| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

DECYZJA Nr 136/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), w celu określenia trybu ewidencjonowania, doręczania, deponowania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, ustalam:

1. Karty tożsamości dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”, wydaje się na podstawie wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości, którego wzór określa załącznik do decyzji.

2. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza składa dowódca jednostki wojskowej,

w której żołnierz pełni służbę wojskową. Wniosek ten składa się również w celu aktualizacji danych zawartych w karcie tożsamości.

3. Złożenie wniosku o wydanie karty tożsamości dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości. W przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań złożenie wniosku może nastąpić również w innym terminie.

4. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

5. We wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości dowódca jednostki wojskowej składający wniosek podaje numer tabliczki tożsamości, która zostanie wydana wraz z kartą tożsamości.

6. Ewidencję wydanych kart tożsamości Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1, jak również dowódca jednostki wojskowej w stosunku do podległych im żołnierzy, którym wydano karty tożsamości, prowadzi w formie rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.

7. Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 prowadzi ewidencję tabliczek tożsamości w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek tożsamości i ich numerów oraz identyfikator jednostki wojskowej.

8. Dowódca jednostki wojskowej, w stosunku do podległych mu żołnierzy, którym wydano tabliczki tożsamości, prowadzi ewidencję wydanych albo zdeponowanych tabliczek tożsamości, w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej.

9. Zbiory ewidencji, o których mowa w pkt 6-8, stanowią tajemnicę służbową.

10. Karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, dowódcy jednostki wojskowej składającemu wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza. Wraz z kartami tożsamości wydaje się tabliczki tożsamości, które dowódca jednostki wojskowej wydaje za potwierdzeniem odbioru.

11. Dowódca jednostki wojskowej wydaje żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę indywidualny rozkaz wyjazdu. Indywidualnego rozkazu wyjazdu można nie wydawaćtym żołnierzom, jeżeli przełożonemu, wyjeżdżającemu z nimi za granicę, dowódca jednostki wojskowej wydał zbiorowy rozkaz wyjazdu.

12. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty i tabliczki tożsamości lub po upływie terminu ważności karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki tożsamości zwraca się niezwłocznie do organu wydającego.

13. Karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty tożsamości, deponuje dowódca jednostki wojskowej składający wniosek. Wraz z kartą tożsamości zwrotowi podlega tabliczka tożsamości.

14. Dowódca jednostki wojskowej deponuje doręczone karty tożsamości i tabliczki tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ich wydania uprawnionym osobom.

15. Zawiadomienie o zniszczeniu lub utracie karty lub tabliczki tożsamości, jak również o ich zwrocie, o którym mowa w pkt 12, złożone przez żołnierza, stanowi podstawę do skreśla ich z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości prowadzonej przez Szefa Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1.

16. Żołnierz, któremu wydano kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia dowódcę jednostki wojskowej.

17. O zniszczeniu i utracie karty lub tabliczki tożsamości dowódca jednostki wojskowej zawiadamia Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1.

18. Karty i tabliczki tożsamości, w razie ich zwrotu:

1) mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;

2) niszczy się protokolarnie po skreśleniu z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.

19. Zniszczenia dokonuje dowódca jednostki wojskowej, o czym zawiadamia Szefa Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1.

20. W celu realizacji zadań określonych w niniejszej decyzji:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego koordynuje i nadzoruje realizację przedsięwzięć określonych w niniejszej decyzji;

2) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych:

a) postanowienia niniejszej decyzji doprowadzą do wiadomości wszystkich dowódców jednostek wojskowych,

b) sprawują nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej decyzji przez dowódców jednostek wojskowych.

21. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 czerwca 2004r. (poz. 62)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »