REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 148

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 170/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zasad opracowania w resorcie obrony narodowej projektu założeń ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 1 pkt 8 lit. a i c oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady opracowania w resorcie obrony narodowej projektu założeń ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności ustanawianiu lub utrzymywaniu, zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, zwanego dalej „projektem założeń”.

2. W celu opracowania projektu założeń, w tym przeprowadzenia procesu ich uzgodnień i opiniowania w resorcie obrony narodowej oraz uzgodnień międzyresortowych, powołuje się Zespół zadaniowy, stanowiący organ pomocniczy Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej „Zespołem”.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwany dalej „Przewodniczącym Zespołu”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, zwany dalej „Zastępcą”;

3) Członkowie – osoby wyznaczone, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie decyzji, przez:

a) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

b) Dyrektora Departamentu Prawnego,

c) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

d) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,

e) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

f) Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych.

4. Szefowie (dyrektorzy, dowódcy, kierownicy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej współdziałają z Przewodniczącym Zespołu oraz Zastępcą, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w decyzji.

5. Przełożeni osób wyznaczonych do prac Zespołu umożliwią uczestnictwo tym osobom w pracach Zespołu i realizację zadań wynikających z niniejszej decyzji.

6. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej może występować w imieniu Ministra Obrony Narodowej do innych resortów z wnioskiem o wykonanie analiz dotyczących między innymi niezbędnych elementów projektu założeń, w tym oceny stanu bieżącego i oceny skutków wprowadzanej regulacji oraz zapraszać do prac Zespołu, w charakterze konsultantów lub opiniujących, ich przedstawicieli. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisuje dokumenty w wyżej wymienionych sprawach z adnotacją „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”.

7. Do zasadniczych zadań Zespołu należy:

1) opracowanie projektu założeń oraz propozycji zmian aktów prawnych w celu ich dostosowania do projektu założeń;

2) opracowanie – w zależności od potrzeb – projektów resortowych przepisów wykonawczych związanych z przygotowaniem projektu założeń;

3) merytoryczne wsparcie procesu legislacyjnego ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz w zależności od potrzeb przepisów wykonawczych;

4) przedstawianie propozycji rozwiązania problemów, powstałych w trakcie realizacji zadań związanych z przygotowaniem projektu założeń, wymagających podjęcia decyzji przez Ministra Obrony Narodowej;

5) bieżące informowanie Ministra Obrony Narodowej o stanie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem projektu założeń.

8. Przewodniczący Zespołu:

1) odpowiada za:

a) wdrożenie niniejszej decyzji w życie,

b) realizację zadań Zespołu,

c) organizację pracy Zespołu;

2) zorganizuje, w terminie pięciu dni od dnia wejścia w życie decyzji, posiedzenie Zespołu, na którym określi szczegółowy zakres i tryb jego działania;

3) zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Zespołu, w tym zleca członkom Zespołu opracowanie dokumentów lub wykonanie innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań Zespołu oraz określa sposób i termin ich wykonania;

4) konsultuje z szefami (dyrektorami, dowódcami, kierownikami) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej kwestie merytoryczne będące w ich kompetencjach, wymagające takich konsultacji;

5) występuje do szefów (dyrektorów, dowódców, kierowników) komórek i jednostek organizacyjnych z wnioskami o skierowanie swoich przedstawicieli do prac w Zespole na zasadach ekspertów;

6) przedstawia, stosownie do potrzeb, Ministrowi Obrony Narodowej pisemną informację o stanie realizacji zadań Zespołu;

7) stosownie do potrzeb:

a) zaprasza do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby, których doświadczenie i wiedza są przydatne do realizacji zadań Zespołu,

b) może powoływać, w ramach Zespołu, grupy tematyczne odpowiedzialne za realizację zadań, wynikających z decyzji oraz określać skład tych grup,

c) zasięga opinii ekspertów nie będących członkami Zespołu w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

9. Przewodniczący Zespołu, na podstawie upoważnienia, może delegować Zastępcy część lub całość uprawnień określonych w pkt 8. Zastępca podpisuje dokumenty w sprawach wyszczególnionych w upoważnieniu z adnotacją „z upoważnienia Przewodniczącego Zespołu – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej”.

10. Zastępowanie członków Zespołu, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, w trakcie prac Zespołu możliwe jest na pisemny wniosek właściwego szefa (dyrektora, dowódcy, kierownika) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej złożony do przewodniczącego Zespołu po zapoznaniu się przez szefa (dyrektora, dowódcy, kierownika) komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej z dotychczasowymi wynikami i etapem prac Zespołu.

11. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej zapewni obsługę posiedzeń Zespołu.

12. Przewodniczący Zespołu złoży Ministrowi Obrony Narodowej pisemną informację z realizacji zadań Zespołu do dnia 31 grudnia 2015 r.

13. Zespół kończy pracę z dniem wejścia w życie ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, bezpośrednio związanych z dostawami sprzętu wojskowego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polski lub podjęcia decyzji o odstąpieniu od prac nad tą ustawą.

14. Traci moc decyzja Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad opracowania w resorcie obrony narodowej projektu założeń ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 86).

15. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
  • Data wejścia w życie: 2015-05-18
  • Data obowiązywania: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA