REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 129

Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski

DECYZJA Nr 145/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. Ilekroć w decyzji mowa jest o:

1) psychologu jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć psychologa pełniącego zawodową służbę wojskową lub zatrudnionego w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej resortu obrony narodowej, który wykonuje zadania z zakresu psychologii społecznej;

2) dowództwach rodzajów sił zbrojnych i równorzędnych – należy przez to rozumieć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej i Dowództwo Garnizonu Warszawa;

3) psychologu-koordynatorze – należy przez to rozumieć psychologa pełniącego zawodową służbę wojskową lub zatrudnionego w dowództwie rodzajów sił zbrojnych lub równorzędnym lub w dowództwie związku organizacyjnego, który wykonuje zadania koordynowania działalności psychologicznej;

4) osobach uprawnionych – należy przez to rozumieć żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej, weteranów i weteranów poszkodowanych, poszkodowanych w związku ze służbą lub pracą oraz najbliższych członków rodzin tych osób, a także najbliższych członków rodzin żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej zmarłych w związku ze służbą lub pracą.

2. W resorcie obrony narodowej działalność psychologiczna obejmuje następujące obszary:

1) psychologii społecznej;

2) psychologii służby i pracy;

3) psychologii klinicznej.

3. Działalność psychologiczną realizują:

1) w obszarze psychologii społecznej – psychologowie jednostek wojskowych oraz psychologowie-koordynatorzy;

2) w obszarze psychologii służby i pracy – psychologowie wojskowych pracowni psychologicznych;

3) w obszarze psychologii klinicznej – psychologowie wojskowych instytutów medycznych, szpitali wojskowych, wojskowych szpitali uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych oraz wojskowych specjalistycznych przychodni lekarskich.

4. Nadzór nad działalnością psychologiczną sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwa do spraw społecznych, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

5. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia przedstawia osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwej do spraw społecznych, do dnia 30 marca każdego roku, roczną informację na temat działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej.

6. Roczna informacja na temat działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej, o której mowa w pkt 5, stanowi źródło wiedzy dla potrzeb sprawozdawczości z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

7. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia wydaje specjalistyczne wytyczne do działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej.

8. W zakresie wykonywania zawodu psycholog zachowuje samodzielność zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 92, poz. 753).

9. Psychologowie realizujący zadania w obszarze psychologii społecznej uczestniczą w odprawach, analizowaniu i ocenianiu dyscypliny wojskowej, prognozowaniu zagrożeń dla dyscypliny oraz planowaniu i realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w jednostce organizacyjnej i komórce organizacyjnej resortu obrony narodowej.

10. Zasady działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej określa załącznik do decyzji.

11. Rozkazy, wytyczne i inne dokumenty normatywne, dotyczące działalności psychologicznej, wydawane w dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych i równorzędnych, powinny być uzgadniane z Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

12. Zakres i zasady wykonywania dodatkowych zadań psychologicznych, uwzględniających specyfikę działań Żandarmerii Wojskowej, określa, w drodze wytycznych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

13. Ustala się następującą podległość i podporządkowanie wojskowych pracowni psychologicznych:

1) Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna podlega Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – wraz z podporządkowanymi jej regionalnymi wojskowymi pracowniami psychologicznymi oraz wojskowymi pracowniami psychologicznymi;

2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej podporządkowane są:

a) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdańsku,

b) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie,

c) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu,

d) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie,

e) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Wrocławiu;

3) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Gdańsku podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy,

b) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Elblągu,

c) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Ełku,

d) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdyni,

e) Pracownia Psychologiczna Gdynia w Gdańsku,

f) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie,

g) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Słupsku,

h) Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku;

4) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Częstochowie,

b) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kielcach,

c) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Nowym Sączu,

d) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Rzeszowie;

5) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Czerwieńsku,

b) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim,

c) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu,

d) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Koszalinie,

e) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Pile,

f) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Szczecinie;

6) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Warszawie podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Białymstoku,

b) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Radomiu,

c) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie,

d) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Łodzi,

e) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Siedlcach,

f) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Sieradzu,

g) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu;

7) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej we Wrocławiu podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bielsku-Białej,

b) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bolesławcu,

c) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gliwicach,

d) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kłodzku,

e) Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Opolu.

14. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej określi w drodze wytycznych, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji, zakres i zasady wykonywania dodatkowych zadań psychologicznych, uwzględniających specyfikę działań Żandarmerii Wojskowej, o których mowa w pkt 12.

15. Traci moc decyzja Nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 24, poz. 270).

16. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [ZASADY DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 145 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2015 r. (poz. )

ZASADY DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

I. DOKUMENTACJA PSYCHOLOGICZNA

1. Dokumentację psychologiczną stanowią:

1) Książka Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego (KPPK), której wzór określa załącznik nr 1;

2) Książka profilaktycznej działalności psychologicznej, której wzór określa załącznik nr 2;

3) Książka ewidencji narzędzi i wydawnictw psychologicznych, której wzór określa załącznik nr 3;

4) Indywidualne Karty Konsultacji Psychologicznych (IKKP), których wzór określa załącznik nr 4;

5) Sprawozdanie z działalności psychologicznej, którego wzór określa załącznik nr 5;

6) Kwestionariusz oceny psychologicznej przed misją, którego wzór określa załącznik nr 6;

7) Kwestionariusz oceny psychologicznej po misji, którego wzór określa załącznik nr 7;

8) dokumentacja indywidualna i zbiorcza badanych prowadzona na podstawie właściwych ustaw i rozporządzeń, będących podstawą badania.

2. Dokumentacja psychologiczna może być udostępniana:

1) uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów;

2) KPPK i IKKP objęte są tajemnicą zawodową psychologa i podlegają kontroli wyłącznie przez przełożonych merytorycznych będących psychologami;

3) kopia IKKP może być przesłana, na wniosek psychologa jednostki wojskowej, do nowego miejsca służby lub pracy żołnierza lub pracownika resortu obrony narodowej pocztą wojskową, w zaklejonej kopercie, do rąk własnych psychologa jednostki wojskowej.

3. Opinie psychologiczne, wydawane przez psychologa jednostki wojskowej, odpowiadają ściśle na zapytanie wojskowych komisji lekarskich (Wkl) lub wojskowych pracowni psychologicznych (WPPsych) i są przekazywane wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru. Kopie opinii psychologicznych wydawanych dla Wkl lub WPPsych dołączane są do dokumentacji indywidualnej żołnierza lub pracownika w macierzystej jednostce lub komórce organizacyjnej.

4. Przechowywanie dokumentacji psychologicznej:

1) dokumentacja psychologiczna przechowywana jest w miejscu i w sposób umożliwiający jej ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zapewniający jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem;

2) dokumentacja psychologiczna WPPsych przechowywana jest zgodnie z przepisami stanowiącymi o jej przechowywaniu, a jeśli stosowne przepisy o tym nie stanowią, jest przechowywana 20 lat licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego w niej wpisu. W kwestiach spornych stosuje się przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów w resorcie obrony narodowej według jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) dla danej jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej;

3) okres przechowywania dokumentacji psychologicznej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym (PPK) wynosi 5 lat od zakończenia czynnej służby wojskowej lub pracy osoby uprawnionej. Po tym okresie dokumentacja ta podlega komisyjnemu zniszczeniu w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej resortu obrony narodowej;

4) w przypadku likwidacji stanowiska psychologa jednostki wojskowej dokumentację i narzędzia psychologiczne przekazuje się właściwemu psychologowi-koordynatorowi;

5) w sytuacji likwidacji (rozformowania) jednostki wojskowej do postępowania z dokumentacją i narzędziami psychologicznymi stosuje się ppkt 4.

6) do Książki Ewidencji Narzędzi i Wydawnictw Psychologicznych wpisuje się zarówno wydawnictwa i narzędzia otrzymane od psychologa-koordynatora, jak i zakupione ze środków finansowych dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, na zaopatrzeniu którego pozostaje jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna resortu obrony narodowej.

II. ZAKRES ZADAŃ ORAZ ZASADY DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ (PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA)

1. Zakres zadań psychologa jednostki wojskowej:

Psycholog jednostki wojskowej, na podstawie planu działalności jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej na kolejny rok, zgodnie z kompetencjami zawodowymi:

1) w zakresie wsparcia psychologicznego:

a) uczestniczy w doborze, selekcji i kwalifikacji kandydatów do służby w jednostce wojskowej,

b) prowadzi wywiady psychologiczne z nowo przybyłymi do jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej żołnierzami w celu określenia ich kondycji psychicznej i poznania najbliższego środowiska, w jakim funkcjonują,

c) prowadzi z żołnierzami nowo przybyłymi do służby zajęcia szkoleniowe związane z psychologicznymi aspektami adaptacji do służby wojskowej,

d) zakłada i prowadzi osobom uprawnionym, korzystającym z konsultacji, IKKP,

e) udziela psychologicznego wsparcia dowódcom, a w szczególności:

– doskonali umiejętności dowódców w zakresie poznawania podwładnych, cech osobowych i stanów emocjonalnych, w tym rozpoznawania stanów kryzysu psychologicznego i adekwatnego do nich reagowania,

– udziela dowódcom konsultacji dotyczących postępowania z żołnierzami naruszającymi zasady dyscypliny wojskowej w zakresie psychologicznych podstaw zachowania,

– udziela dowódcom konsultacji dotyczących optymalizacji procesu dowodzenia oraz budowania zespołów zadaniowych, w tym zarządzania zasobami osobowymi żołnierzy;

2) w zakresie promocji zdrowia psychicznego:

a) upowszechnia wiedzę na temat zdrowia psychicznego,

b) kształtuje zachowania i style życia korzystne dla zdrowia psychicznego,

c) wspiera osoby uprawnione w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;

3) w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym i patologiom społecznym:

a) uczestniczy w procesie rekrutacji żołnierzy do udziału w misjach poza granicami państwa,

b) realizuje przedsięwzięcia w zakresie psychologicznego przygotowania żołnierzy do działania w warunkach ekstremalnych,

c) uczestniczy w opracowaniu i realizacji programów profilaktycznych w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

d) prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szczególności: z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zachowań agresywnych, autoagresywnych, treningu radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania dyskryminacji,

e) prowadzi szkolenie uzupełniające kadry i pracowników z przedmiotu „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”,

f) współpracuje z wojskową służbą zdrowia, kapelanami oraz strukturami kadrowymi i komunikacji społecznej jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, a także instytucjami zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia psychicznego, w systematycznym, programowym kształtowaniu i upowszechnianiu higieny psychicznej,

g) udziela porad i indywidualnej pomocy psychologicznej osobom uprawnionym,

h) proponuje każdemu żołnierzowi konsultację psychologiczną raz na dwa lata,

i) monitoruje środowisko jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej oraz psychologiczne uwarunkowania służby wojskowej i pracy poprzez systematyczny kontakt z żołnierzami w pododdziałach oraz z pracownikami, rozpoznaje i podejmuje działania profilaktyczne i interwencyjne w rozpoznanych obszarach zagrożeń w środowiskach żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej,

j) wydaje opinię psychologiczną uczestnikom misji kierowanym na turnusy leczniczo-profilaktyczne,

k) wydaje, w uzasadnionych przypadkach, opinie dla Wkl,

l) prowadzi wywiad psychologiczny z żołnierzami kierowanymi i powracającymi z misji poza granicami państwa: 6 miesięcy przed wyjazdem, 3 i 6 miesięcy po powrocie, z pomocą „Kwestionariusza oceny psychologicznej przed misją” i „Kwestionariusza oceny psychologicznej po powrocie z misji”,

m) udziela porad z zakresu doradztwa personalnego na życzenie osoby uprawnionej,

n) może prowadzić badania naukowe z zakresu psychologii w resorcie obrony narodowej według zasad określonych przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

o) prowadzi dokumentację psychologiczną, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1-7,

p) do dnia 30 stycznia każdego roku, opracowuje sprawozdanie z działalności psychologicznej za rok poprzedni, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5, które przedstawia dowódcy (dyrektorowi, kierownikowi) jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej oraz przesyła właściwemu psychologowi-koordynatorowi,

q) psycholog realizujący zadania na rzecz polskich kontyngentów wojskowych (polskich jednostek wojskowych) opracowuje sprawozdanie z działalności psychologicznej realizowanej podczas danej zmiany, w ostatnim tygodniu jej trwania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5, które przedstawia dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego (polskiej jednostki wojskowej) oraz przesyła psychologowi-koordynatorowi w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Zakres zadań psychologa-koordynatora w dowództwie związku organizacyjnego

Psycholog-koordynator koordynuje i nadzoruje merytorycznie działalność psychologiczną w podległych jednostkach wojskowych. Na podstawie planu działalności jednostki wojskowej na kolejny rok, zgodnie z kompetencjami zawodowymi:

1) realizuje zadania, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. a-e, ppkt 2 lit. a-c oraz ppkt 3 lit. a-o;

2) wypracowuje i przedstawia dowódcy związku organizacyjnego wnioski i propozycje dotyczące działalności psychologicznej,

3) współpracuje z komórkami wewnętrznymi związku organizacyjnego, kierownikami wojskowych pracowni psychologicznych, ordynatorami oddziałów psychiatrycznych szpitali wojskowych i kierownikami poradni zdrowia psychicznego oraz innymi instytucjami zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia psychicznego,

4) organizuje odprawy i szkolenia dla psychologów jednostek wojskowych danego związku organizacyjnego,

5) prowadzi okresowe analizy działalności psychologicznej w związku organizacyjnym,

6) uczestniczy w naborze na stanowiska psychologów w jednostkach wojskowych związku organizacyjnego,

7) do dnia 15 lutego każdego roku, opracowuje sprawozdanie z działalności psychologicznej w związku organizacyjnym za rok poprzedni, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5, które przedstawia dowódcy związku organizacyjnego oraz przesyła właściwemu psychologowi-koordynatorowi w dowództwie rodzajów sił zbrojnych lub równorzędnym.

3. Zakres zadań psychologa-koordynatora w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej i Dowództwie Garnizonu Warszawa

Psycholog-koordynator koordynuje i nadzoruje merytorycznie działalność psychologiczną w podległych jednostkach wojskowych. Na podstawie planu działalności jednostki wojskowej na kolejny rok, zgodnie z kompetencjami zawodowymi:

1) realizuje zadania, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. a-e, ppkt 2 lit. a-c oraz ppkt 3 lit. a-o;

2) wypracowuje i przedstawia odpowiednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej lub Dowódcy Garnizonu Warszawa wnioski i propozycje dotyczące działalności psychologicznej;

3) współpracuje z Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia, psychologami – koordynatorami w dowództwach związków organizacyjnych, kierownikami wojskowych pracowni psychologicznych, ordynatorami oddziałów psychiatrycznych szpitali wojskowych i kierownikami poradni zdrowia psychicznego oraz innymi instytucjami zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia psychicznego;

4) organizuje odprawy i szkolenia dla psychologów-koordynatorów ze związków organizacyjnych oraz psychologów jednostek wojskowych;

5) prowadzi okresowe analizy działalności psychologicznej w dowództwie rodzajów sił zbrojnych lub równorzędnym;

6) uczestniczy w naborze na stanowiska psychologów-koordynatorów w dowództwach związków organizacyjnych oraz psychologów jednostek wojskowych bezpośrednio podległych;

7) do dnia 1 marca każdego roku, opracowuje sprawozdanie z działalności psychologicznej w dowództwie rodzajów sił zbrojnych lub równorzędnym i jednostkach podległych za rok poprzedni, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5, które przedstawia dowódcy (komendantowi) oraz przesyła do Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

4. Zasady realizacji działalności psychologicznej w jednostce organizacyjnej i komórce organizacyjnej, dowództwie związku organizacyjnego, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwie Garnizonu Warszawa

1) zadania z zakresu psychologii mogą wykonywać tylko osoby z tytułem magistra psychologii lub spełniające warunki art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

2) psycholog jednostki wojskowej lub psycholog-koordynator podlega odpowiednio dowódcy (dyrektorowi, kierownikowi) jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, dowódcy związku organizacyjnego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej lub Dowódcy Garnizonu Warszawa;

3) psycholog jednostki wojskowej lub psycholog-koordynator współuczestniczy w działalności Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), w zakresie swoich kompetencji;

4) psycholog jednostki wojskowej lub psycholog-koordynator może podejmować prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub grupowej wyłącznie w zakresie posiadanych kompetencji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem, wydanym przez merytoryczną instytucję do tego uprawnioną;

5) psycholog jednostki wojskowej lub psycholog-koordynator ma obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia oraz samokształcenia, na które może wykorzystywać czas służbowy w uzgodnieniu z przełożonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) psycholog jednostki wojskowej lub psycholog-koordynator podejmuje, stosownie do potrzeb, interwencje w sytuacjach szczególnych oraz uczestniczy w pracach doraźnie powoływanych zespołów, w tym zespołów powiadamiających o śmierci lub zranieniu żołnierza lub pracownika resortu obrony narodowej, a także w pracach grup interwencji kryzysowej i innych zespołów;

7) dla realizacji usług psychologicznych przełożony wydziela odrębne pomieszczenie będące PPK. Wydzielone pomieszczenie powinno zapewniać odpowiednie zabezpieczenie psychologicznej dokumentacji indywidualnej. Położenie PPK musi gwarantować swobodny nieskrępowany dostęp osobom uprawnionym;

8) psycholog świadczy usługi wymienione w pkt 1 w PPK po wcześniejszym umówieniu się;

9) w przypadku dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – spośród osób uprawnionych – możliwe są wizyty domowe psychologa jednostki wojskowej. Dowódca (dyrektor, kierownik) jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej kieruje do tych osób psychologa służbowo, zapewniając, jeśli to konieczne, środki transportu i łączności. Wizyty domowe wlicza się do czasu służby lub pracy psychologa jednostki wojskowej;

10) w przypadku nieobecności psychologa jednostki wojskowej w pracy, jego przełożony jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu psychologowi-koordynatorowi.

III. ZAKRES ZADAŃ I ZASADY DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ W WOJSKOWYCH PRACOWNIACH PSYCHOLOGICZNYCH (PSYCHOLOGIA SŁUŻBY I PRACY)

1. Zakres zadań psychologa WPPsych

Psycholog WPPsych:

1) prowadzi badania psychologiczne (selekcyjno-kwalifikacyjne) kandydatów do służby wojskowej;

2) wykonuje profilaktyczne i okresowe badania psychologiczne na rzecz resortu obrony narodowej wynikające z ustaw i rozporządzeń;

3) współpracuje z psychiatrami i psychologami właściwych podmiotów leczniczych;

4) stosuje w działalności badawczej, w obszarach psychologii, metodyki specjalistyczne opracowane na potrzeby resortu obrony narodowej oraz inne metodyki i baterie testów posiadające polskie standaryzacje i normalizacje.

2. Zasady realizacji działalności psychologicznej w WPPsych

1) kierownicy WPPsych podlegają właściwym kierownikom regionalnych wojskowych pracowni psychologicznych (RWPPsych);

2) WPPsych prowadzą badania psychologiczne na podstawie skierowania wystawionego przez właściwe podmioty osobom uprawnionym;

3) dokumentację wojskowej pracowni psychologicznej prowadzi się zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami, a jeżeli przepisy o tym nie stanowią bezpośrednio, to w oparciu o JRWA dla WPPsych zatwierdzony przez właściwe archiwum wojskowe;

4) WPPsych realizuje zakup narzędzi badawczych określonych w metodykach specjalistycznych wydanych przez Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną (CWPPsych).

3. Zakres zadań psychologa RWPPsych

Psycholog RWPPsych:

1) prowadzi badania psychologiczne (selekcyjno-kwalifikacyjne) kandydatów do służby wojskowej;

2) wykonuje profilaktyczne i okresowe badania psychologiczne na rzecz resortu obrony narodowej wynikające z ustaw i rozporządzeń;

3) współpracuje z psychiatrami i psychologami właściwych podmiotów leczniczych;

4) stosuje w działalności badawczej metodyki specjalistyczne opracowane na potrzeby resortu obrony narodowej oraz inne metodyki i baterie testów posiadające polskie standaryzacje i normalizacje.

4. Zasady realizacji działalności psychologicznej w RWPPsych

1) kierownicy RWPPsych podlegają dyrektorowi Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej (CWPPsych);

2) RWPPsych sprawują nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zadań podległych WPPsych;

3) RWPPsych prowadzą badania psychologiczne na podstawie skierowania wystawionego przez właściwe podmioty osobom uprawnionym;

4) dokumentację RWPPsych prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a jeżeli przepisy o tym nie stanowią bezpośrednio, to w oparciu o JRWA dla RWPPsych, zatwierdzony przez właściwe archiwum wojskowe;

5) RWPPsych realizuje zakup narzędzi badawczych określonych w metodykach specjalistycznych wydanych przez CWPPsych.

5. Zakres zadań psychologa CWPPsych

Psycholog CWPPsych:

1) prowadzi badania psychologiczne (selekcyjno-kwalifikacyjne) kandydatów do służby wojskowej tylko w trybie odwoławczym od orzeczeń wydawanych przez RWPPsych;

2) wykonuje profilaktyczne i okresowe badania psychologiczne na rzecz resortu obrony narodowej wynikające z ustaw i rozporządzeń;

3) współpracuje z psychiatrami i psychologami właściwych podmiotów leczniczych;

4) stosuje w działalności badawczej metodyki specjalistyczne opracowane na potrzeby resortu obrony narodowej oraz inne metodyki i baterie testów posiadające polskie standaryzacje i normalizacje;

5) prowadzi badania standaryzacyjne i normalizacyjne narzędzi badawczych dla potrzeb badań i orzecznictwa wojskowe pracownie psychologiczne;

6) współpracuje z ośrodkami naukowymi i pracowniami testów w celu pozyskiwania i tworzenia nowych narzędzi dla potrzeb resortu obrony narodowej;

7) planuje i organizuje na potrzeby wojskowych pracowni psychologicznych, wspólnie z gestorem sprzętu, zakup aparatów do badań psychologicznych.

6. Zasady realizacji działalności psychologicznej w CWPPsych

1) dyrektor CWPPsych podlega służbowo Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

2) CWPPsych sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zadań podległych RWPPsych;

3) CWPPsych organizuje doskonalenie zawodowe psychologów wojskowych pracowni psychologicznych;

4) CWPPsych dokonuje doboru narzędzi psychologicznych do badań specjalistycznych. We współpracy z Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia, opracowuje metodyki badań na potrzeby resortu obrony narodowej;

5) dokumentację CWPPsych prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a jeżeli przepisy o tym nie stanowią bezpośrednio, to w oparciu o JRWA dla CWPPsych, zatwierdzony przez właściwe archiwum wojskowe.

IV. ZAKRES I ZASADY DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ W WOJSKOWYCH INSTYTUTACH MEDYCZNYCH, SZPITALACH WOJSKOWYCH, WOJSKOWYCH SZPITALIACH UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNYCH ORAZ WOJSKOWYCH SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNIACH LEKARSKICH (PSYCHOLOGIA KLINICZNA)

1. Zakres zadań psychologa w wojskowym instytucie medycznym, szpitalu wojskowym, wojskowym szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym oraz wojskowej specjalistycznej przychodni lekarskiej

Psychologowie obszaru klinicznego wykonują zadania z zakresu:

1) diagnostyki psychologicznej i psychoterapii;

2) poradnictwa psychologicznego;

3) profilaktyki zaburzeń psychicznych;

4) opiniowania i orzecznictwa psychologicznego;

5) badań naukowych (Wojskowy Instytut Medyczny i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, szpitale wojskowe);

6) działalności edukacyjnej.

2. Zasady realizacji działalności psychologicznej w wojskowych instytutach medycznych, szpitalach wojskowych, wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, wojskowych specjalistycznych przychodniach lekarskich

1) psychologowie z obszaru psychologii klinicznej podlegają bezpośrednio dyrektorom (kierownikom) wojskowych instytutów medycznych, szpitali wojskowych, wojskowych szpitali uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, wojskowych specjalistycznych przychodni lekarskich, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, i realizują usługi psychologiczne w ramach zawartych umów o pracę;

2) psychologowie z obszaru psychologii klinicznej powinni uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz dorocznej konferencji psychologii resortu obrony narodowej, organizowanych przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

3) psychologowie z obszaru psychologii klinicznej mogą uczestniczyć w budowaniu i realizacji programów resortowych w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, psychologii i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

V. ZAKRES ZADAŃ DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Zakres zadań Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szczegółowy zakres działania tego Departamentu.

VI. FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

1) psychologowie resortu obrony narodowej uczestniczą w warsztatach psychologicznych organizowanych przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

2) raz do roku odbywa się konferencja psychologii z udziałem psychologów wymienionych w pkt 1, organizowana przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

3) psychologowie wymienieni w pkt 1 są zobligowani do doskonalenia zawodowego;

4) doskonalenie określone w pkt 3 odbywać się może zarówno w ramach pełnienia obowiązków służbowych, jak i poza tym czasem;

5) dowódca (dyrektor, kierownik) jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej wyraża zgodę na doskonalenie zawodowe psychologa zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) doskonalenie zawodowe może odbywać się na terenie jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej – w formie samokształcenia, jak i poza tym terenem – w szczególności w formie szkoleń i studiów podyplomowych;

7) dowódca (dyrektor, kierownik) jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej może finansować lub współfinansować doskonalenie zawodowe psychologów wymienionych w pkt 1, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

VII. ORGANIZACJA

1. Etat psychologa jednostki wojskowej lub psychologa-koordynatora tworzy się zgodnie z procedurą określoną w decyzji w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

2. Utworzenie etatu dla psychologa-koordynatora w związku organizacyjnym oraz dowództwie rodzajów sił zbrojnych lub równorzędnym nie wyklucza zatrudnienia równocześnie psychologa jednostki wojskowej.

Załącznik nr 1

KSIĄŻKA PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Załącznik nr 2

KSIĄŻKA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ

Załącznik nr 3

KSIĄŻKA EWIDENCJI NARZĘDZI I WYDAWNICTW PSYCHOLOGICZNYCH

Załącznik nr 4

INDYWIDUALNA KARTA KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGICZNEJ ZA ROK/ZMIANĘ


Załącznik nr 6

KWESTIONARIUSZ OCENY PSYCHOLOGICZNEJ PRZED MISJĄ

Załącznik nr 7

KWESTIONARIUSZ OCENY PSYCHOLOGICZNEJ PO MISJI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-29
  • Data wejścia w życie: 2015-04-29
  • Data obowiązywania: 2015-04-29
  • Dokument traci ważność: 2021-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA