| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 305/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2005 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114 i Nr 16, poz.140), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", wprowadza się następujące zmiany:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji;

4) w załączniku Nr 5a „Prognoza przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r." - liczbę 651 zastępuje się liczbą 951.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej J. Zemke

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 305/MON/S.St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2005 r.(poz. 163)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

44 350 544,00

426

Zakup energii

-1 156 228,00

430

Zakup usług pozostałych

-81 370,00

443

Różne opłaty i składki

-23 630,00

448

Podatek od nieruchomości

31 080 670,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-1 660,00

457

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

66 332,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

189 887,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

14 276 543,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 782 396,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600 000,00

426

Zakup energii

-2 360 993,00

430

Zakup usług pozostałych

-236 000,00

443

Różne opłaty i składki

-25 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-1 715 894,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

6 120,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-50 630,00

457

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

1,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-101 300,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-105 000,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

3 700,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-988 367,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 631 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-62 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-532 000,00

426

Zakup energii

2 103 633,00

427

Zakup usług remontowych

-721 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-146 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-26 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-15 500 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-500 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 000 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-3 000 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-8 800,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-65 785,00

311

Świadczenia społeczne

-19 210,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-14 838,00

412

Składki na fundusz pracy

-2 027,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-65 681,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-24 901,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

621 891,00

422

Zakup środków żywności

-390 704,00

427

Zakup usług remontowych

-34 137,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 608,00

448

Podatek od nieruchomości

-8 800,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

142 900,00

426

Zakup energii

101 400,00

448

Podatek od nieruchomości

41 500,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

1 000,00

448

Podatek od nieruchomości

1 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-7 974 581,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

22 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

93 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

1 112 515,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

1 670 142,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

47 343,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-799 020,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

66 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

270 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 039 000,00

426

Zakup energii

-2 209 200,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

75 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

60 000,00

443

Różne opłaty i składki

-199 939,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 678,00

448

Podatek od nieruchomości

-207 800,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-13 300,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-12 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-6 639 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-3 700 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-351 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-6 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-51 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 489 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-15 000,00

443

Różne opłaty i składki

-27 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

426

Zakup energii

600,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 200,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

701 610,00

448

Podatek od nieruchomości

1 610,00

459

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-701 610,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-705 810,00

448

Podatek od nieruchomości

4 200,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

24 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

24 500,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-907 600,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-907 600,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-24 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 500,00

432

Staże i specjalizacje medyczne

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

907 600,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-112 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

1 019 600,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-1 430,00

426

Zakup energii

-1 430,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

1 430,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-34 773,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

34 773,00

426

Zakup energii

1 430,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 670 610,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 688 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-1 069 000,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-1 069 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-6 900,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-6 900,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-613 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-65 785,00

311

Świadczenia społeczne

-19 210,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-14 838,00

412

Składki na fundusz pracy

-2 027,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-65 681,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-21 214,00

422

Zakup środków żywności

-385 500,00

427

Zakup usług remontowych

-34 137,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 608,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

4 100,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

4 100,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

426

Zakup energii

600,00

430

Zakup usług pozostałych

2 900,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-605 810,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

100 000,00

459

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-705 810,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-705 810,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-380 000,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

24 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

24 500,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-800 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-800 000,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-24 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 500,00

432

Staże i specjalizacje medyczne

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

420 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

420 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 000 777,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 000 777,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

1 844 801,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600 000,00

426

Zakup energii

244 801,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-5 200,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-5 200,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

161 176,00

426

Zakup energii

161 176,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-32 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

-32 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-112 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

80 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

371 300,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-8 700,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-8 700,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-8 700,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

380 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

380 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

380 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 293 909,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

3 554 309,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

1 069 000,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

1 069 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-400 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-400 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

20 800,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

20 800,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-8 891,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-3 687,00

422

Zakup środków żywności

-5 204,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

2 873 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

257 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

850 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

1 575 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

412

Składki na fundusz pracy

1 400,00

441

Podróże służbowe krajowe

180 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 000 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

600 000,00

459

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

600 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

139 600,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

139 600,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

139 600,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92118 -Muzea

0,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-34 773,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

34 773,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

393 000,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

393 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 -Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych

393 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

393 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

5 000 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

9 639 000,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

93 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

5 000 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

18 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

270 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000 000,00

426

Zakup energii

60 000,00

430

Zakup usług pozostałych

41 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

75 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

60 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-4 639 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-3 700 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-351 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-6 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-51 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-489 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-15 000,00

443

Różne opłaty i składki

-27 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

621 891,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

621 891,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

621 891,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

621 891,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego

 

 

„Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-26 000 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-26 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-26 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-15 500 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-500 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 000 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-3 000 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

83 032,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

82 880,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

82 880,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

9 100,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

1 385,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

72 395,00

 

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

152,00

 

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

152,00

311

Świadczenia społeczne

152,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

10 709 942,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

10 709 942,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

11 346 404,00

426

Zakup energii

8 977 972,00

448

Podatek od nieruchomości

2 112 213,00

457

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

66 332,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

189 887,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 650 695,00

426

Zakup energii

-624 863,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 025 833,00

457

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

1,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 957 633,00

426

Zakup energii

2 103 633,00

448

Podatek od nieruchomości

-146 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-18 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-18 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

142 900,00

426

Zakup energii

101 400,00

448

Podatek od nieruchomości

41 500,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

1 000,00

448

Podatek od nieruchomości

1 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-69 300,00

426

Zakup energii

151 800,00

448

Podatek od nieruchomości

-207 800,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-13 300,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-1 430,00

426

Zakup energii

-1 430,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

1 430,00

426

Zakup energii

1 430,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

32 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

32 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

32 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-26 872,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-26 872,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-26 872,00

426

Zakup energii

-26 872,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-10 965 427,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-10 965 427,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-8 191 000,00

426

Zakup energii

-8 019 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-172 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-37 990,00

426

Zakup energii

-117 929,00

430

Zakup usług pozostałych

-230 000,00

448

Podatek od nieruchomości

309 939,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-2 736 437,00

426

Zakup energii

-2 582 176,00

430

Zakup usług pozostałych

41 000,00

443

Różne opłaty i składki

-199 939,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 678,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 452 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 452 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

1 500 000,00

448

Podatek od nieruchomości

1 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-48 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-24 085,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

24 085,00

430

Zakup usług pozostałych

-48 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

32 925 830,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

32 920 020,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

32 901 000,00

426

Zakup energii

156 000,00

448

Podatek od nieruchomości

23 468 457,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

9 276 543,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

6 120,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6 120,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

3 700,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 700,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

9 200,00

448

Podatek od nieruchomości

9 200,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

5 810,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

1 610,00

448

Podatek od nieruchomości

1 610,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

4 200,00

448

Podatek od nieruchomości

4 200,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-155,00

 

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

-155,00

 

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-155,00

311

Świadczenia społeczne

-155,00

 

DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-392 704,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

-393 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 -Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych

-393 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-393 000,00

 

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

296,00

 

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

296,00

311

Świadczenia społeczne

296,00

 

DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań

 

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

4 924 380,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

6 794 140,00

426

Zakup energii

-2 271 200,00

430

Zakup usług pozostałych

90 630,00

443

Różne opłaty i składki

-23 630,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-1 660,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

9 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-1 917 760,00

426

Zakup energii

-1 836 130,00

430

Zakup usług pozostałych

-6 000,00

443

Różne opłaty i składki

-25 000,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-50 630,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

48 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

48 000,00

 

DYSPONENT: WBE OLSZTYN

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 100,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-4 100,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-4 100,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 100,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-20 748 193,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-20 608 300,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-105 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-105 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-2 546 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-1 631 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-62 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-132 000,00

427

Zakup usług remontowych

-721 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-17 957 300,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-289 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-4 737 485,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

86 042,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

45 958,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-881 415,00

412

Składki na fundusz pracy

-1 400,00

441

Podróże służbowe krajowe

-180 000,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-12 000 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-139 600,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-139 600,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-139 600,00

 

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

-293,00

 

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-293,00

311

Świadczenia społeczne

-293,00

 


Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.

Lp.

Dział/rozdział Dysponent

Dysponent

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadterminowi

Razem żołnierze

ogółem

Żołnierze niezawodowi w tym:

Pracownicy wojska

w tym:

 

w tym: szeregowi zawodowi

służba cywilna

planowane zatrudnienie

razem pracownicy

służba zasadnicza

rezerwa

Cz. 29

Ogółem

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cz. 29

Jednostki Budżetowe

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

752

Obrona narodowa

X

0

0

0

0

-13

-13

0

0

0

0

75201

Wojska Lądowe

Dowódca Wojsk Lądowych

0

0

0

0

-3

-3

0

0

0

0

75202

Siły Powietrzne

Dowódca Sił Powietrznych

0

0

0

0

-6

-6

0

0

0

0

75203

Marynarka Wojenna

Dowódca Marynarki Wojennej

0

0

4

4

-17

-17

0

0

0

0

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

Dowódca Garnizonu Warszawa

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Dowódca Garnizonu Warszawa

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Departament Budżetowy

0

0

-4

-4

0

0

0

0

-2

-2

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

X

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

92118

Muzea

Dowódca Marynarki Wojennej

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »