| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Agencja Mienia Wojskowego

DECYZJA Nr 474/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 grudnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. j oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 18, 19 i 22 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 712), art. 16 i 18 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2014 r. poz. 930), § 2–8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482) i § 2–7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 27, poz. 223 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 569) ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13, poz. 185, z 2013 r. poz. 165 i 384 oraz z 2014 r. 184) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W uzgodnieniach podaje się ograniczenia dotyczące zagospodarowania pozycji planu, które wynikają z postanowień przepisów prawa, traktatów oraz zobowiązań lub umów, w tym zawartych przez Rzeczpospolitą Polską, o ile takie ograniczenia są znane gestorowi.”;

2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ze względu na istniejące uregulowania, w tym ograniczenia prawne w zakresie obrotu mieniem ruchomym, które obowiązują w kraju i za granicą, strona przekazująca najpóźniej w terminie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego powinna zgłosić szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania tego mienia, z uwzględnieniem konieczności pozbawienia go cech używalności lub jego utylizacji.”;

3) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Mienie ruchome przekazane AMW podlega:

1) zdjęciu z ewidencji komórek lub jednostek;

2) wpisaniu do ewidencji AMW

z dniem zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.”.

§ 2.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw infrastruktury uwzględni w wytycznych wydanych na podstawie § 30 pkt 2 decyzji, o której mowa w § 1, zmiany wynikające z niniejszej decyzji.
§ 3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »