REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 145

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia2).

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

2) Niniejszy statut został poprzedzony statutem, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 127, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 18, poz. 237 i Nr 24, poz. 295, z 2009 r. Nr 7, poz. 80 i Nr 13, poz. 134 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 11), który traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Załącznik 1. [Statut 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu]

Załącznik do zarządzenia Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 kwietnia 2012 r. (poz. 145)

STATUT

116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opolu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. 116. Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu, utworzony na podstawie zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 97, z późn. zm.3)), zwany dalej „Szpitalem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.4)) zwanej dalej „ustawą”.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4. Siedzibą Szpitala jest miasto Opole.

5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Szpital używa nazwy „116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

2. Szpital może używać nazwy skróconej „116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ” lub „116. SzWzP SPZOZ”.

3. Szpital używa pieczęci podłużnej o treści: „116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” z adresem. Pieczęć może być uzupełniana w zależności od potrzeb: nazwą komórki organizacyjnej, numerem REGON, numerem NIP, numerami telefonicznymi i faksowymi.

§ 3.

Szpital działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2) statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Szpitala

§ 4.

1. Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego wyznaczonego odrębnymi przepisami, w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.

3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Szpitala określają odrębne przepisy.

5. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

§ 5.

1. Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,

d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;

2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.

§ 6.

1. Do zadań własnych Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz badań diagnostycznych;

2) profilaktyka i promocja zdrowia;

3) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania zlecone Szpitala obejmują w szczególności:

1) przygotowanie szpitala do realizacji zadań w okresach klęsk żywiołowych w zakresie zabezpieczenia medycznego;

2) realizację inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;

3) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;

4) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;

5) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

6) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

7) wykonywanie szczepień ochronnych;

8) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

3. Szpital może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 7.

Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza. Prowadzenie tej działalności nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8.

Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:

1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród chorych i personelu Szpitala;

3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

§ 9.

Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§ 10.

Organami Szpitala są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 11.

1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych pracowników.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

§ 12.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) Zastępcy;

2) głównego księgowego;

3) przełożonej pielęgniarek;

4) kierowników komórek organizacyjnych.

§ 13.

1. Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Minister Obrony Narodowej. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

4. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,

2) członkowie:

a) trzech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez właściwy organ,

c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez właściwy organ.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

6. Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na własną prośbę przewodniczącego lub członka Rady Społecznej,

2) na wniosek Rady Społecznej lub Ministra Obrony Narodowej.

7. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie jej członka musi zawierać uzasadnienie. Powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach, upoważnia Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie jej członka lub przewodniczącego.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

9. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Szpitala

§ 14.

W skład Szpitala wchodzą:

1) Dyrekcja;

2) oddziały szpitalne;

3) izba przyjęć;

4) blok operacyjny;

5) dział anestezjologiczny;

6) zakład opiekuńczo-leczniczy;

7) podstawowa opieka zdrowotna;

8) poradnie specjalistyczne;

9) pracownie diagnostyczne;

10) dział farmacji szpitalnej;

11) samodzielne stanowiska pracy;

12) inne komórki organizacyjne.

§ 15.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

§ 16.

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.

2. Szpital z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

4. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym.

5. Szpital prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 17.

1. Działalność Szpitala jest finansowana z:

1) odpłatnych usług medycznych realizowanych na zlecenie Ministra Obrony Narodowej oraz na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi, pracodawcami, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również ze świadczeń zdrowotnych oraz innych odpłatnych świadczeń przewidzianych w odrębnych przepisach;

2) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny;

3) z wykonywania odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

4) innych odpłatnych usług realizowanych na podstawie zawartych umów.

2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe z prowadzenia innej niż wymieniona w ust. 1, wydzielonej działalności gospodarczej, oraz z tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego – na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, remonty, pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 18.

Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

3) remonty;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

8) dodatkowe zadania wynikające z potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

§ 19.

Zasady uzyskiwania przez Szpital środków finansowych na realizację zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.

 

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. MON z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 5, poz. 51, Nr 8, poz. 76 i Nr 16, poz. 132, z 2004 r. Nr 14, poz. 145, z 2007 r. Nr 24, poz. 246 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 69.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-20
  • Data wejścia w życie: 2012-05-05
  • Data obowiązywania: 2012-05-05
  • Dokument traci ważność: 2018-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA