REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 320

Departament Strategii i Planowania Obronnego

DECYZJA Nr 462/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 2 lit. e oraz § 2 pkt 1 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 9–12 oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa zakres przygotowań do militaryzacji, w tym:

1) przedsięwzięcia związane z militaryzacją istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz przedsiębiorców;

2) warunki i tryb prowadzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w istniejących i specjalnie tworzonych jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz przedsiębiorcach;

3) przedsięwzięcia organizacyjno-etatowe oraz tryb aktualizacji danych dotyczących gotowości do działania istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz przedsiębiorców;

4) organizację wykonywania zadań w zakresie koordynacji i sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad działalnością organów administracji rządowej związaną z przygotowaniami do militaryzacji.

§ 2.

W rozumieniu decyzji następujące określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna resortu – jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną wskazaną w decyzji w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem;

2) jednostka przewidziana do militaryzacji – istniejącą lub specjalnie tworzoną jednostkę organizacyjną resortu oraz przedsiębiorcę przewidzianego do militaryzacji, na podstawie ustaleń Rady Ministrów;

3) jednostka zmilitaryzowana – objętą militaryzacją istniejącą jednostkę organizacyjną resortu lub sformowaną zgodnie z planem formowania specjalnie tworzoną jednostkę organizacyjną oraz jednostkę sformowaną na bazie przedsiębiorcy;

4) etat jednostki zmilitaryzowanej – dokument określający cechy, charakterystykę oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną tej jednostki, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych (wojskowych i cywilnych), na które nadaje się przydziały organizacyjno-mobilizacyjne oraz stanowisk pracowniczych, na które nie nadaje się takich przydziałów, a także liczbę i rodzaje sprzętu wojskowego, środków transportowych i maszyn oraz innego wyposażenia należnego tej jednostce;

5) organ wojskowy – dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa lub dowódcę (szefa, komendanta) innej jednostki organizacyjnej resortu, któremu zgodnie z resortowym zestawieniem zadań podlegają jednostki przewidziane do militaryzacji;

6) formowanie jednostki przewidzianej do militaryzacji – proces tworzenia jednostki przewidzianej do militaryzacji, zgodnie z wydanymi dokumentami organizacyjnymi;

7) rozformowanie jednostki przewidzianej do militaryzacji – proces zniesienia (likwidacji) jednostki przewidzianej do militaryzacji, zgodnie z wydanymi dokumentami organizacyjnymi;

8) resortowe zestawienie zadań – dokument sporządzany na podstawie wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, w części dotyczącej jednostek podlegających militaryzacji w resorcie obrony narodowej;

9) zadanie obronne – zadanie na rzecz obronności państwa nakładane na przedsiębiorców w trybie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

10) przedsiębiorca – przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, wobec którego Minister Obrony Narodowej jest organem właściwym do nakładania zadań na rzecz obronności państwa.

Rozdział 2

Przedsięwzięcia związane z militaryzacją

§ 3.

Przygotowania do militaryzacji prowadzi się w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także komórkach wewnętrznych organów wojskowych.

§ 4.

1. Przygotowania do militaryzacji prowadzone w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej obejmują przedsięwzięcia w zakresie:

1) planowania militaryzacji, w tym w szczególności:

a) wypracowywania oraz przedstawiania do rozpatrzenia przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej propozycji dotyczących objęcia przygotowaniami do militaryzacji jednostek organizacyjnych resortu i przedsiębiorców, na których Minister Obrony Narodowej nałożył zadania obronne w zakresie militaryzacji,

b) przedstawianie propozycji dotyczących odstąpienia od militaryzacji istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych ujętych w resortowym zestawieniu zadań;

2) organizacyjnym, w tym w szczególności:

a) opracowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie formowania, przeformowania i rozformowania istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu ujętych w resortowym zestawieniu zadań,

b) opracowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określania podległości jednostek zmilitaryzowanych, przydzielonych przez Radę Ministrów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP),

c) wydawanie i prowadzenie ewidencji etatów jednostek przewidzianych do militaryzacji,

d) określanie zasad i trybu przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

e) określanie liczby osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz przedmiotów świadczeń rzeczowych, jakie mogą być pobierane w związku z tymi ćwiczeniami,

f) koordynowanie działań Terenowych Organów Administracji Wojskowej, związanych z uzupełnianiem potrzeb jednostek zmilitaryzowanych w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz planowania świadczeń rzeczowych,

g) ustalanie potrzeb oraz składanie zapotrzebowań na formularze rezerw osobowych i uzupełnień (MON-Mu) stosowanych w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,

h) opracowywanie rozdzielników na formularze, o których mowa w lit. g oraz ich dystrybucja;

3) operacyjnym, w tym w szczególności:

a) prowadzenie resortowego zestawienia zadań,

b) sporządzanie wyciągów z resortowego zestawienia zadań dla organów wojskowych, którym podlegają jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w tym zestawieniu oraz dla szefów wojewódzkich sztabów wojskowych,

c) opiniowanie propozycji, o których mowa w pkt 1, pod względem bieżących i perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP),

d) określanie organów wojskowych, którym podlegać będą jednostki zmilitaryzowane przydzielane do SZRP;

4) logistycznym i finansowym, w tym w szczególności:

a) określanie norm należności sprzętu wojskowego i środków materiałowych dla jednostek zmilitaryzowanych,

b) opracowywanie projektów przepisów w sprawie:

– zabezpieczenia logistycznego jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek zmilitaryzowanych w zakresie wyżywienia i umundurowania,

– zasad zakwaterowania stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek zmilitaryzowanych,

c) opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek wynagrodzenia osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych.

2. Przedsięwzięcia związane z przygotowaniami do militaryzacji realizowane są przez:

1) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d oraz zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit a, lit. b tiret pierwsze, poprzez właściwego gestora w porozumieniu z Centralnym Organem Logistycznym sprzętu wojskowego;

2) Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, w stosunku do podporządkowanych jednostek wojskowych;

3) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–d, f i h;

4) szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–c;

5) dyrektora Departamentu Infrastruktury – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie;

6) dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e oraz lit. g;

7) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 lit. c.

§ 5.

Działania organów wojskowych związane z przygotowaniami do militaryzacji w resorcie obrony narodowej koordynuje dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, który współdziała z:

1) organami wojskowymi, którym zgodnie z resortowym zestawieniem zadań podlegają jednostki przewidziane do militaryzacji w zakresie:

a) przygotowania wniosków Ministra Obrony Narodowej w sprawach dotyczących objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych,

b) programowania i planowania szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, w tym szkolenia w formie ćwiczeń organizowanych w tych jednostkach,

c) określania liczby osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;

2) Szefem Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 w zakresie prowadzenia resortowego zestawienia zadań;

3) Szefem Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefem Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa w sprawach przyjęcia przydzielonych do SZ RP jednostek zmilitaryzowanych sformowanych przez innych ministrów i wojewodów;

4) szefami wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie aktualizacji zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji.

§ 6.

1. Do zadań organów wojskowych, zgodnie z ich zakresem kompetencyjnym, którym zgodnie z resortowym zestawieniem zadań podlegają przedsiębiorcy należy:

1) realizacja przedsięwzięć, o których mowa w § 5 pkt 1;

2) opracowywanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosków Ministra Obrony Narodowej w sprawach dotyczących objęcia militaryzacją przedsiębiorców;

3) opracowywanie projektów dokumentów etatowych przedsiębiorców przewidzianych do militaryzacji;

4) przygotowywanie i przekazywanie wyciągów z resortowego zestawienia zadań;

5) przedstawianie, w trybie określonym w odrębnych przepisach, wniosków organizacyjno-etatowych w sprawie formowania, i rozformowania oraz przeorganizowania przedsiębiorców przewidzianych do militaryzacji;

6) planowanie, organizowanie i udział w kontroli stanu przygotowań do objęcia militaryzacją podległych przedsiębiorców przewidzianych do militaryzacji;

7) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych jednostek zmilitaryzowanych;

8) uzgadnianie planów operacyjnego funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, na których Minister Obrony Narodowej nałożył zadanie obronne.

2. Do zadań organów wojskowych wobec podlegających im, zgodnie z resortowym zestawieniem zadań, innym niż przedsiębiorcy jednostkom przewidzianym do militaryzacji należy w szczególności:

1) realizacja przedsięwzięć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–7;

2) zatwierdzanie planów szkolenia oraz nadzór nad organizacją szkolenia;

3) zgłaszanie potrzeb w zakresie określenia liczby osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń.

3. Do zadań organów wojskowych w stosunku do podlegającym im, zgodnie z resortowym zestawieniem zadań, specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu należy ponadto:

1) weryfikowanie informacji i danych dotyczących gotowości do działania;

2) prowadzenie kartoteki kart gotowości;

3) zabezpieczenie potrzeb w zakresie sprzętu wojskowego.

Rozdział 3

Przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne

§ 7.

1. W jednostkach przewidzianych do militaryzacji prowadzi się przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne w celu zapewnienia gotowości tych jednostek do wykonywania przez nie zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny albo wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji opracowuje i prowadzi w tym zakresie dokumentację jednostki, o której mowa w § 8.

3. Kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji przystępuje do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, po otrzymaniu wyciągu z resortowego zestawienia zadań, od organu wojskowego któremu ta jednostka podlega w sprawach przygotowań do militaryzacji.

§ 8.

1. Dokumentację jednostki przewidzianej do militaryzacji stanowi:

1) decyzja Ministra Obrony Narodowej nakładająca zadanie na rzecz obronności państwa w zakresie militaryzacji;

2) decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie formowania;

3) wyciąg z resortowego zestawienia zadań;

4) regulamin organizacyjny;

5) etat jednostki zmilitaryzowanej;

6) zbiorowa lista imienna osób przeznaczonych do służby;

7) książka obsady etatowej;

8) karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

9) wykaz imienny żołnierzy rezerwy zakwalifikowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

10) dokumentacja dotycząca procesu reklamowania pracowników.

2. Dokumentację jednostki przewidzianej do militaryzacji formowanej na bazie przedsiębiorcy stanowi dokumentacja ujęta w ust. 1, a ponadto plan operacyjny funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

3. Dokumentację specjalnie tworzonej jednostki organizacyjnej resortu stanowi dokumentacja ujęta w ust. 1, a ponadto:

1) plan formowania jednostki zmilitaryzowanej;

2) karta gotowości jednostki zmilitaryzowanej;

3) plan uzupełniania potrzeb kadrowych, sprzętowych i materiałowych.

4. W jednostce przewidzianej do militaryzacji utrzymuje się niezbędną ilość druków wykorzystywanych w działalności mobilizacyjno-uzupełnieniowej, w tym druki kart gotowości jednostki zmilitaryzowanej (MON-Mu/121), pieczęcie oraz karty tożsamości, a w odniesieniu do jednostek przydzielonych do SZ RP także tabliczki tożsamości.

5. Sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zaopatrywania tych jednostek w druki i tabliczki oraz pieczęcie, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 9.

1. Planowanie uzupełniania potrzeb osobowych jednostki przewidzianej do militaryzacji polega na zapewnieniu obsady stanowisk służbowych (wojskowych i cywilnych) oraz stanowisk pracowniczych określonych w etacie tej jednostki, przez:

1) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom zakwalifikowanym do objęcia stanowisk służbowych;

2) wnioskowanie o przeznaczenie żołnierzy czynnej służby wojskowej na stanowiska wojskowe, określone w etacie tej jednostki;

3) reklamowanie osób planowanych na stanowiska pracownicze od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Przy nadawaniu przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz przeznaczaniu żołnierzy czynnej służby wojskowej do służby w jednostce zmilitaryzowanej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, stosuje się odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§ 10.

1. Planowanie uzupełnienia potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostki przewidzianej do militaryzacji polega na monitorowaniu stanu wyposażenia tej jednostki oraz zgłaszaniu tych potrzeb:

1) wojskowemu komendantowi uzupełnień – w odniesieniu do środków transportowych i maszyn pozyskiwanych w ramach świadczeń na rzecz obrony;

2) organom wojskowym – w odniesieniu do sprzętu wojskowego i środków materiałowych.

2. Przeznaczanie środków transportowych i maszyn na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji następuje przy zastosowaniu przepisów dotyczących uzupełniania mobilizacyjnych potrzeb SZ RP, z uwzględnieniem:

1) sprzętu własnego wykorzystywanego w bieżącej działalności jednostek przewidzianych do militaryzacji;

2) przedmiotów świadczeń rzeczowych pozyskiwanych po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w pkt 1.

3. Planowanie uzupełniania potrzeb w zakresie sprzętu wojskowego i środków materiałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje przy zastosowaniu przepisów dotyczących gestorów, i użytkowników sprzętu wojskowego, a także centralnych organów logistycznych.

§ 11.

1. Organizacja szkolenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji obejmuje planowanie, prowadzenie i kontrolę poziomu wyszkolenia stanu osobowego tej jednostki.

2. Szkolenie w jednostce przewidzianej do militaryzacji prowadzi się w formie zajęć teoretycznych oraz w formie ćwiczeń organizowanych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Powołanie osób do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji, organizowanych w związku ze sprawdzeniem gotowości do sformowania jednostki zmilitaryzowanej, następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku ćwiczeń organizowanych w związku z realizacją planu szkolenia albo w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych lub usuwaniem ich skutków, tryb natychmiastowego stawiennictwa może być stosowany, jeżeli wynika to z planu szkolenia lub z zarządzenia w sprawie przeprowadzenia tych ćwiczeń.

§ 12.

Kierownicy jednostek przewidzianych do militaryzacji w ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych, współdziałają z:

1) wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według siedziby jednostki przewidzianej do militaryzacji w zakresie:

a) nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom zakwalifikowanym do służby,

b) reklamowania osób planowanych na stanowiska pracownicze od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

c) przeznaczania środków transportowych i maszyn na jej potrzeby,

d) zaopatrywania w druki kart gotowości oraz karty i tabliczki tożsamości,

e) wydawania kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych (MON-Mu/12),

f) aktualizacji danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;

2) wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według miejsca zamieszkania osób zatrudnionych w jednostce przewidzianej do militaryzacji w zakresie:

a) nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom zakwalifikowanym do służby,

b) reklamowania osób planowanych na stanowiska pracownicze od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) dyrektorami powiatowych urzędów pracy właściwymi według siedziby jednostki przewidzianej do militaryzacji – w zakresie kwalifikowania osób do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji;

4) podmiotami i przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby posiadające kwalifikacje wymagane do pełnienia służby na stanowiskach w jednostkach przewidzianych do militaryzacji w zakresie uzupełnienia potrzeb kadrowych tych jednostek.

Rozdział 4

Przygotowania organizacyjno-etatowe oraz aktualizacja danych dotyczących gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych

§ 13.

1. Zadania jednostek przewidzianych do militaryzacji, rodzaj i liczbę tych jednostek oraz ich podporządkowanie po zmilitaryzowaniu określa resortowe zestawienie zadań.

2. W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się także jednostki przewidziane do militaryzacji przydzielone do SZ RP.

3. Resortowe zestawienie zadań sporządza się na podstawie informacji i danych zawartych w wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji.

4. Resortowe zestawienie zadań w części dotyczącej specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu aktualizuje się w zakresie i trybie określonym w § 17.

5. Wzór zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji określa załącznik Nr 1.

§ 14.

1. Wniosek Ministra Obrony Narodowej do Rady Ministrów w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych resortu i przedsiębiorców sporządza się w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, na podstawie propozycji organów wojskowych, dotyczących:

1) objęcia przygotowaniami do militaryzacji jednostek realizujących w szczególności zadania w zakresie:

a) uruchamiania i wykorzystywania zdolności produkcyjnych, remontowych, usługowych i zaopatrzeniowych niezbędnych do mobilizacyjnego rozwinięcia SZ RP,

b) wsparcia SZ RP, w tym prac wdrożeniowych i ekspertyz dotyczących sprzętu wojskowego oraz wsparcia sojuszniczych sił wzmocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach obowiązków państwa gospodarza,

c) zapewnienia warunków funkcjonowania systemu kierowania obronnością państwa i dowodzenia SZ RP,

d) szczególnej ochrony obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) odstąpienia od prowadzenia przygotowań do militaryzacji jednostki ujętej w resortowym zestawieniu zadań w związku z jej likwidacją lub zaprzestaniem działalności uzasadniającej jej militaryzację;

3) korekty danych w resortowym zestawieniu zadań, w związku ze zmianą:

a) limitu osób podlegających służbie w jednostce,

b) zadania uzasadniającego militaryzację,

c) nazwy jednostki.

2. Propozycje dotyczące objęcia jednostek organizacyjnych resortu i przedsiębiorców przygotowaniami do militaryzacji sporządza się w formie dokumentu, który w odniesieniu do poszczególnych jednostek powinien zawierać:

1) zwięzły opis zadań uzasadniających militaryzację, z zaszeregowaniem do kategorii określonych w ust. 1 pkt 1, wraz z kopią decyzji nakładającej zadanie obronne;

2) strukturę organizacyjną jednostki po objęciu jej militaryzacją, z zaznaczeniem liczby stanowisk służbowych;

3) dane dotyczące podstawowego wyposażenia;

4) podległość jednostki w sprawach przygotowań do militaryzacji oraz podporządkowanie jej po zmilitaryzowaniu.

3. Propozycje dotyczące odstąpienia od prowadzenia przygotowań do militaryzacji jednostek ujętych w resortowym zestawieniu zadań lub skorygowania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w formie dokumentu, który powinien zawierać uzasadnienie w odniesieniu do poszczególnych jednostek.

4. Organy wojskowe przedstawiają dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, po uprzedniej ich akceptacji przez właściwą osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 15.

1. Jednostkom przewidzianym do militaryzacji ujętym w resortowym zestawieniu zadań nadaje się etaty wojenne. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny jednostki te przechodzą na strukturę wojenną, określoną w tym etacie.

2. Liczba stanowisk służbowych w etacie jednostki przewidzianej do militaryzacji nie może przekraczać limitu osób podlegających powołaniu do służby, określonego dla danej jednostki w resortowym zestawieniu zadań.

3. Specjalnie tworzone jednostki organizacyjne resortu formuje się zgodnie z etatem wojennym oraz planami formowania jednostek zmilitaryzowanych.

§ 16.

1. Jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w resortowym zestawieniu zadań formuje się na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, w których określa się w odniesieniu do:

1) istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji:

a) organ wojskowy, któremu jednostka bezpośrednio podlega w sprawach przygotowań do militaryzacji,

b) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

c) numer identyfikacyjny jednostki,

d) organ realizujący zaopatrzenie logistyczne i finansowe jednostki zmilitaryzowanej,

e) organ, któremu będzie podlegać jednostka po jej zmilitaryzowaniu;

2) specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu:

a) organ wojskowy, któremu podlega jednostka w sprawach przygotowania do militaryzacji;

b) nazwę, siedzibę i adres,

c) numer indentyfikacyjny,

d) organ realizujący zaopatrzenie logistyczne i finansowe,

e) organ, któremu będzie podlegać jednostka.

2. Decyzje, o której mowa w ust. 1, otrzymują kierownicy jednostek organizacyjnych resortu ujętych w tym zestawieniu, każdy w części jego dotyczącej.

3. Jednostki przewidziane do militaryzacji, skreślone z resortowego zestawienia zadań, rozformowuje się na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, w której określa się:

1) numer i datę protokołu ustaleń Rady Ministrów w sprawie odstąpienia od militaryzacji danej jednostki organizacyjnej;

2) nazwę i numer indentyfikacyjny rozformowywanej jednostki organizacyjnej;

3) ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania środków etatowych, w szczególności w zakresie środków materiałowych i innego wyposażenia jednostki organizacyjnej skreślonej z resortowego zestawienia zadań.

4. Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozformowania jednostek przewidzianych do militaryzacji otrzymują kierownicy tych jednostek oraz organy, których dotyczą ustalenia zawarte w ust. 3 pkt 3.

5. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadane przez lub na wniosek kierownika rozformowanej jednostki przewidzianej do militaryzacji unieważnia się w trybie określonym w odrębnych przepisach.

6. Sposób postępowania z dokumentacją rozformowanej jednostki przewidzianej do militaryzacji ustala właściwy organ wojskowy.

§ 17.

1. Kierownicy specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu wypełniają co roku, według stanu na dzień 30 czerwca, karty gotowości jednostek zmilitaryzowanych i przesyłają je do organów wojskowych, którym podlegają te jednostki.

2. Organy wojskowe, o których mowa w ust. 1, w toku weryfikacji kart gotowości jednostek zmilitaryzowanych dokonują aktualizacji resortowego zestawienia zadań w zakresie:

1) stanu osobowego jednostki i jego skompletowania w stosunku do etatu jednostki przewidzianej do militaryzacji;

2) wyposażenia jednostki i jego skompletowania w stosunku do etatu jednostki przewidzianej do militaryzacji;

3) terminu gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej;

4) możliwości operacyjnych jednostki zmilitaryzowanej.

3. Organy wojskowe przesyłają do Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia –P3/P7 zaktualizowane resortowe zestawienie zadań ze wskazaniem pozycji, które uległy zmianie w toku aktualizacji oraz odsyłają zweryfikowane karty gotowości jednostek zmilitaryzowanych kierownikom podległych jednostek.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, przesyłają do wojskowych komend uzupełnień, właściwych ze względu na siedzibę tych jednostek, zweryfikowane karty gotowości jednostek zmilitaryzowanych niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. W zakresie aktualizacji przez wojskowego komendanta uzupełnień danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych resortu, ujętych w resortowym zestawieniu zadań, przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.

6. Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 przesyła do dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego zaktualizowane resortowe zestawienie zadań ze wskazaniem pozycji, które uległy zmianie w toku aktualizacji.

Rozdział 5

Organizacja wykonywania zadań w zakresie koordynacji i sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej ogólnego nadzoru nad procesem przygotowań do militaryzacji

§ 18.

1. Do zadań Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w sprawach realizacji kompetencji Ministra Obrony Narodowej w zakresie koordynacji i sprawowania ogólnego nadzoru nad działalnością ministrów i wojewodów w dziedzinie przygotowań do militaryzacji, należy w szczególności:

1) realizacja przedsięwzięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. e i g;

2) opracowywanie projektów dokumentów rządowych dotyczących przygotowań do militaryzacji realizowanych przez organy administracji, w tym corocznej informacji Ministra Obrony Narodowej o stanie tych przygotowań;

3) monitorowanie obiegu informacji dotyczących gotowości jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

4) zarządzanie numerami identyfikacyjnymi jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

5) prowadzenie zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji;

6) sporządzanie wyciągów ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji dla ministrów i wojewodów – w części ich dotyczącej;

7) uzgadnianie z organami cywilnymi, którym podlegają specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane, terminów osiągania gotowości do działania przez te jednostki;

8) koordynowanie opracowywania przez ministrów i wojewodów, planów ćwiczeń w podległych jednostkach przewidzianych do militaryzacji z uwzględnieniem liczby osób powoływanych do odbycia ćwiczeń oraz przedmiotów świadczeń rzeczowych pobieranych w związku z ćwiczeniami;

9) koordynowanie działań organów cywilnych i wojskowych w zakresie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych do SZ RP;

10) prowadzenie prac koncepcyjnych i wypracowywanie rozwiązań funkcjonalno-organizacyjnych w zakresie militaryzacji oraz przygotowywanie projektów normatywnych aktów prawnych w tym zakresie;

11) formułowanie propozycji dotyczących dodatkowego zakresu kontroli stanu przygotowania do militaryzacji cywilnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz SZ RP oraz przygotowywanie projektów stosownych porozumień Ministra Obrony Narodowej z organami cywilnymi, którym podlegają te jednostki.

2. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, współdziała z dyrektorami komórek do spraw obronnych ministerstw i urzędów centralnych oraz dyrektorami wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

§ 19.

1. Wojskowi komendanci uzupełnień na podstawie, otrzymanych w trybie § 17, kart gotowości, corocznie w terminie do dnia 30 września, składają bezpośredniemu przełożonemu meldunek o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych.

2. Meldunki o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych podlegają weryfikacji w wojewódzkich sztabach wojskowych. Weryfikacja meldunków polega na porównaniu informacji i danych w nich zawartych z dokumentami przesłanymi przez organy administracji rządowej, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

3. W przypadku rozbieżności danych o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych, w meldunku zaznacza się odpowiednie pozycje oraz numery identyfikacyjne jednostek, w których wystąpiły rozbieżności.

4. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych weryfikują otrzymane meldunki i przesyłają ich komplet do dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.

5. Wzór meldunku o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych określa załącznik Nr 2.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 20.

Traci moc decyzja Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 5, poz. 66).

§ 21.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [WZÓR – ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ W ZAKRESIE MILITARYZACJI]

Załączniki do decyzji Nr 462/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.11.2015 r.(poz. 320)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR – ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ W ZAKRESIE MILITARYZACJI

Załącznik 2. [WZÓR – MELDUNEK O UZUPEŁNIENIU POTRZEB JEDNOSTEK ZMILITARYZOWANYCH]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR – MELDUNEK O UZUPEŁNIENIU POTRZEB JEDNOSTEK ZMILITARYZOWANYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
  • Data wejścia w życie: 2015-12-02
  • Data obowiązywania: 2015-12-02
  • Dokument traci ważność: 2023-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA