REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 7

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 510/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ POLIGONU KONTROLNO-POMIAROWEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załączniki do decyzji Nr 510/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 7)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
POLIGONU KONTROLNO-POMIAROWEGO MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ POLIGONU KONTROLNO-POMIAROWEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
POLIGONU KONTROLNO-POMIAROWEGO MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ POLIGONU KONTROLNO-POMIAROWEGO MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
POLIGONU KONTROLNO-POMIAROWEGO MARYNARKI WOJENNEJ

1. Odznaka pamiątkowa Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej, zwana dalej odznaką, jest honorowym wyróżnieniem nadawanym za szczególne osiągnięcia w służbie wojskowej, wysokie wyniki szkoleniowe oraz działalność społeczną pomnażającą dorobek i tradycje Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej, zwanego dalej „PK-P MW”. Jest wyrazem pogłębiania procesów integracyjnych, więzi i zwartości Sił Zbrojnych. Otrzymanie odznaki zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego wyrażania i przestrzegania fundamentalnych cnót żołnierza zawodowego zarówno w służbie jak i poza nią.

2. Odznakę stanowią 4 podstawowe elementy składowe:

1) stylizowana kotwica admiralicji w kolorze złotym, o wymiarach 45 x 35 mm; stylisko wygięte w łuk końcami w dół – element ten symbolizuje przynależność do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obręcz w kolorze srebrnym, wewnątrz napis w kolorze czarnym „POLIGON KONTROLNO-POMIAROWY”;

3) igła magnetyczna w kształcie wydłużonego rombu ze złotą obwódką, umieszczona w środku kotwicy, skierowana skośnie w prawo, północna część w kolorze niebieskim, południowa w kolorze czerwonym, wewnątrz oznaczenia kierunków geograficznych literami w kolorze złotym, odpowiednio „N” i „S” – symbolizuje pole magnetyczne i nawiązuje do głównych zadań PK-P MW, którymi są pomiary i minimalizacja pól fizycznych okrętów, w tym pola magnetycznego okrętów;

4) lina kotwiczna w kolorze srebrnym oplatająca kotwicę od góry do dołu – element ten symbolizuje przynależność do Marynarki Wojennej RP.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi PK-P MW z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w PK-P MW co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w PK-P MW co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla PK-P MW, na wniosek komisji do spraw odznaki.

4. Odznakę nadaje Komendant PK-P MW z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji do spraw odznaki, zwanej dalej „komisją”.

5. Komisja, którą powołuje Komendant PK-P MW, opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie odznaki oraz prowadzi ewidencję nadanych odznak. W skład komisji wchodzą przedstawiciele korpusów oficerów starszych, młodszych oraz podoficerów i szeregowych zawodowych.

6. Opiniowanie wniosków odbywa się na posiedzeniu komisji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku komisja zobligowana jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje cały jej skład osobowy. Przewodniczący komisji przedstawia zaopiniowany wniosek Komendantowi PK-P MW, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie nadania odznaki.

7. Wnioski o nadanie odznaki mogą składać do komisji:

1) przełożeni w stosunku do swoich podwładnych;

2) reprezentanci zebrania żołnierzy zawodowych PK-P MW.

8. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane:

1) stopień, imię i nazwisko;

2) zajmowane stanowisko służbowe;

3) krótkie uzasadnienie, z uwzględnieniem charakterystyki kandydata, przebiegu jego służby wojskowej, osiągnięć, zasług itp.

9. Odznaki są numerowane. Osoba, której nadano odznakę otrzymuje legitymację potwierdzającą ten fakt.

10. Prawo do odznaki tracą żołnierze zawodowi i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

11. Prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant PK-P MW z własnej inicjatywy albo na wniosek komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Żołnierz pozbawiony prawa do odznaki oddaje legitymację przewodniczącemu komisji.

14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej. Odznakę uprawnieni nabywają na własny koszt.

15. Odznaki wręcza Komendant na uroczystej zbiórce stanu osobowego PK-P MW z okazji świąt państwowych, Święta Marynarki Wojennej RP, w dniu święta jednostki jak również w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych.

16. Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa do noszenia odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym PK-P MW, a fakt nadania odznaki w kronice PK-P MW.

17. Szczegółowe zasady noszenia odznaki określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę lub jej miniaturkę można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego lewej klapie.

18. Wizerunek odznaki może być umieszczony i używany na drukach, wydawnictwach itp. za zgodą Komendanta PK-P MW.

19. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki może ona zostać ponownie wydana na pisemny wniosek, skierowany do komisji, wyjaśniający okoliczności zdarzenia. Koszty ponosi uprawniony do odznaki.

20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki należy złożyć wniosek do komisji ds. odznaki, która wydaje duplikat legitymacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-02-18
  • Data obowiązywania: 2011-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA