REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 171

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

DECYZJA Nr 178/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. a i c-e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji zadań związanych z wprowadzaniem nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuję etatową Grupę Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, bezpośrednio podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej, zwaną dalej „Grupą”.

§ 2.

Grupa funkcjonuje od dnia 12 sierpnia 2013 r. na podstawie dokumentów etatowych przygotowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i stanowi zalążek do sformowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

1) stworzenie warunków do rozpoczęcia funkcjonowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) przygotowanie harmonogramu osiągania gotowości do działania przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) opracowanie projektów dokumentów, w tym organizacyjno-kompetencyjnych, umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem jego utworzenia;

4) zaplanowanie relacji funkcjonalnych: z podmiotami zewnętrznymi, w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz z jednostkami planowanymi do przyjęcia w podporządkowanie;

5) zorganizowanie systemu ochrony informacji niejawnych dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

6) opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

7) opracowanie planu rozmieszczenia komórek wewnętrznych oraz przygotowanie stanowisk pracy obsady etatowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zgodnie ze strukturą funkcjonalną;

8) opracowanie dokumentów normujących zadania, zakres oraz formę i sposób ochrony fizycznej obiektów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

9) wystąpienie do Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji z wnioskiem o umożliwienie stałego dostępu do systemu teleinformatycznego MIL-WAN oraz podpisanie porozumienia technicznego z Szefem 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w sprawie stałego dostępu do systemu teleinformatycznego MIL-WAN w Dowództwie Sił Powietrznych.

§ 4.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) wyda, do dnia 19 lipca 2013 r., dokumenty organizacyjne i etatowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1;

2) udzieli wsparcia Dowódcy Grupy podczas formowania, rozpoczęcia funkcjonowania oraz osiągania wstępnej gotowości Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie posiadanych kompetencji, w tym przydzielenia transportu lotniczego w ramach posiadanego limitu nalotu dyspozycyjnego;

3) dokona weryfikacji dokumentów planistycznych na 2014 rok stosownie do sytuacji wynikającej z wdrażania nowego systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zabezpieczy potrzeby Grupy w zakresie służbowych samochodów osobowych i dyżurnych, a w szczególności przygotuje i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej stosowny projekt nowelizacji decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 17 poz. 196, z póź. zm.1)).

§ 5.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP:

1) opracuje i przekaże Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do dnia 8 lipca 2013 r. wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący sformowania Grupy;

2) przedstawi, do dnia 24 lipca 2013 r., propozycje kandydatów do wyznaczenia na stanowiska służbowe w Grupie;

3) przedstawi do dnia 31 lipca 2013 r. projekt wykazu zmian dotyczący skreślenia stanowisk etatowych przekazywanych z Zespołu do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na potrzeby formowanej Grupy;

4) rozmieści Grupę w kompleksie wojskowym Nr 3656 w Warszawie.

§ 6.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględni zmiany wynikające z niniejszej decyzji przy opracowaniu kolejnego obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

§ 7.

Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych udzielą, w zakresie posiadanych kompetencji, wsparcia Dowódcy Grupy podczas formowania, rozpoczęcia funkcjonowania oraz osiągania wstępnej gotowości Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 8.

Dowódca Sił Powietrznych:

1) wydzieli, do dnia 8 lipca 2013 r., pomieszczenia dla potrzeb Grupy w kompleksie wojskowym nr 3656 w Warszawie;

2) zapewni obsługę kancelaryjną Grupy oraz dostęp do systemów informatycznych o klauzuli poufne i tajne;

3) zapewni Grupie, za pośrednictwem 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, dostęp do systemu teleinformatycznego MIL-WAN zgodnie z obowiązującą dokumentacją bezpieczeństwa systemu;

4) zapewni zabezpieczenie pomieszczeń zajmowanych przez Grupę w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony fizycznej;

5) zapewni wsparcie w zakresie zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Grupy, w tym wynikającym z planu przydziałów gospodarczych.

§ 9.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewni wyposażenie Grupy w sprzęt kwaterunkowy.

§ 10.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni ochronę kontrwywiadowczą Grupy.

§ 11.

Dowódca Garnizonu Warszawa:

1) przyjmie Grupę na zaopatrzenie logistyczne i finansowe zgodnie z planem przydziałów gospodarczych;

2) zapewni Grupie, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie;

3) wydzieli pojazdy do zabezpieczenia transportowego Grupy;

4) wyda, do dnia 8 lipca 2013 r., rozkaz o rozmieszczeniu Grupy.

§ 12.

Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych zabezpieczy świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Grupy.

§ 13.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do posiadanych kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 14.

Dowódcę Grupy oraz Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Grupy upoważniam do podpisywania, stosownie do posiadanych kompetencji i właściwości, dokumentów niezbędnych do sformowania i prawidłowego funkcjonowania:

1) Grupy;

2) Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 15.

Odpowiedzialnym za wykonanie zadań, o których mowa w § 3, jest Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. U Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 19, poz. 218 i Nr 23, poz. 254, z 2010 r. Nr 2, poz. 12 i 13, Nr 12, poz. 140 i Nr 23, poz. 308 i 309, z 2011 r. Nr 9, poz. 120 i Nr 17, poz. 238 242, z 2012 r. poz. 338, 405 i 450 oraz z 2013 r. poz. 123.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA