REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 6 poz. 76

Departament Prawny

DECYZJA Nr 101/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia procedury pozyskania procedury pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku:

1) „Procedurę pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji;

2) „Procedurę pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej” stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji.

2. Decyzja obowiązuje dla:

1) zakupów nowego Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW), ujętych w Planach Modernizacji Technicznej, dla których nie opracowano „Wymagań operacyjnych na UiSW”;

2) zakupów nowego Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW), dla którego opracowano Wymagania Operacyjne i wykonano WZTT w ramach etapu Określenia Możliwości Wykonania;

3) pilnych potrzeb operacyjnych.

3. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) nowe UiSW – typy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które nie zostały dotychczas wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również zmodernizowane typy uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) program testów (PTe) – program, zawierający zakres oraz metodyki prowadzenia i oceny wyników testów nowych UiSW, pozyskiwanych poza procesem realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, o których mowa w decyzji Nr 57/MON z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37);

3) uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) – techniczne środki walki, sprzęt techniczny, w tym techniczne środki materiałowe, wyposażenie i oprogramowanie, które ze względu na swoje wymagania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej lub właściwości techniczno-konstrukcyjne lub sposób zaprojektowania oraz wykonania są przeznaczone do celów wojskowych; uzbrojenie oraz sprzęt wojskowy obejmuje również technologie i wyroby, zmodyfikowane lub zmodernizowane do celów wojskowych;

4) wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, a także te podmioty występujące wspólnie;

5) zamawiający – komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

6) wstępne założenia taktyczno-techniczne (WZTT) – dokument zawierający charakterystyki operacyjne i techniczne UiSW, specyfikację opracowywanego UiSW, jego miejsce w systemie, w tym wymogi interoperacyjności, kompatybilności oraz eksploatacyjne;

7) testy uzbrojenia i sprzętu wojskowego – sprawdzenie zgodności parametrów dostarczanego UiSW z wymogami określonymi we „Wstępnych założeniach taktyczno-technicznych”, realizowane zgodnie z PTe i nadzorowane przez grupę testującą;

8) pilna potrzeba operacyjna – potrzeba niezwłocznego pozyskania nowego UiSW lub modernizacji UiSW, wynikająca z konieczności użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć na etapie planowania użycia Sił Zbrojnych;

9) wymagania taktyczno-techniczne (WTT) – dokument opisujący uzbrojenie i sprzęt wojskowy w zakresie:

a) funkcji, jakie powinien spełniać,

b) interoperacyjności z innymi systemami,

c) obsady etatowej i oczekiwanego sposobu szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej),

d) dopuszczalnego maksymalnego czasu, w jakim uszkodzone UiSW powinno być naprawione,

e) potrzeb ilościowych i miejsc dyslokacji,

f) stref klimatycznych, w jakich UiSW będzie użytkowane;

10) studium wykonalności (SW) – dokument zawierający niezbędne, dla prawidłowego przeprowadzenia procedury zamówienia, informacje obejmujące:

a) ocenę możliwości osiągnięcia wymagań ujętych w WTT,

b) identyfikację obszarów ryzyka w procesie pozyskania i eksploatacji,

c) rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania określonego UiSW,

d) wykaz oraz dopuszczalny zakres parametrów (charakterystyk) UiSW podlegających ocenie zgodności z wymaganiami,

e) harmonogram czasowo-zadaniowy pozyskania,

f) oszacowanie kosztów cyklu życia wyrobu,

g) zdefiniowany zakres dokumentacji technicznej, system wsparcia logistycznego (katalogi części zamiennych, zestawy części zamiennych, wykaz narzędzi, szkoleń ekip serwisowych, itp.),

h) oszacowanie relacji czas - koszt - efekt w procesie pozyskiwania,

i) sposób weryfikacji UiSW na zgodność z WZTT;

11) warunki techniczne (WT) – dokument zawierający wymagania stawiane UiSW, a także określający jego wykonanie, kontrolę, odbiór i dostawę;

12) zasadnicze charakterystyki operacyjne i eksploatacyjne – charakterystyki i parametry wyspecyfikowane w WZTT jako „zasadnicze”, które determinują osiągnięcie wymagań określonych w WTT;

13) wymagania operacyjne na UiSW – wymagania określone zgodnie z decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych” (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 67);

14) Podsekretarz Stanu – Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji;

15) BARU - Biuro Analiz Rynku Uzbrojenia;

16) Gestor – gestora UiSW w rozumieniu Decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 16);

17) Decyzja Nr 291/MON – decyzję Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 59);

18) Decyzja Nr 115/MON - decyzję Nr 115/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 52);

19) „Doraźna Analiza Rynku” (DAR) – analizę wymagań gestora w aspekcie istniejących na rynku UiSW, które potencjalnie spełniają wymagania określone przez gestora, wstępne określenie warunków jego pozyskania oraz określenie sposobu pozyskania i weryfikacji UiSW na zgodność z WZTT;

20) Sekretariat RU – Sekretariat Rady Uzbrojenia.

4. Sprawy rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się w trybie określonym przepisami, obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2008 r. Jako termin rozpoczęcia sprawy przyjmuje się datę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Procedura pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

Załączniki do decyzji Nr 101/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 kwietnia 2009 r. (poz. 76)

Załącznik Nr 1

Procedura
pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Procedura określa sposób postępowania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w trakcie procesu pozyskania nowego UiSW.

2. Podstawą uruchomienia procedury są zadania zakupu UiSW ujęte w Planach Modernizacji Technicznej, dla których:

1) nie opracowano wymagań operacyjnych;

2) opracowano Wymagania Operacyjne i wykonano WZTT w ramach etapu Określenia Możliwości Wykonania.

3. Dla zadań, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, Gestor opracowuje „Wymagania taktyczno-techniczne” (WTT).

4. Gestor po uzgodnieniu WTT z BARU, przedstawia je Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do akceptacji.

5. Zaakceptowane WTT Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przesyła Podsekretarzowi Stanu, który zleca BARU sporządzenie określenia możliwości wykonania.

6. W ramach określenia możliwości wykonania, BARU we współpracy z Gestorami i Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a w przypadku urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną również z Wojskowym Biurem Zarządzania Częstotliwościami, opracowuje:

1) Studium wykonalności (SW);

2) Wstępne założenia taktyczno-techniczne (WZTT).

7. Opracowane WZTT i SW BARU przesyła do rozpatrzenia przez Radę Uzbrojenia w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, o którym mowa w Decyzji Nr 11 5/MON.

8. Pozytywnie rozpatrzone WZTT oraz SW BARU przesyła do Gestora w celu zatwierdzenia.

9. Gestor zatwierdza WZTT i sporządza „Wniosek w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego” który z załączonymi WZTT i SW, za pośrednictwem Sekretariatu RU, przedstawia Podsekretarzowi Stanu do akceptacji. Wzór wniosku zawiera załącznik 1 A.

10. W przypadku, gdy szacunkowy koszt pozyskania nowego UiSW przekracza 100 mln zł „Wniosek w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego” wymaga akceptacji Ministra Obrony Narodowej. Wzór wniosku zawiera załącznik 1 B.

11. Po zaewidencjonowaniu Sekretariat RU oryginał zaakceptowanego „Wniosku w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego” pozostawia w aktach, a kopię przesyła do:

1) BARU – wraz z oryginałami WZTT i SW;

2) Zamawiającego – wraz z kopią WZTT i SW;

3) Gestora;

4) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

5) Szefa Zarządu Planowania Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

6) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

12. Ewentualne zmiany WZTT, które wynikną w trakcie prowadzenia procedury zamówienia przygotowuje BARU i zatwierdza Gestor, a w przypadku zasadniczych charakterystyk operacyjnych i eksploatacyjnych UiSW wymagają również pozytywnego rozpatrzenia przez Radę Uzbrojenia.

13. Na podstawie zaakceptowanego Wniosku, o którym mowa w pkt 9 (10) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dokonuje, w razie potrzeby, korekty Planu Modernizacji Technicznej.

14. Zamawiający w oparciu o dokumenty otrzymane od:

1) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – korekty Planu Modernizacji Technicznej – w przypadku gdy jest wymagana;

2) Sekretariatu RU – „Wniosku w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego” oraz kopii SW i WZTT

– realizuje procedurę zamówienia.

15. Weryfikacja parametrów (charakterystyk) UiSW dokonywana jest w trybie określonym w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) oraz testy UiSW w przypadku, gdy nie ma innych możliwości weryfikacji spełnienia wymagań określonych w WZTT

16. W zakresie niniejszej procedury Zamawiający jest właściwy, do:

1) przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na dostawę nowego UiSW;

2) nałożenia na Wykonawcę w umowie na dostawę nowego UiSW obowiązków, między innymi w zakresie:

a) zapewnienia jakości w procesie produkcji UiSW,

b) przedstawienia UiSW do badań testowych wraz z „Warunkami Technicznymi”, dokumentacją eksploatacyjną, protokołem odbioru technicznego przez służby kontroli jakości Wykonawcy oraz oświadczeniem Wykonawcy o zapewnieniu zgodności UiSW z dokumentacją techniczną i umową,

c) wprowadzenia, wynikających z zatwierdzonego przez Gestora orzeczenia z testów, zaleceń (zmian) w„WT” i dokumentacji eksploatacyjnej,

d) akceptacji lub przedłożenia do akceptacji upoważnionemu Szefowi Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) opracowanych przez Wykonawcę WT na dostarczane UiSW;

3) określania zasad prowadzenia testów, potwierdzających spełnienie WZTT przez dostarczane UiSW jeżeli były wymagane na etapie WZTT;

4) powołania przez Zamawiającego grupy testującej, w składzie:

a) przedstawiciel Gestora – przewodniczący,

b) przedstawiciel RPW,

c) przedstawiciel Zamawiającego – według potrzeb,

d) przedstawiciel Departamentu Polityki Zbrojeniowej – według potrzeb,

e) przedstawiciel BARU – według potrzeb,

f) ewentualnie przedstawiciele innych instytucji, wskazanych przez Zamawiającego;

5) zawarcia umowy (umów) na opracowanie i przeprowadzenie PTe z instytucją (instytucjami) inną niż Wykonawca – w przypadku, gdy testy są wymagane.

17. W umowie na opracowanie i przeprowadzenie PTe należy w szczególności wskazać:

1) Zamawiającego jako stronę zlecającą prace, właściwą do ich odbioru i decydującą o zapłacie za ich wykonanie;

2) zasady pracy grupy testującej.

18. Zatwierdzenie przez Gestora orzeczenia z pozytywnego przebiegu testów UiSW bez uwag, w przypadku ich prowadzenia, stanowi warunek konieczny wprowadzenia UiSW do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Zasady wprowadzania UiSW do wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określają odrębne przepisy.

20. Dla zadań określonych w pkt 2 ppkt 2 nie realizuje się przedsięwzięć określonych w pkt 3-7

Załącznik 1A.

Załącznik 1 A

infoRgrafika

Załącznik 1B.

Załącznik 1 B

infoRgrafika

Załącznik 2. [Procedura pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej]

Załącznik Nr 2

Procedura
pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

1. Pozyskanie UiSW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej dokonuje się przez zakup nowego UiSW, które jest dostępne na rynku i spełnia wymagania Gestora.

2. Decyzję o rozpoczęciu procedury podejmuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, akceptując wniosek Gestora w terminie pięciu dni roboczych od jego złożenia. Wzór wniosku określa załącznik 2 A.

3. Do wniosku Gestor załącza:

1) uzasadnienie zawierające:

a) okoliczności potwierdzające potrzebę niezwłocznego pozyskania nowego UiSW,

b) funkcje i podstawowe wymagania, jakie nowe UiSW musi spełniać,

c) wykaz parametrów (charakterystyk) UiSW oraz proponowany sposób ich weryfikacji,

d) potrzebną ilość nowego UiSW,

e) wskazanie istniejących na rynku wyrobów, które mogą spełniać wymagania Gestora;

2) formularz czasu realizacji procedury pozyskania UiSW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie trzech dni roboczych od akceptacji wniosku przedstawia go Podsekretarzowi Stanu, który następnie w terminie trzech dni roboczych zleca BARU sporządzenie DAR UiSW oraz opracowanie WZTT we współpracy z Gestorem i Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych.

5. BARU dokonuje DAR, opracowuje WZTT oraz PTe (PTe – w przypadku, gdy taka potrzeba została określona w DAR) w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia pięć dni roboczych, a następnie przedkłada WZTT do zatwierdzenia Gestorowi, dołączając do niego sporządzoną DAR.

6. Gestor w terminie pięciu dni roboczych od przedłożenia WZTT przez BARU dokonuje ich weryfikacji, a następnie w wypadku zatwierdzenia dokumentu przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, „Wniosek w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, dołączając do niego WZTT, zaakceptowany wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, o którym mowa w pkt 2 oraz DAR. Wzór wniosku określa załącznik 2 B.

7. PTe, o którym mowa w pkt 5 zatwierdza Gestor – po zatwierdzeniu przez Gestora zostaje on przekazany przez BARU do Zamawiającego.

8. W wypadku akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej Wniosku, o którym mowa w pkt 6, jego oryginał wraz z załącznikami przesyła się do Sekretariatu RU, w celu rejestracji. Kopie wniosku Sekretariat RU w terminie trzech dni roboczych od jego otrzymania przesyła do:

1) BARU – wraz z oryginałem WZTT;

2) Zamawiającego – wraz z kopią WZTT i DAR;

3) Gestora;

4) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

5) Szefa Zarządu Planowania Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

6) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

9. Na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Obrony Narodowej Wniosku, o którym mowa w pkt 6, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dokonuje korekty Planu Modernizacji Technicznej.

10. Zamawiający w oparciu o otrzymane od:

1) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – korektę Planu Modernizacji Technicznej;

2) Sekretariatu RU – kopii Wniosku, o którym mowa w pkt 6, oraz kopii WZTT i DAR;

3) BARU – zatwierdzony przez Gestora PTe – w przypadku, gdy taka potrzeba została określona w DAR

– realizuje procedurę zamówienia.

11. Czas realizacji procedury pozyskania UISW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej ewidencjonuje się zgodnie z załącznikiem C.

12. W każdym przypadku bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w pkt 2 i 4-6 Minister Obrony Narodowej może pociągnąć do odpowiedzialności służbowej osoby odpowiedzialne za opóźnienie.

13. Weryfikacja parametrów (charakterystyk) UiSW jest dokonywana w trybie określonym w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

14. Testy UiSW prowadzi się jedynie w przypadku, gdy nie ma innych możliwości weryfikacji spełnienia wymagań określonych w WZTT.

15. W przypadku konieczności przeprowadzenia testów UiSW, tryb ich prowadzenia określa „Procedura zakupów nowego wzoru uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszej procedury.

16. Zatwierdzenie przez Gestora orzeczenia z pozytywnego przebiegu testów UiSW, w przypadku ich prowadzenia, stanowi warunek konieczny wprowadzenia UiSW do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Zasady wprowadzania UiSW do wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określają odrębne przepisy.

Załącznik 2A.

Załącznik 2 A

infoRgrafika

Załącznik 2B.

Załącznik Nr 2 B

infoRgrafika

Załącznik 2C. [Czas realizacji procedury pozyskania UiSW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej]

Załącznik C

Czas realizacji procedury pozyskania UiSW
w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

Lp.

Czynność

Instytucja

Maksymalny czas załatwienia

Data otrzymania

Data przekazania

Kierownik Instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-24
  • Data wejścia w życie: 2009-04-24
  • Data obowiązywania: 2010-02-12
  • Z mocą od: 2009-04-03
  • Dokument traci ważność: 2011-02-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA