REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 334

Zarząd Planowania Operacyjnego – P3

DECYZJA Nr 377/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych (sygnatura OIN 5/2011), wprowadzonej do użytku w resorcie obrony narodowej decyzją Nr 334/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 19, poz. 279), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – dokument uprawniający do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.);”;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontrolowanie stanu ochrony jednostki wojskowej, w tym sprawdzanie funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów: alarmowego, kontroli dostępu i telewizyjnych systemów nadzoru oraz składanie comiesięcznych pisemnych meldunków z przeprowadzonych kontroli komendantowi ochrony, z zastrzeżeniem § 232 ust. 2 pkt 3;”;

3) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obiekty zajmowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektoraty, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, a także dowództwo korpusu i dowództwa związków taktycznych;”;

4) w § 12:

a) w ust. 1 w tabeli Lp. 2 w kolumnie 2 „Rodzaje obiektów” otrzymuje brzmienie:

„Obiekty zajmowane przez komórki organizacyjne MON, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektoraty, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej oraz dowództwo korpusu i dowództwa związków taktycznych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach wystąpienia trudności w zaszeregowaniu poszczególnych jednostek wojskowych do kategorii obiektów, o których mowa w § 11, kategorię dla nich określają w swoich rozkazach (decyzjach): Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, szefowie inspektoratów oraz szefowie (dyrektorzy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, którym są bezpośrednio podporządkowane jednostki wojskowe, na pisemny wniosek ich dowódców. Mogą oni także podwyższać kategorię poszczególnych obiektów, w związku ze stwierdzonymi dla nich zagrożeniami.”;

5) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla potrzeb oficera dyżurnego jednostki wojskowej, dowódcy warty i dowódcy ochrony SUFO wykonuje się wyciąg z planu ochrony, zgodnie z § 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3–11, oraz innych służb dyżurnych, w zakresie ich dotyczącym.”;

6) w § 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Drzwi wejściowe w pomieszczeniach i magazynach, o których mowa w ust. 1, powinny być klasy odporności minimum 3 lub stalowe z blachy o grubości co najmniej 5 mm oraz wyposażone w dwa wewnętrzne certyfikowane zamki klasy „C”, natomiast w magazynach dodatkowo zabezpieczone kłódką co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3. Odstępuje się od dodatkowego zabezpieczenia w postaci kłódki w przypadku zastosowania drzwi certyfikowanych klasy odporności minimum 3.”;

7) po § 184 tytuł otrzymuje brzmienie:

Ochrona komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych”;

8) § 185 i 186 otrzymują brzmienie:

„§ 185. Ochronę fizyczną komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych realizuje się siłami wojskowych etatowych pododdziałów ochrony oraz służbami dyżurnymi.

§ 186. 1. Dopuszcza się możliwość ochrony fizycznej niektórych obiektów, o których mowa w § 185, przez OWC i SUFO. Decyzję w tej sprawie w odniesieniu do komórek organizacyjnych MON podejmuje Dyrektor Generalny MON, na wniosek Dowódcy Garnizonu Warszawa.

2. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, szefowie Służb Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego, Szefowie Inspektoratów oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, samodzielnie tworzą OWC lub wyrażają zgodę na zaangażowanie SUFO, w odniesieniu do ochrony fizycznej podległych im dowództw.”;

9) po § 193 dodaje się § 193a w brzmieniu:

„§ 193a. Szczegółowe zadania ochrony kompleksów MON regulują odrębne przepisy.”;

10) w §232:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrole ochrony jednostek wojskowych mogą być prowadzone na podstawie rocznych planów kontroli i nadzorów.”;

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szef/kierownik komórki (pionu) odpowiedzialnej (odpowiedzialnego) za ochronę obiektów wojskowych – raz na pół roku5;”;

11) § 233 otrzymuje brzmienie:

„§ 233 Podstawą do przeprowadzenia kontroli ochrony jednostki wojskowej, o których mowa w § 232 ust. 1, jest program kontroli.”;

12) po § 235 dodaje się § 236 w brzmieniu:

„§ 236. Wyniki kontroli i nadzorów sporządzone w formie pisemnej (wystąpień pokontrolnych, sprawozdań, meldunków lub notatek) wraz z wnioskami i zaleceniami, stanowią główne źródło informacji, będących podstawą do podejmowania decyzji, co do dalszych przedsięwzięć w zakresie racjonalizacji i doskonalenia systemu ochrony obiektów jednostek wojskowych, jak również stanowią podstawę do działalności rozliczeniowej jednostek wojskowych.”;

13) w załączniku nr 6 do instrukcji:

a) w pkt 4:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawione wszystkim pracownikom przewidzianym do realizacji przedsięwzięć ochrony technicznej w obiektach wojskowych,”,

– w lit. i uchyla się na końcu zdania przypis 9,

b) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawione wszystkim pracownikom przewidzianym do realizacji przedsięwzięć ochrony technicznej w obiektach wojskowych,”;

14) w załączniku nr 8 do instrukcji podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z § 11 Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych (sygn. OIN 5/2011) kompleks (obiekt) wojskowych (Nr ...) zajmowany przez ..... zalicza się do kategorii ... .

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA