| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

DECYZJA Nr 537/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie tabliczki identyfikacyjnej

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. c i f, w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tabliczki identyfikacyjnej, ustala się co następuje:

1. Decyzja określa:

1) wzór tabliczki identyfikacyjnej;

2) kategorie osób, którym wydaje się tabliczkę identyfikacyjną;

3) zasady wydawania i ewidencjonowania tabliczek identyfikacyjnych;

4) organy właściwe do wydawania, doręczania i ewidencjonowania tabliczek identyfikacyjnych.

2.Tabliczka identyfikacyjna, której wzór określa załącznik do decyzji, zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) nr ewidencyjny PESEL;

3) grupę krwi;

4) nazwę „Siły Zbrojne RP”.

3.Tabliczkę identyfikacyjną, w dwóch egzemplarzach, wydaje się:

1) żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, zwanych dalej „żołnierzami”;

2) pracownikom wojska posiadającym nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne i organizacyjno-mobilizacyjne;

3) cywilnemu personelowi medyczno-sanitarnemu, wykonującemu zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;

4) osobom, pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych;

5) osobom cywilnym, towarzyszącym Siłom Zbrojnym;

6) osobom cywilnym, wykonującym czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych.

4.Tabliczkę identyfikacyjną wydaje Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego na podstawie danych zawartych we wniosku w sprawie wydania karty tożsamości, o którym mowa w § 9 ust. 1, składanym odpowiednio przez organy, o których mowa w § 9 ust. 2-5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (Dz. U. Nr 79, poz. 472 i Nr 1205, poz. 676).

5. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie tabliczki identyfikacyjnej, o którym mowa w pkt 4, na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

6. Osoby, którym wydano tabliczkę identyfikacyjną, są zobowiązane do jej noszenia w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

7. Tabliczkę identyfikacyjną można nosić poza godzinami służbowymi.

8. Kolejność wyposażania w tabliczkę identyfikacyjną:

1) żołnierze, osoby cywilne wyjeżdżające w celach służbowych za granicę;

2) żołnierze i pracownicy wojska zajmujący stanowiska o wysokim stopniu ryzyka; w szczególności personel latający, nurkowie, saperzy;

3) pozostali żołnierze.

9. Ewidencję tabliczek identyfikacyjnych na szczeblu centralnym prowadzi Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego.

10. Ewidencję wydanych tabliczek identyfikacyjnych prowadzą także odpowiednio organy wnioskujące o wydanie tabliczki identyfikacyjnej.

11. Ewidencję, o której mowa w pkt 9-10, prowadzi się w formie rejestru wydanych tabliczek identyfikacyjnych oraz w formie elektronicznej.

12. Zbiory ewidencji, o których mowa w pkt 9-11, stanowią tajemnicę służbową.

13. Organy wnioskujące o wydanie tabliczki identyfikacyjnej wydają je żołnierzom (osobom cywilnym) za potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

14. Osoba, której wydano tabliczkę identyfikacyjną, w razie jej utraty lub zniszczenia zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia Dyrektora Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, za pośrednictwem organu wnioskującego o wydanie tabliczki identyfikacyjnej.

15. Po zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej, wygaśnięciu stosunku pracy pracownika oraz po upływie kontraktu (umowy) osób cywilnych tabliczka identyfikacyjna przechodzi na ich własność.

16. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego koordynuje realizację zadań określonych w niniejszej decyzji.

17. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego sprawują, każdy w swoim zakresie, bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej decyzji przez podległych im dowódców jednostek wojskowych.

18.Tabliczkę identyfikacyjną, w sposób określony w niniejszej decyzji, wydaje się żołnierzom i funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym lub wyznaczonym do wykonywania zadań poza granicami państwa.

19. Dotychczasowy sposób wydawania tabliczek identyfikacyjnych grupy krwi, określony w decyzji Nr 283/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2004 r. w sprawie badań lekarskich, certyfikatów zdrowia oraz profilaktyki przeciwepidemicznej dla żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby i pracowników resortu obrony narodowej skierowanych do pracy poza granicami państwa oraz powracających do kraju po jej zakończeniu, jak również szczepień profilaktycznych i profilaktyki przeciwepidemicznej żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 134 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 185) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r., a wydane tabliczki identyfikacyjne grupy krwi zachowują swoją ważność do czasu zastąpienia ich tabliczkami identyfikacyjnymi, wydanymi na podstawie niniejszej decyzji, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

20. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Nr 537/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 grudnia 2008 r.(poz. 300)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »