REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 1 poz. 1

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2005 Nr 404/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2004 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem'/ w 2005 r. odbywa się zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196), zwanej dalej „decyzją Nr 391/MON” z uwzględnieniem ustaleń wynikających z niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu wynoszą 58.926 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu na rok 2005 według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu wynoszą 17.192.250 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu na rok 2005 określa załącznik nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu na rok 2005 i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik nr 4 do decyzji.

§ 3.
1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na rok 2005 oraz ich podział w wysokościach, określonych w załączniku nr 5 do decyzji, w tym:

1) 394 limity zatrudnienia żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa pozostających w dyspozycji Dyrektora Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe”;

2) 832 limity zatrudnienia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych, z tego:

a) Dowództwo Wojsk Lądowych (DWLąd.) 40,

b) Dowództwo Sił Powietrznych (DSP) 20,

c) Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW) 70,

d) Dowództwo Garnizonu Warszawa (DGW) 702;

3) limit zatrudnienia żołnierzy służby okresowej w związku z misją „Iracka Wolność” - na poziomie 50 - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych;

4) limit zatrudnienia dla żołnierzy zawodowych przygotowywanych do służby poza granicami państwa - na poziomie 10 - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Garnizonu Warszawa.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2005 r. określa się na poziomie 2.700 osób.

3. Liczbę przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r. określa się na poziomie wynikającym z załącznika nr 5a do decyzji.

4. Ustala się maksymalny limit przyjęć żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych w poszczególnych kwartałach 2005 r.:

I kwartał do 1800 osób,

II kwartał do 1800 osób,

III kwartał do 1025 osób,

IV kwartał do 1800 osób.

§ 4.
1. Wykaz dotacji, realizowanych z budżetu resortu w 2005 r., określa załącznik nr 6 do decyzji.

2. Zestawienie ważniejszych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz inwestycji budowlanych, planowanych do realizacji w 2005 r., określa załącznik nr 7 do decyzji.

§ 5.
1. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem państwa jednostek pozabudżetowych: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszu celowego, wynoszą:

1) fundusz celowy Ministerstwa Obrony Narodowej - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 96.513 tys. zł;

2) jednostki pozabudżetowe:

a) przychody - 360.022 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje - 3.598 tys. zł,

b) wydatki - 360.477 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50 %) zysku gospodarstw pomocniczych - 216 tys. zł.

2. Podział kwot i podmiotów, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych (zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz funduszu celowego), określa załącznik nr 8 do decyzji.

§ 6.
Ustala się w ramach planu finansowego dysponenta głównego środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 42.668 tys. zł, z tego na nagrody 28.445 tys., na zapomogi 14.223 tys. zł;

2) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy” w wysokości 8.755 tys. zł;

3) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 258 tys. zł;

4) zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych, w wysokości 49.716 tys. zł.

§ 7.
1. Ustala się w ramach planu finansowego dysponenta głównego uruchamiane w trakcie roku budżetowego środki na:

1) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 1.673 tys. zł, z tego na nagrody 1.116 tys. zł, na zapomogi 557 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych w wysokości 2.144 tys. zł, z tego na nagrody 1.429 tys. zł, na zapomogi 715 tys. zł;

2) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie 33.688 tys. zł;

3) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej nie spełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r., do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 27.705 tys. zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą uruchamiane po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych.

3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, będą uruchamiane według potrzeb, zgłaszanych w tym zakresie przez dysponentów środków budżetowych, w terminach wynikających z § 17 decyzji Nr 391/MON.

§ 8.
1 Ustala się, w ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez dysponenta głównego, limit wydatków:

1) na zadania zlecane Wojskowemu Instytutowi Medycznemu (WIM), obejmujące dotychczasowe zadania Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (WIHE) oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), w wysokości do 15.420 tys. zł;

2) na sfinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla żołnierzy powracających do kraju z misji poza granicami kraju, w wysokości do 4.835 tys. zł;

3) na zadania mobilizacyjne, nałożone na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), realizowane w sposób scentralizowany, w wysokości do 20.032 tys. zł (w tym na ćwiczenia wojskowe średniorocznie 18 żołnierzy rezerwy oraz na zwiększenie wydatków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), a także na wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju);

4) na sfinansowanie centralnych zakupów prasy w wysokości do 9.252 tys. zł;

5) na sfinansowanie produkcji druków i formularzy wojskowych w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204).

2. W przypadku niepełnej realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pozostała część środków, pod warunkiem wystąpienia uzasadnionych potrzeb, może być przeznaczona na zwiększenie poziomu finansowania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Rozdział 2

Zasady uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa oraz środków z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego

§ 9.

1. Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP jest obowiązany do przedstawienia Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w sprawie:

1) uruchomienia rezerwy celowej na realizację programu wieloletniego „Wyposażania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samolot wielozadaniowy” - na podstawie wspólnego wniosku Dowódcy Sił Powietrznych, uzgodnionego z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej - Dyrektorem Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji, określając zadania planowane do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 391/MON.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego jest obowiązany - niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1 - do przedstawienia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu obrony narodowej ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz załączniku nr 3 - poz. 44 do ustawy budżetowej na rok 2005.

Rozdział 3

Zasady finansowania opłat za dostawy, w ramach pożyczki rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i innych środków pomocowych

§ 10.

1. Ustala się w planie finansowym dysponenta głównego, określonym w załączniku nr 4 do decyzji, w podziale na rozdziały klasyfikacji, środki na sfinansowanie opłat spedycyjnych i innych, związanych z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach pożyczki rządu USA oraz innych środków pomocy bezzwrotnej, w następującej wysokości:

1) Dowódca Wojsk Lądowych (w rozdziale 75201) - 16.650 tys. zł;

2) Dowódca Sił Powietrznych (w rozdziale 75202) - 9.500 tys. zł;

3) Dowódca Marynarki Wojennej (w rozdziale 75203) - 3.600 tys. zł;

4) SzefWojskowych Służb Informacyjnych (w rozdziale 75206) - 1.000 tys. zł;

5) Dowódca JW 2305 (w rozdziale 75211) - 2.500 tys. zł.

2. Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych jest odpowiedzialny za merytoryczną realizację zadań, o których mowa w ust. 1, a także jest zobowiązany do przedstawienia Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP oraz dysponentom, na rzecz których realizowane są dostawy i Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - po uzgodnieniu z Głównym Księgowym Budżetu Resortu - w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca, szczegółowych informacji o faktycznej realizacji tych wydatków, zawierających kwoty opłat oraz rodzaje dostaw, za które dokonano opłat.

3. W przypadku realizacji ponadplanowych dostaw, w stosunku do określonych na etapie projektu budżetu resortu, propozycje w zakresie wygospodarowania niezbędnych środków na sfinansowanie opłat celno-spedycyjnych przedstawi Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP w obszarze centralnych planów rzeczowych.

Rozdział 4

Zasady realizacji niektórych zobowiązań Skarbu Państwa

§ 11.

Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.), dysponenci środków budżetowych realizują według następujących zasad:

1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 92 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa, wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do dnia 15 miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków, w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale 2005 r., ustala się na dzień 10 października 2005 r.

Rozdział 5

Szczególne zasady finansowania niektórych zadań

§ 12.

Wszystkie zadania, realizowane przez wojskowe jednostki budżetowe na rzecz innych jednostek organizacyjnych, nie będących wojskowymi jednostkami budżetowymi, mogą być finansowane wyłącznie w ramach środków otrzymanych w formie sum na zlecenie, z zastrzeżeniem art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (wprowadzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 273, poz. 2703).
§ 13.
Przy zlecaniu zadań dla stowarzyszeń i fundacji należy przestrzegać postanowień art. 71 i 92 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
§ 14.
Wydatki z tytułu decyzji wydanych po dniu 30 czerwca 2004 r., dotyczących pomocy rekonwersynej dla byłych żołnierzy zawodowych, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549) - wydatki z tytułu pomocy rekonwersyjnej w resorcie dla byłych żołnierzy zawodowych realizuje się poprzez Dowódcę Wojsk Lądowych.
§ 15.
1. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy:

1) na zadania zlecone, z Dyrektorem WIM oraz przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie 30 dni od ogłoszenia decyzji budżetowej, szczegółowy wykaz zadań resortu, realizowanych przez WIM, który wynika z podpisanych umów;

2) z wytypowanymi wojskowymi szpitalami uzdrowiskowo-rehabilitacyjnymi, na organizację turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla żołnierzy powracających do kraju z misji poza granicami kraju.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON.

3. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego kwartalne informacje o wykorzystaniu środków na zadania, określone w ust. 1, w terminach, o których mowa w § 18.

4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zlecania przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zadań, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

5. Zakres zadań mobilizacyjnych oraz kryteria wyboru SPZOZ, którym zostaje powierzone wykonanie tych zadań, określi Szef Sztabu Generalnego WP, w terminie umożliwiającym pełne ich sfinansowanie.

6. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej przedstawi:

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - propozycje ewentualnego wykorzystania wydatków, o których mowa w § 8 ust. 2;

2) Ministrowi Obrony Narodowej - spodziewane efekty połączenia WIM, WIHE oraz WIML, w tym sposób zagospodarowania mienia ruchomego, nieruchomości oraz personelu.

§ 16.
1. Wydatki, związane z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych żołnierzy pełniących zawodową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, realizowanych w ramach wydatków na podróże służbowe krajowe, w zakresie ustalonym w decyzji Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 202) realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach środków budżetowych, przesuniętych z limitów wydatków dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON.

2. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Dowódcą Garnizonu Warszawa oraz Dyrektorem Departamentu Administracyjnego, a gospodarstwami pomocniczymi, na rzecz których dokonano wykupu uprawnień, realizują oni w odrębnym trybie.

3. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, dla akademii wojskowych i zakładów budżetowych, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach sum na zlecenie.

4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, w porozumieniu z Szefem Generalnego Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowe rozliczenie wydatków przewidzianych na wykup uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, stosownie do zawartej umowy, w szczegółowości działów oraz rozdziałów klasyfikacji, z podziałem na żołnierzy zawodowych i pracowników resortu oraz z wyodrębnieniem gospodarstw pomocniczych (zbiorczo za rozdział), akademii wojskowych i zakładów budżetowych - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Zamiany stanowisk etatowych z wojskowych na cywilne dokonuje się wyłącznie w ramach posiadanych środków na wydatki osobowe pracowników resortu.

6. Wydatki, związane z realizacją opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego za grunty oraz obiekty budowlane zlokalizowane na tych gruntach, będące w trwałym zarządzie resortu, w tym również nieruchomości, o których mowa w decyzji Nr 311/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie powierzenia zadań, z zakresu wykonywania trwałego zarządu oraz innych tytułów prawnych do nieruchomości pozostających we władaniu Dowództwa Sił Powietrznych, jednostkom organizacyjnym bezpośrednio podporządkowanym Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 150), realizują szefowie rejonowych (wojskowego, stołecznego) zarządów infrastruktury.

Rozdział 6

Procedura sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych

§ 17.

1. W celu realizacji postanowień § 20 ust. 1 i 2 oraz § 21 decyzji Nr 391/MON, dysponenci, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON, komendanci akademii wojskowych, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji (zbiorczo za wojskowe biura emerytalne), Dyrektor Departamentu Infrastruktury (zbiorczo za rejonowe zarządy infrastruktury, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Wojskowy Zarząd Infrastruktury, terenowe oddziały lotniskowe, Biuro Inwestycji Łączności), przekazują Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, stosownie do kompetencji, a także do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, szczegółowe informacje o wielkości stanów osobowych za poszczególne kwartały roku, z uwzględnieniem wyjaśnień, dotyczących niewykonania lub przekroczenia limitów zatrudnienia, planowanego zatrudnienia oraz stanów średniorocznych żołnierzy i pracowników resortu - w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale, a także informację roczną - w terminie przekazania rocznych sprawozdań budżetowych, wyodrębniając dane dotyczące:

1) żołnierzy zawodowych, wyszczególniając pozostających w dyspozycji i rezerwie kadrowej, z uwzględnieniem podziału na żołnierzy zawodowych pełniących służbę na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej i terminowej, wyodrębniając szeregowych zawodowych, żołnierzy służby okresowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;

2) pozostałych kategorii żołnierzy niezawodowych (służba zasadnicza, przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych, przeszkolenie studentów, kandydaci na żołnierzy zawodowych, żołnierze rezerwy);

3) pracowników resortu, w podziale na członków korpusu służby cywilnej, kierownicze stanowiska państwowe oraz pozostałych pracowników.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują średnioroczne stany w poszczególnych kwartałach:

1) żołnierzy - ustalone w oparciu o liczbę żołnierzy, którym jednostka wojskowa wypłaciła uposażenie za dany miesiąc lub za część miesiąca;

2) pracowników resortu - ustalone zgodnie z metodologią sporządzania sprawozdania Rb-70 i muszą być zgodne z odpowiednimi danymi, zawartymi w kwartalnych sprawozdaniach o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w państwowej sferze budżetowej (Rb-70).

3. W związku z ustanowieniem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia, informacje, o których mowa w ust. 1, dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia posiadający na zaopatrzeniu jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej przekazują Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, w terminie i na zasadach uzgodnionych z tym dysponentem.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych do sporządzania sprawozdania RB-70 w szczegółowości, wynikającej z wprowadzanego systemu informatycznego SFINKS 02.

§ 18.
1. Pozostałe informacje, o których mowa w § 20 i 21 decyzji Nr 391/MON, dysponenci środków budżetowych przedstawiają w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Informacje o realizacji zadań, w zakresie centralnych zakupów prasy, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności przedstawia kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Informacje o realizacji zadań, w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP przedstawia kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 19.
1. Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” jest zobowiązany do:

1) przedstawiania, właściwym dysponentom, których jednostki lub pododdziały wojskowe zaangażowane są w misjach i operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE) lub państw sojuszniczych - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia wykorzystania środków budżetowych przydzielonych na polskie kontyngenty wojskowe, na sfinansowanie należności osobowych wypłacanych poza granicami państwa, z tym że za miesiąc grudzień 2005 r. - do dnia 25 stycznia 2006 r.; w rozliczeniu przedstawia się faktyczne wydatki za rozliczany miesiąc oraz wydatki poniesione od początku roku lub od początku misji;

2) przedstawiania Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP - w terminach i trybie, o których mowa w pkt 1 - rozliczenia wykorzystanych środków budżetowych, przeznaczonych na utrzymanie żołnierzy pełniących służbę w polskich przedstawicielstwach wojskowych, zespołach łącznikowych oraz dowództwach i sztabach NATO.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są zobowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wydatków dokonanych przez Zakład Budżetowy „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” i podległe wojskowe jednostki budżetowe, z tym że za miesiąc grudzień 2005 r. - do dnia 30 stycznia 2006 r.

§ 20.
Komendanci akademii wojskowych - w tym Komendant Akademii Marynarki Wojennej poprzez Dowódcę Marynarki Wojennej - przedstawią Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości - Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej - plany rzeczowo-finansowe, obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na rok 2005, a także w terminie do dnia 20 miesiąca, następującego po zakończeniu kwartału - sprawozdania z wykorzystania kwot dotacji, w układzie planu rzeczowo-finansowego wraz z rozliczeniem liczby kształconych.
§ 21.
Komendant Wojskowej Akademii Technicznej przedłoży Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej, poprzez Dyrektora Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 31 marca 2005 r., zaopiniowaną przez Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, pełną ocenę realizacji programu naprawy funkcjonowania WAT za okres do dnia 31 grudnia 2004 r., ze szczególnym wyeksponowaniem uzyskanych oszczędności oraz ich wpływu na wielkość dotacji w latach następnych - w miarę realizacji tego programu.
§ 22.
Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP są zobowiązani do przedstawiania dysponentom, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON - w uzgodnieniu z Głównym Księgowym Budżetu Resortu - kwartalnych informacji o zadaniach zrealizowanych centralnie na rzecz tych dysponentów, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 23.

W związku z ustawą, o której mowa w § 12, należy przestrzegać postanowień art. 18a tej ustawy.
§ 24.
1. Wydatki z tytułu wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla żołnierzy zawodowych, bez względu na formę organizacyjną jednostki, w której pełnią służbę oraz dla żołnierzy niezawodowych, pełniących służbę w wojskowych jednostkach budżetowych, realizuje się z budżetu do dnia 31 sierpnia 2005 r., z zastrzeżeniem postanowień ustawy, o której mowa w ust. 2.

2. Dysponenci środków budżetowych przekażą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., uprawnionym organom właściwym w zakresie realizacji zadań, dotyczących ustalenia prawa oraz wypłaty świadczeń rodzinnych, decyzje administracyjne wydane świadczeniobiorcom oraz pozostałą niezbędną dokumentację - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

§ 25.
Dysponenci zapewnią i wyodrębnią w planach finansowych środki oraz prowadzą ewidencję pozabilansową wydatków na realizację zadań, wynikających z Celów Sił Zbrojnych iWymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC).
§ 26.
Sfinansowanie ewentualnego użycia jednostek, zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), realizuje się w drodze korekt planów finansowych dysponentów środków budżetowych.
§ 27.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK]

Załączniki do decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 grudnia 2004 r. (poz. 1)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK

 

 

 

 

w tys. zł

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan
na 2005 rok

29

 

 

OBRONA NARODOWA

58 926

 

750

 

Administracja publiczna

52

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

52

 

752

 

Obrona narodowa

49 965

 

 

75201

Wojska Lądowe

22 710

 

 

75202

Siły Powietrzne

6510

 

 

75203

Marynarka Wojenna

2 591

 

 

75204

Centralne wsparcie

2 338

 

 

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

227

 

 

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

883

 

 

75207

Żandarmeria Wojskowa

36

 

 

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

8 954

 

 

75216

Wojskowe Misje Pokojowe

5 482

 

 

75297

Gospodarstwa pomocnicze

234

 

753

 

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

6 772

 

 

75301

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

6 772

 

755

 

Wymiar sprawiedliwości

1 575

 

 

75503

Sądy wojskowe

1 570

 

 

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

5

 

803

 

Szkolnictwo wyższe

273

 

 

80302

Wyższe szkoły wojskowe

273

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

289

 

 

92116

Biblioteki

9

 

 

92117

Archiwa

1

 

 

92118

Muzea

279

 


Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 r. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 r. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik 5

Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5a. [Prognoza przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r.]

Załącznik 5a

Prognoza przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r.

Wyszczególnienie

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ogółem

z
rezerwy

z
rezerwy

ze szkół
podoficerskich

z
rezerwy

ze szkół
podoficerskich

z
rezerwy

Wojska Lądowe

145

85

203

45

580

145

1203

Siły Powietrzne

100

100

 

50

151

100

501

Marynarka Wojenna

30

20

76

20

 

30

176

Dowództwo Garnizonu Warszawa

50

35

 

25

 

50

160

Żandarmeria Wojskowa

70

150

 

100

 

120

440

Wojskowe Służby Informacyjne

5

10

 

10

 

5

30

Razem

400

400

279

250

731

450

2 510

 

Załącznik 6. [Wykaz dotacji realizowanych w 2005 r. z budżetu resortu obrony narodowej]

Załącznik nr 6

Wykaz dotacji realizowanych w 2005 r. z budżetu resortu obrony narodowej

 

 

 

 

(tys. zł)

 

Wyszczególnienie

Dysponent

Rozdział

Kwota

A. Wykaz dotacji wynikający z załącznika nr 10 do ustawy budżetowej na 2005 r.

1

Dotacja dla akademii na działalność dydaktyczną (§ 252), z tego:

Departament
Budżetowy

80302

141 113

a

Akademia Obrony Narodowej

44 609

b

Wojskowa Akademia Techniczna

60 682

c

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

730

d

Akademia Marynarki Wojennej

MW

35 092

2

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ (§ 256)

Departament
Budżetowy

85157

1 051

B. Wykaz dotacji wynikający z załącznika nr 11 do ustawy budżetowej na 2005 r.

3

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (§ 284)

Departament
Budżetowy

70013

290 924

4

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowejna finansowanie inwestycji mieszkaniowych (§ 622)

Departament
Budżetowy

70013

35 980

5

Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego (§ 284)

Departament
Budżetowy

71032

2 068

C. Wykaz pozostałych dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w 2005 r.

6

Dotacja dla Akademii Obrony Narodowej na działalność inwestycyjną (§ 622)

Departament
Budżetowy

80302

9 220

7

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dla WDW/WZW-§621)

Departament
Budżetowy

75211

3 598

8

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla SP ZOZ - § 622)

Departament
Budżetowy

85195

35 410

9

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Wojskowej Izby Lekarskiej § 263) */

Departament
Budżetowy

75211

314

10

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 281) **/

Departament
Budżetowy

75211

167

11

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) **/

Departament
Budżetowy

75211

13 501

Razem (§§ 252,256,263,281,282,284,621,622)

533 346

*/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra ON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej.

**/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Załącznik 7. [Zestawienie ważniejszych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych planowanych do realizacji w ramach modernizacji technicznej SZ RP w 2005 roku (wydatki budżetowe)]

Załącznik nr 7

Zestawienie ważniejszych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych planowanych do realizacji w ramach modernizacji technicznej SZ RP w 2005 roku

(wydatki budżetowe)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego w resorcie obrony narodowej na 2005 r.]

Załącznik Nr 8

Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego w resorcie obrony narodowej na 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

(w tys. zł)

Rozdział

Wyszczególnienie

Stan
środków
obrotowych
na początek
roku

Przychody

w tym:

Wydatki

w tym:

Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku

dotacja
z budżetu

wpłata
do budżetu

75211

Zakłady budżetowe

10 477

90 442

3 598

91 436

 

9 442

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1) CWMP

8 668

31 910

 

32 926

 

7 652

 

2) ZIOTP

77

4 620

 

4 687

 

6

 

3) ZSJiZ

244

3 280

 

3 291

 

215

 

4) WDWYWZW, z tego:

1 488

50 632

3 598

50 532

 

1 569

 

- Jurata

474

7 998

598

7 998

 

474

 

- Międzyzdroje

104

5 646

1 546

5 646

 

104

 

- Rogowo

173

3 900

0

3 900

 

173

 

- Rynia

180

4 198

298

4 198

 

180

 

- Solina

141

6 033

356

5 933

 

222

 

- Sopot

266

3 400

0

3 400

 

266

 

- Szklarska Poręba

-545

2 450

100

2 450

 

-545

 

- Unieście

152

5 707

700

5 707

 

152

 

- Waplewo

247

4 400

0

4 400

 

247

 

- Zakopane

296

6 900

0

6 900

 

296

X

Gospodarstwa pomocnicze

59 661

269 580

 

269 041

216

59 971

75097

Zakład Obsługi MON (DA)

 

9 713

 

9 713

 

 

75297

gospodarstwa pomocnicze:

59 661

259 867

 

259 328

216

59 971

 

- Wojsk Lądowych

7 029

92 549

 

92219

130

7214

 

- Sił Powietrznych

17 140

58 048

 

57 957

34

17 193

 

- Marynarki Wojennej

356

12 471

 

12417

22

388

 

- Garnizonu Warszawa

286

3 204

 

3 194

4

292

 

- Wojsk. Służb Informacyjnych

18

995

 

992

1

20

 

- RZI (WZI, SZI), TOL i BIŁ - w zakresie WZR-B (koordynacja DI)

34 832

92 600

 

92 549

25

34 864

75211

Fundusz celowy MON - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z tego:

0

96 513

 

96 513

 

0

 

1) przychody z:

 

 

 

 

 

 

 

- wpływów z Agencji Mienia Wojskowego

 

88 534

 

 

 

 

 

- z udostępniania poligonów wojskom obcym, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków (DWL)

 

7 962

 

 

 

 

 

- wpływów za specjalistyczne usługi świadczone w czasie wykonywania zadań szkoleniowych (DWL - 15 tys. zł i MW-2 tys. zł)

 

17

 

 

 

 

 

2) wydatki na:

 

 

 

 

 

 

 

- budownictwo inwestycyjne

 

 

 

4 860

 

 

 

- zakupy inwestycyjne

 

 

 

91 653

 

 

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA