Biurem Ministra, spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz przekazywaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

13) udzielania, w uzgodnieniu z Biurem Ministra, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów, jak również wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli;

14) terminowego rozpatrywania skarg i wniosków, we współudziale z Biurem Ministra, oraz do okresowej ich analizy w zakresie przyczyn i skutków;

15) realizacji zadań z zakresu statystyki publicznej, konkurencyjności oraz pomocy publicznej;

16) prowadzenia postępowań indywidualnych w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych, w znaczeniu przewidzianym w Unii Europejskiej;

17) prowadzenia spraw związanych z działalnością fundacji w zakresie właściwości Ministra na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.3));

18) inicjowania oraz uczestniczenia, w zakresie swojej odpowiedzialności merytorycznej, w procesie udzielania zamówień publicznych – na zasadach przyjętych w Ministerstwie.

§ 10

1. Rzecznik odpowiada za informowanie mediów o polityce Rządu realizowanej przez Ministerstwo, a także o bieżących działaniach Ministra.

2. Komórki organizacyjne współpracują z Rzecznikiem przy opracowywaniu materiałów informacyjnych dla potrzeb mediów.

3. Pracownicy Ministerstwa mogą udzielać informacji, o których mowa w ust. 2, jedynie w przypadku wyraźnego wskazania przez Ministra lub Rzecznika.

Rozdział 4

Zasady działania komórek organizacyjnych

§ 11

1. Komórkami organizacyjnymi kierują dyrektorzy, którzy podlegają merytorycznie nadzorującemu ich działalność: Ministrowi, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu.

2. Podstawowym obowiązkiem dyrektora komórki organizacyjnej jest zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań, określonych dla komórki organizacyjnej oraz wykonywanie decyzji i poleceń członków Kierownictwa.

3. Do stałych obowiązków dyrektora komórki organizacyjnej należy:

1) zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej, ustalanie i koordynowanie realizacji zadań komórek wewnętrznych (wydziałów i stanowisk pracy), ustalanie zakresu czynności pracowników oraz bezpośrednia kontrola realizacji zadań wykonywanych przez pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;

2) dokonywanie stałej oceny członków korpusu służby cywilnej w zakresie wykonywania powierzonych im zadań;

3) zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników oraz dbałość o ich rozwój zawodowy;

4) reprezentowanie Ministra na zewnątrz w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych decyzją Ministra lub nadzorującego Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego;

5) zapewnienie właściwego i terminowego realizowania spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;

6) udział w pracach parlamentarnych w zakresie zadań wynikających z właściwości komórki organizacyjnej;

7) uczestnictwo w posiedzeniach Kierownictwa, zgodnie z każdorazowym wskazaniem Biura Ministra;

8) zapewnienie przestrzegania przez pracowników komórki organizacyjnej dyscypliny i czasu pracy, przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, a także corocznego wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

4. Dyrektor komórki organizacyjnej współdziała z dyrektorami innych komórek organizacyjnych w sprawach zadań Ministerstwa wymagających zaangażowania kilku komórek lub kompleksowych rozstrzygnięć.

5. Dyrektor komórki organizacyjnej, w zakresie swego działania, przygotowuje i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, a w szczególności:

1) podpisuje pisma i materiały kierowane do członków Kierownictwa oraz parafuje pisma i materiały do ich podpisu;

2) podpisuje pisma do osób na równorzędnych stanowiskach w innych urzędach administracji publicznej;

3) podpisuje wnioski w sprawach osobowych pracowników komórki organizacyjnej;

4) podpisuje decyzje i pisma w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu.

6. Dyrektor komórki organizacyjnej, w regulaminie organizacyjnym tej komórki, określa rodzaje pism, do których podpisywania są upoważnieni zastępcy dyrektora, naczelnicy wydziałów lub inni pracownicy komórki organizacyjnej.

7. W czasie nieobecności dyrektora komórką organizacyjną kieruje wyznaczony przez niego zastępca dyrektora, a w razie braku lub nieobecności zastępcy dyrektora, pracownik wskazany przez dyrektora. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor powierza zastępstwo wyznaczonemu naczelnikowi wydziału lub wyznaczonemu pracownikowi, zawiadamiając o tym nadzorującego członka Kierownictwa oraz Dyrektora Generalnego.

8. Zastępca dyrektora kieruje realizacją zadań komórki organizacyjnej w zakresie ustalonym przez dyrektora.

9. Naczelnik wydziału kieruje bezpośrednio wydziałem, zgodnie z regulaminem wewnętrznym danej komórki organizacyjnej.

10. W komórkach organizacyjnych o strukturze bezwydziałowej, w przypadkach wyodrębniania zespołowych stanowisk do określonych spraw, Dyrektor Generalny wyznacza – na wniosek dyrektora tej komórki organizacyjnej – pracownika kierującego takim zespołem, określając jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

11. Pracownicy zatrudnieni na jednoosobowych, wyodrębnionych stanowiskach do określonych spraw podlegają bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.

12. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników określają bezpośredni ich przełożeni w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej.

§ 12

Projekty dokumentów, z których wynikają zobowiązania lub inne skutki finansowe, wymagają pisemnej akceptacji:

1) głównego księgowego resortu – w zakresie spraw dotyczących części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister;

2) głównego księgowego Ministerstwa – w zakresie spraw dotyczących Ministerstwa.

Rozdział 5

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 13

Organizację pracy i szczegółowy zakres zadań Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.

§ 14

1. Do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego należy realizacja spraw w zakresie administracji morskiej oraz ochrony suwerennych praw Rzeczypospolitej Polskiej na polskich obszarach morskich, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich, ochrony żeglugi i portów;

2) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacjami morskimi;

3) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem morza przez statki oraz ochroną brzegu morskiego;

4) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego oraz tworzenia i unifikacji prawa morza, a także współpraca w tym zakresie z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego;

5) nadzór i współpraca z uznanymi instytucjami klasyfikacyjnymi.

2. Departament realizuje zadania Ministra:

1) w zakresie merytorycznego nadzoru nad:

a) urzędami morskimi,

b) izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich,

c) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR);

2) w zakresie nadzoru merytorycznego w odniesieniu do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW) nad:

a) Akademią Morską w Szczecinie,

b) Akademią Morską w Gdyni,

c) Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,

d) średnimi szkołami morskimi.

§ 15

Do zadań Departamentu Funduszy Unijnych należy realizacja spraw związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w zakresie programowania, oceny projektów infrastrukturalnych i ich wdrażania w dziale gospodarki morskiej, a w szczególności:

1) koordynowanie programowania pomocy Unii Europejskiej w ramach polityki spójności dla inwestycji infrastrukturalnych w zakresie gospodarki morskiej;

2) monitorowanie stanu przygotowań i realizacji projektów współfinansowanych ze środków polityki spójności;

3) dokonywanie weryfikacji i oceny projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej;

4) bieżąca kontrola realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków polityki spójności.

§ 16

1. Do zadań Departamentu Rybołówstwa należy realizacja spraw w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i rynku rybnego, a także opracowywania założeń i programów realizacji polityki państwa w tym zakresie, a w szczególności:

1) opracowywanie, zarządzanie i koordynowanie wdrażania krajowych dokumentów programowych w zakresie sektora rybackiego oraz współpraca z Komisją Europejską w obszarze funduszy unijnych z zakresu rybactwa i wynikających z niej zobowiązań, a także współpraca z innymi instytucjami krajowymi zaangażowanymi w realizację wymienionych dokumentów programowych;

2) nadzór nad gospodarowaniem żywymi zasobami morza, w tym tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu korzystaniu z tych zasobów oraz ustalanie limitów połowowych;

3) prognozowanie dostępności do łowisk i rynku rybnego;

4) gromadzenie danych statystycznych z zakresu rybołówstwa;

5) współudział w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój rybołówstwa i rybactwa śródlądowego oraz wspieranie postępu biologicznego w hodowli ryb i utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb;

6) prowadzenie spraw dostępu statków rybackich i badawczych obcych bander do polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej w zakresie rybołówstwa morskiego;

7) współdziałanie w tworzeniu warunków systemowych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw sektora gospodarki rybackiej;

8) współdziałanie w opracowywaniu wymagań dotyczących produktów rybnych w sferze produkcji i obrotu;

9) współpraca z zagranicą wynikająca z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach rybackich i z podpisanych umów międzyrządowych;

10) współpraca z organami centralnej oraz terenowej administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społeczno-zawodowymi rybaków morskich, przetwórców ryb oraz rybaków śródlądowych i hodowców ryb;

11) prowadzenie spraw dotyczących rybackiego racjonalnego wykorzystania śródlądowych wód powierzchniowych;

12) dbałość o rozwój rybactwa śródlądowego oraz warunków dla ochrony ryb we współpracy ze środowiskiem rybackim, jego organizacjami i rybackimi jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także opracowywanie założeń i programów realizacji polityki państwa w tym zakresie;

13) prowadzenie spraw dotyczących chowu, hodowli i wprowadzania do wód ryb z gatunków obcych rodzimej faunie;

14) sprawy systemu informacyjnego rybołówstwa morskiego (SIRM);

15) wydawanie licencji połowowych oraz specjalnych zezwoleń połowowych.

2. Departament realizuje zadania Ministra w zakresie nadzoru nad:

1) Okręgowymi Inspektorami Rybołówstwa Morskiego;

2) Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

3) Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

§ 17

1. Do zadań Departamentu Transportu Morskiego należą sprawy transportu morskiego, portów i przystani morskich, w tym infrastruktury portowej, a w szczególności:

1) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju transportu morskiego;

2) programowanie rozwoju infrastruktury transportu morskiego, w tym portów morskich;

3) inicjowanie, wnioskowanie i koordynowanie przedsięwzięć i rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju portów i żeglugi morskiej;

4) prowadzenie spraw z zakresu morskiego prawa transportowego, w tym prowadzenie obsługi Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;

5) prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy w obszarze właściwym dla transportu morskiego;

6) promocja spraw morskich w kraju i za granicą, w tym promocja zawodu marynarza, żeglugi bliskiego zasięgu i inne;

7) współpraca z Ministerstwem Skarbu Państwa w zakresie realizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn. zm.4));

8) prowadzenie spraw związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, nierozprzestrzenianiem brom masowego rażenia, bezpieczeństwem morskiego transportu kontenerowego.

2. Departament realizuje zadania Ministra w zakresie nadzoru nad:

1) Instytutem Morskim w Gdańsku;

2) Akademią Morską w Gdyni, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 2 lit. b;

3) Akademią Morską w Szczecinie, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a.

§ 18

1. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy zapewnienie realizacji zadań Dyrektora Generalnego w obszarze polityki personalnej oraz funkcjonowania i organizacji pracy Ministerstwa, w tym tworzenia warunków jego działania, a w szczególności:

1) zapewnienie warunków pracy komórek organizacyjnych;

2) zapewnienie realizacji decyzji kadrowych Ministra i Dyrektora Generalnego;

3) prowadzenie spraw dotyczących rekrutacji i rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;

4) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

5) prowadzenie spraw z zakresu organizacji Ministerstwa;

6) opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego;

7) organizacja procesu udzielania zamówień publicznych oraz nadzór nad jego zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa;

8) realizacja spraw finansowo-księgowych związanych z obsługą służbowych podróży zagranicznych;

9) organizowanie i nadzór nad ochroną fizyczne i teleinformatyczną Ministerstwa.

2. Biuro zapewnia obsługę finansowo-księgową części 21 i 62 budżetu państwa oraz przedstawicielstw zagranicznych Ministerstwa, w szczególności poprzez:

1) planowanie oraz realizację, kontrolę, analizę i ocenę wykonania budżetu państwa w ramach jego części 21 i 62;

2) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej;

3) prowadzenie obsługi płacowej Ministerstwa;

4) prowadzenie ewidencji umów zawieranych w imieniu Ministerstwa oraz ewidencji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 19

Do zadań Biura Ministra należy współorganizowanie pracy Ministra i Podsekretarzy Stanu oraz prowadzenie spraw parlamentarnych, a w szczególności:

1) obsługa sekretarska Ministra i Podsekretarzy Stanu;

2) prowadzenie kalendarzy spotkań Ministra i Podsekretarzy Stanu, uzgadnianie terminów wyjazdów i spotkań oraz ich przygotowywanie, a także koordynacja spraw związanych z zaproszeniami i patronatami Ministra;

3) przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji podjętych postanowień;

4) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem dla Ministra materiałów na plenarne posiedzenie Sejmu RP i Senatu RP oraz na posiedzenia komisji sejmowych i senackich, a także prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań, dezyderatów, wystąpień, skarg, bądź wniosków poselskich i senackich oraz przekazywanie ich do komórek organizacyjnych celem załatwienia, zgodnie z właściwością;

5) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem dla Ministra materiałów na posiedzenia Rady Ministrów, Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz koordynacja prac związanych z udziałem przedstawicieli Ministra na posiedzeniach Rady Ministrów, Komitetu Stałego Rady Ministrów, w tym przygotowywanie upoważnień;

6) koordynacja działań mających na celu zapewnienie właściwej współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej, w tym współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie przekazywania informacji sprawozdawczych i statystycznych;

7) koordynacja współpracy z jednostkami zaplecza naukowego i badawczo-rozwojowego oraz zamawiania opracowań naukowych, badań oraz innych zadań, w tym organizacji konferencji;

8) prowadzenie wykazu przedstawicieli Ministra w międzyresortowych komisjach, zespołach i radach;

9) realizacja zadań informacyjno-promocyjnych dotyczących bieżącej działalności Ministerstwa, w tym koordynacja spraw związanych z udzielaniem przez komórki organizacyjne Ministerstwa informacji publicznej oraz przekazywaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

10) współdziałanie w komórkami organizacyjnymi w prowadzeniu spraw z zakresu kontroli, skarg i wniosków.

§ 20

1. Do zadań Biura Prawnego należy realizacja zadań w zakresie działalności legislacyjnej. W szczególności Biuro Prawne:

1) współdziała w opracowywaniu przez komórki organizacyjne projektów aktów normatywnych oraz opracowuje ostateczny tekst tych projektów, w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami techniki prawodawczej;

2) opiniuje pod względem prawnym projekty aktów normatywnych opracowywanych przez organy administracji rządowej i współdziała z komórkami organizacyjnymi w ich uzgadnianiu, koordynując i nadzorując terminowość prac nad stanowiskami Ministerstwa wobec tych projektów;

3) zapewnia udział przedstawiciela w posiedzeniach Komisji Prawniczych;

4) kieruje akty prawne do redakcji Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski” w celu ich ogłoszenia;

5) prowadzi redakcję Dziennika Urzędowego Ministra Gospodarki Morskiej;

6) rejestruje akty normatywne wydawane przez Ministra;

7) koordynuje, na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne, sporządzanie programów prac legislacyjnych w zakresie aktów normatywnych, opracowywanych w Ministerstwie, oraz koordynuje terminowość realizacji tych programów;

8) opiniuje projekty umów międzynarodowych.

2. Do zadań Biura Prawnego należy również prowadzenie obsługi prawnej, a w szczególności:

1) udzielanie porad prawnych i opinii dotyczących stosowania prawa w zakresie właściwości Ministra;

2) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego w zakresie właściwości Ministra;

3) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych i projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, zgłaszanych przez właściwe komórki organizacyjne;

4) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych, przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne;

5) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra;

6) prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych, wydawanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.5));

7) zastępstwo procesowe Ministra w postępowaniach: sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

§ 21

Do zadań Biura Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej należy realizacja spraw z zakresu polityki zagranicznej Ministerstwa, koordynacja i monitorowanie działań dotyczących współpracy z Unią Europejską, współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz prowadzenie zagadnień międzynarodowej współpracy dwustronnej, a w szczególności:

1) realizacja horyzontalnych zagadnień europejskich dotyczących gospodarki morskiej i rybołówstwa;

2) koordynacja i nadzór w sprawach związanych z udziałem resortu w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;

3) współpraca bieżąca z placówkami dyplomatycznymi akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi działającymi za granicą;

4) koordynacja i udział w pracach wybranych organizacji wielostronnych i ugrupowaniach regionalnych zajmujących się problematyką morską;

5) przygotowywanie i obsługa protokolarna wizyt i spotkań Kierownictwa Ministerstwa dotyczących spraw międzynarodowych;

6) prowadzenie spraw merytorycznych związanych z zagranicznymi wyjazdami służbowymi, w tym przygotowywanie planu wyjazdów zagranicznych oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad jego realizacją.

§ 22

Do zadań Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy z zakresu przygotowań obronnych i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w działach administracji rządowej gospodarka morska i rybołówstwo oraz realizowanie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, a w szczególności:

1) programowanie, planowanie i koordynowanie za dań obronnych w Ministerstwie i jednostkach pod ległych lub nadzorowanych przez Ministra;

2) zapewnienie realizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym współpraca z właściwym' jednostkami służb ochrony państwa, innymi organami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

3) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, przechowywaniem i obiegiem materiałów niejawnych w Ministerstwie oraz nad kancelarią tajną;

4) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 23

Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie, zgodnie z przepisami dotyczącymi audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

 

 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 123, poz. 847.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, poz. 2782.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-11-12
  • Data wejścia w życie: 2007-10-26
  • Data obowiązywania: 2007-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA