REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 7 poz. 90

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uczestnictwa resortu obrony narodowej w „Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych"

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. e i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa ogólne zadania wynikające z udziału w „Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych" oraz warunki ich realizacji.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) Proces - Proces Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych, to jest działania Unii Europejskiej realizowane w ramach Grup Projektowych Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych (European Capabilities Action Plan Project Group), Zintegrowanych Zespołów do spraw Rozwoju (Integrated DevelopmentTeam), Zespołów Projektowych (Project Team) i innych form współpracy wielostronnej;

2) Grupa Projektowa Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych (ECAP PG) - zorganizowaną formę współpracy wielostronnej państw członkowskich Unii Europejskiej zainicjowaną w trakcie nieformalnego spotkania ministrów obrony państw Unii Europejskiej w dniach 14-15 marca 2003 r. w Atenach;

3) Zintegrowany Zespół do spraw Rozwoju (IDT) - stałą zorganizowaną formę współpracy wielostronnej państw w ramach Europejskiej Agencji Obrony, zainicjowaną przez Radę Unii Europejskiej w dniu 23 maja 2005 r. w Brukseli;

4) Zespół Projektowy (PT) - doraźną zorganizowaną formę współpracy wielostronnej państw w ramach Europejskiej Agencji Obrony, funkcjonującą w strukturze Zintegrowanego Zespołu do spraw Rozwoju;

5) komórka i jednostka organizacyjna - komórkę organizacyjną i jednostkę organizacyjną w rozumieniu regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej;

6) Minister - Ministra Obrony Narodowej;

7) ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

8) resort - dział administracji rządowej w skład którego wchodzą: Minister jako kierownik działu administracji rządowej - obrona narodowa, Ministerstwo jako urząd, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra, w tym przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Zespół - Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw uczestnictwa w Procesie - powołany przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji zadań wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Procesie;

10) Koordynator do spraw uczestnictwa w Procesie - przedstawiciela Zespołu odpowiadającego za określony obszar uczestnictwa w Procesie.

3. Realizacja uczestnictwa resortu w Procesie finansowana jest z budżetu resortu, ze środków planowanych przez dysponentów, na których zaopatrzeniu pozostają osoby uczestniczące w tym procesie. Wydatki na finansowanie udziału resortu w projektach wynikających z prac Grup Projektowych Europejskiego Płanu Rozwoju Zdolności Obronnych, Zintegrowanych Zespołów do spraw Rozwoju, Zespołów Projektowych oraz innych form współpracy wielostronnej, realizuje się stosownie do podpisanych umów międzynarodowych. Decyzje w tym zakresie podejmuje Minister Obrony Narodowej.

4. Do głównych zadań wynikających z uczestnictwa resortu w Procesie należy:

1) wspieranie procesu pozyskiwania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zdolności niezbędnych do ich udziału w zakresie misji Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów identyfikowanych w procesie modernizacji i transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dążenie do zwiększenia skuteczności Procesu w kontekście implementacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz osiągania korzyści w rozwijaniu własnego potencjału obronnego.

5. Współpracę międzynarodową i krajową, związaną z uczestnictwem resortu w Procesie, komórki i jednostki organizacyjne, stosownie do wykonywanych zadań, realizują za pośrednictwem:

1) przewodniczącego Zespołu;

2) Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy UE, w zakresie kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej, w tym szczególnie z Radą Unii Europejskiej (Council of the European Union - Council) i Europejską Agencją Obrony (European Defence Agency -EDA);

3) Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, w zakresie kontaktów z władzami Unii Europejskiej i organami przedstawicielskimi państw członkowskich UE, w tym szczególnie z Komitetem Wojskowym Unii Europejskiej (European Union MiHtary Committee-EUMC).

6. Koordynatorem realizacji zadań wynikających z udziału resortu w Procesie jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu.

7. Na poziomie politycznej koordynacji Procesu do zadań resortu należy:

1) formułowanie wytycznych politycznych;

2) uczestnictwo w debacie w Unii Europejskiej na temat Procesu dotyczącej jego rozwoju i implementacji w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony z jednoczesną współpracą na poziomie politycznym z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej;

3) monitoring i okresowa ocena rozwoju Procesu, a także polskiego w nim zaangażowania;

4) dbałość o zachowanie spójności Procesu z działaniami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie rozwijania zdolności.

8. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, zwany dalej „przewodniczącym"

2) zastępca przewodniczącego - Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5, zwany dalej „zastępcą przewodniczącego"

3) koordynatorzy do spraw uczestnictwa w Procesie, zwani dalej „koordynatorami", wyznaczani przez przewodniczącego i odpowiadający za określony obszar uczestnictwa w Procesie;

4) członkowie Zespołu:

a) po dwóch przedstawicieli Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Zarządu Planowania Strategicznego - P5,

b) przedstawiciel: Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki Wojennej, Dowództwa Operacyjnego, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P5 Zarządu Planowania Operacyjnego - P3, Zarządu Planowania Logistyki - P4, Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6, Szefostwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, Szefostwa Inżynierii Wojskowej, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Inspektoratu Wsparcia;

5) przedstawiciele innych jednostek i komórek resortu, zidentyfikowanych jako właściwe do uczestnictwa w Procesie.

9. Do zadań Zespołu należy:

1) identyfikowanie obszarów uczestnictwa resortu w Procesie;

2) zapewnienie spójności procesu rozwoju unijnych zdolności obronnych ze strategicznym planowaniem obronnym i koordynacja udziału przedstawicieli resortu w pracach Grup Projektowych Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych, Zintegrowanych Zespołów do spraw Rozwoju, Zespołów Projektowych i innych form współpracy wielostronnej;

3) koordynowanie realizacji zadań komórek i jednostek organizacyjnych resortu w Procesie;

4) wypracowywanie stanowiska (decyzji) Ministra Obrony Narodowej w sprawach dotyczących Procesu.

10. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Zespołu, w tym zleca członkom Zespołu opracowanie tematów lub wykonanie innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 9 oraz określa sposób i termin ich wykonania; w sprawach, które nie uzyskały jednomyślności członków Zespołu, podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności dysponentów środków budżetowych;

2) może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby, których wiedza będzie przydatna w realizacji zadań Zespołu, w tym gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego lub ich przedstawicieli, zasięgać nieodpłatnie opinii ekspertów w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu oraz powoływać podzespoły do rozpatrywania spraw niewymagających obecności wszystkich członków Zespołu;

3) przeprowadzi, w terminie do dwóch tygodni od dnia wejścia w życie decyzji, inauguracyjne posiedzenie Zespołu, na którym określi ramowy harmonogram prac Zespołu oraz przedstawi wytyczne do sposobu realizacji zadań;

4) przygotuje, w terminie do sześciu tygodni od dnia wejścia w życie decyzji, ocenę obecnego stanu realizacji Procesu;

5) przedstawia (w cyklu rocznym, do końca stycznia następnego roku) do zatwierdzenia Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, o którym mowa w pkt 6, ramowy harmonogram prac Zespołu oraz wytyczne do sposobu realizacji zadań Zespołu.

11. Koordynatorzy:

1) odpowiadają przed przewodniczącym za określony obszar uczestnictwa w Procesie przedstawicieli resortu;

2) uczestniczą, na wniosek przewodniczącego, w pracach określonej Grupy Projektowej Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych, Zintegrowanego Zespołu do spraw Rozwoju, Zespołu Projektowego i innych form współpracy wielostronnej;

3) kierują, za zgodą przewodniczącego, podzespołami do rozpatrywania spraw niewymagających obecności wszystkich członków Zespołu lub wymagających udziału osób spoza Zespołu.

12. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu, o których mowa w pkt 8 ppkt 4:

1) spowodują przesłanie do przewodniczącego, w terminie do dziesięciu dni od dnia wejścia w życie decyzji, danych osobowych swoich przedstawicieli wyznaczonych do składu Zespołu;

2) przygotują, zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności, w terminie do dziesięciu dni od dnia wejścia w życie decyzji, krótką informację o stanie prac Grup Projektowych Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych, Zintegrowanych Zespołów do spraw Rozwoju oraz Zespołów Projektowych, a także innych form współpracy wielostronnej, w sposób określony przez przewodniczącego;

3) stosownie do wykonywanych zadań, analizują tematykę dotyczącą Procesu oraz na wniosek przewodniczącego udzielą koordynatorom pomocy, a w szczególności informacji niezbędnych do właściwej realizacji zadań.

13. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu, o których mowa w pkt 8 ppkt 4 oraz Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej:

1) spowodują bieżące przekazywanie informacji, dokumentów i sprawozdań odnoszących się do Procesu i pracy Grup Projektowych Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych, Zintegrowanych Zespołów do spraw Rozwoju, Zespołów Projektowych oraz innych form współpracy wielostronnej, do jednostek i komórek organizacyjnych określonych przez przewodniczącego;

2) zgodnie z posiadanymi kompetencjami uczestniczą w opracowaniu propozycji stanowiska Ministra Obrony Narodowej i we właściwych terminach przekazują przewodniczącemu swoje propozycje.

14. Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, na wniosek przewodniczącego Zespołu, gdy nie ma możliwości udziału przedstawiciela z kraju lub w innych przypadkach, w których konieczne jest wsparcie delegacji krajowej, deleguje podległy mu personel do udziału w pracach (spotkaniach) Grup Projektowych Europejskiego Planu Rozwoju Zdolności Obronnych, Zintegrowanych Zespołów do spraw Rozwoju oraz Zespołów Projektowych i innych form współpracy wielostronnej.

15. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-04-30
  • Data wejścia w życie: 2007-04-30
  • Data obowiązywania: 2007-04-30
  • Dokument traci ważność: 2014-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA