REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 467

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA 407/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera.

2. Zatwierdza się :

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;

4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA]

Załączniki do decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27.12.2012 r. (poz. 467)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
32. WIELISZEWSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA

1. Odznaka pamiątkowa jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (32. dr OP) oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej, rozpoczętej i odbywanej pod wspólnym sztandarem. Jest znakiem przywiązania do oddziału kadry, żołnierzy NSR, żołnierzy rezerwy oraz pracowników wojska.

2. Celem nadawania odznaki pamiątkowej jest podniesienie rangi i powagi z tytułu pełnienia służby wojskowej, tak na zewnątrz pododdziału jak i dumy z przynależności do niego.

3. Odznaka pamiątkowa skomponowana jest na wzór dwubarwnej żółto-zielonej tarczy rycerskiej. Barwy tarczy nawiązujące do rodzaju wojsk przeciwlotniczych. Na tle tarczy umieszczono dwie rakiety typu „NEWA”. Między rakietami widnieje orzeł lotnictwa wojskowego, jako wyraz przynależności dywizjonu do Sił Powietrznych. Poniżej orła umieszczono cyfrę „32” koloru czarnego stanowiącą numer dywizjonu oraz napis „dr OP” stanowiący inicjały dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Odznaka wykonana jest z metalu pokrytego barwną emalią zgodnie z obowiązującą kolorystyką. Odznaka wzorowana jest na odznace pamiątkowej 60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego OP, którego tradycje przejął i z honorem kultywuje 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy OP.

4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy dywizjonu wraz z objęciem stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w szeregach dywizjonu co najmniej roku;

3) żołnierzom NSR, realizującym w dywizjonie przynajmniej przez rok zadania wynikające z kontraktu;

4) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziale mobilizacyjnych dywizjonu;

5) pracownikom wojska po przepracowaniu w dywizjonie co najmniej dwóch lat;

6) w wyjątkowych przypadkach innej osobie fizycznej, prawnej, zasłużonej dla dywizjonu.

5. Odznakę wręcza się:

1) w dniu Święta dywizjonu;

2) z okazji świąt państwowych i wojskowych;

3) w dniu zakończenia ćwiczeń;

4) w dniu przekazania stanowiska dowódcy dywizjonu;

5) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

6. Odznakę wraz z legitymacją nadaje dowódca 32. dr OP.

7. Dowódca 32. dr OP powołuje Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej zwaną dalej „Komisją”, w skład której wchodzą przedstawiciele korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. W razie konieczności skład komisji jest na bieżąco uzupełniany i ogłaszany w rozkazie dziennym dowódcy.

8. Do zadań komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

9. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

10. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca dywizjonu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego szczebla jest ostateczna.

11. Odznaki pamiątkowe posiadają numerację.

12. Fakt nadania i pozbawienia odznaki pamiątkowej odnotowuje się w kronice dywizjonu oraz w rozkazie dziennym dowódcy dywizjonu.

13. Posiadaczowi odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

14. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad noszenia odznak pamiątkowych, określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z dywizjonem.

16. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej przekazywany jest do Muzeum Wojska Polskiego.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
  • Data wejścia w życie: 2013-01-15
  • Data obowiązywania: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA