REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 16 poz. 176

Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego - P2

DECYZJA Nr 282/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych do przedstawiania w materiałach geograficznych, wydawanych w resorcie obrony narodowej, terenów zamkniętych, zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustalam:

1. Wprowadza się do użytku „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do przedstawiania w materiałach geograficznych, wydawanych w resorcie obrony narodowej, terenów zamkniętych, zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową” stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

2. Dyrektor Departamentu Infrastruktury przekaże Szefowi Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji wykaz granic terenów zamkniętych, pozostających w zarządzie lub użytkowaniu jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 282/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 października 2003 r.(poz. 176)

WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

do przedstawiania w materiałach geograficznych, wydawanych w resorcie obrony narodowej, terenów zamkniętych, zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.1. Użyte w wytycznych określenia oznaczają:

1) materiał geograficzny - dokumentację geodezyjną, mapy, zdjęcia lotnicze, cyfrowe bazy danych o terenie i materiały pochodne opracowane na ich podstawie, stanowiące tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową i podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.);

2) teren zamknięty - teren lub obiekt mający istotne znaczenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w pkt 13 i 14 cz. II Wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, będącego załącznikiem Nr 1 do ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3) redagowanie materiału geograficznego - czynności, jakim podlega materiał geograficzny przygotowany do wydania w formie mapy, zdjęcia, zestawienia lub innego tego typu zobrazowania, mające wpływ na zakres informacyjny materiału, w tym również usunięcie obiektów i informacji niejawnych z materiału przedstawiającego tereny zamknięte;

4) oryginał redakcyjny terenu zamkniętego - kartograficzne zobrazowanie w skali 1:25 000 terenu zamkniętego, powstałe w wyniku redagowania, przedstawiające teren zamknięty w jawnym kształcie i zakresie informacyjnym, stanowiące podstawę do wnoszenia i usuwania obiektów na materiałach kartograficznych, fotogrametrycznych i bazach danych, obejmujących dany teren zamknięty.

§ 2.1. Materiałom geograficznym, przedstawiającym tereny zamknięte w pełnej treści, nadaje się odpowiednią klauzulę tajności i oznacza zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 18, poz. 167 z późn. zm.).

2. Materiały geograficzne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 mogą być wydawane jako jawne po uprzednim ich zredagowaniu.

Rozdział 2

Zasady redagowania jawnych materiałów geograficznych, na których występują tereny zamknięte, zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową

§ 3 Podstawą do opracowania materiałów geograficznych, na których występują tereny zamknięte, są oryginały redakcyjne terenów zamkniętych w skali 1:25 000, zwane dalej „oryginałami redakcyjnymi”.

§ 4.1. Oryginały redakcyjne wykonuje się dla terenów zamkniętych, zawartych w granicach określonych w decyzjach, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).

2. Oryginały redakcyjne opracowuje Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji.

§ 5.1. Na mapach topograficznych tereny zamknięte przedstawia się z taką dokładnością jak na ich oryginałach redakcyjnych.

2. Rysunek elementów sytuacji na mapie winien odzwierciedlać ich rzeczywiste wzajemne położenie w terenie, natomiast ogólny wygląd wycinka mapy nie powinien sugerować występowania terenu zamkniętego.

3.Wgeoprzestrzennych bazach danych w odniesieniu do terenów zamkniętych, umieszcza się tylko obiekty przedstawione na oryginałach redakcyjnych.

4. Na zdjęciach lotniczych, w odniesieniu do terenów zamkniętych, maskuje się te obiekty, które nie zostały przedstawione na oryginałach redakcyjnych.

5. W przypadku braku możliwości maskowania pojedynczych obiektów dopuszcza się maskowanie części lub całości obszaru terenu zamkniętego.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady wykonywania oryginałów redakcyjnych terenów zamkniętych, zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową

§ 6.1. Oryginały redakcyjne wykonuje się w oparciu o aktualne obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze i materiały kartograficzne w większych skalach.

2. Oryginały redakcyjne zawierające zamaskowane tereny zamknięte są dokumentami jawnymi.

§ 7. Tereny zamknięte na oryginałach redakcyjnych maskuje się poprzez pozostawienie (przedstawienie) naturalnego pokrycia terenu (lasy, łąki, sady itp.), wód oraz dróg przelotowych i wybranych elementów infrastruktury wojskowej.

§ 8.1. W procesie maskowania terenów zamkniętych na oryginałach redakcyjnych należy kierować się następującymi zasadami:

1) nie przedstawia się:

a) dróg dojazdowych i bocznic kolejowych do obiektów niejawnych,

b) obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych zarówno wolnostojących jak i umieszczonych na budynkach,

c) wojskowej infrastruktury technicznej, tj. stanowisk dowodzenia i kierowania, posterunków radiolokacyjnych, budynków (w tym schronów i obwałowań), składów uzbrojenia i amunicji, składów MPS, linii wysokiego napięcia i stacji transformatorów, ogrodzeń (z wyłączeniem zabudowanych), zbiorników paliwowych, stanowisk obrony przeciwlotniczej, ujęć wody;

2) Tereny zamknięte, których funkcjonalne przeznaczenie jest jednoznacznie rozpoznawalne ze zdjęć satelitarnych (np. lotniska, porty, składnice) maskuje się usuwając i generalizując obiekty niejawne typu: składy uzbrojenia i amunicji, schrony dowodzenia, stanowiska elaboracji rakiet, składy materiałów pędnych i smarów (wraz z rurociągami), główne i pośrednie stacje transformatorowe, wojskowe bocznice kolejowe i strefy rozśrodkowania statków powietrznych;

3) obiekty niejawne położone w bezpośrednim sąsiedztwie linii komunikacyjnych (dróg, ulic, placów, linii kolejowych) przedstawia się w miejscu ich rzeczywistego usytuowania, usuwając elementy mogące ujawnić ich funkcjonalne przeznaczenie (np. zbiorniki MPS, rampy rozładunkowe, urządzenia radiokomunikacyjne itp.);

4) drogi przelotowe przez tereny zamknięte przedstawia się znakiem odpowiadającym rzeczywistej kategorii drogi.

2. Obiekty o wysokości 61 metrów i wyższe przedstawia się ze względu na bezpieczeństwo lotów.

3. Elementy pośrednio demaskujące przeznaczenie terenu zamkniętego, występujące w jego otoczeniu, zaznacza się na oryginale redakcyjnym jako elementy do usunięcia lub do zastąpienia innym znakiem umownym na materiale geograficznym.

§ 9. Materiały geograficzne, na których występują tereny zamknięte, niezaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, opracowuje się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami o opracowaniu i przetwarzaniu materiałów geograficznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-11-05
  • Data wejścia w życie: 2003-11-20
  • Data obowiązywania: 2003-11-20
  • Dokument traci ważność: 2011-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA