REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 323

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) zarządza się, co następuje:

§ 1.

4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 40 oraz z 2014 r. poz. 275).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [STATUT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU]

Załącznik do zarządzeniaNr 41/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.11.2015 r. (poz. 323)

STATUT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, utworzony na podstawie zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.1)), zwany dalej „Szpitalem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), zwanej dalej „ustawą”.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4. Siedzibą Szpitala jest Wrocław.

5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Szpital używa nazwy „4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

2. Szpital może używać nazwy skróconej „4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ” lub „4. WSKzP SPZOZ”, a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3.

Szpital działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) statutu.

Rozdział II

Cele i zadania Szpitala

§ 4.

1. Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego wyznaczonego odrębnymi przepisami, w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.

3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Szpitala określają odrębne przepisy.

5. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

6. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze.

§ 5.

1. Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne,

b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,

d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;

2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.

2. Szpital może udostępniać uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii oraz metod leczenia na zasadach określonych w ustawie.

§ 6.

1. Do zadań własnych Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala w rodzaju:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

– szpitalne,

– inne niż szpitalne,

b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

– badania i porady lekarskie,

– badania i terapie psychiatryczne oraz psychologiczne,

– rehabilitacja lecznicza,

– opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,

– opieka nad zdrowymi dziećmi,

– badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,

– pielęgnacja chorych,

– pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,

– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

– czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej,

– zaopatrywanie w środki i materiały medyczne,

– szczepienia ochronne;

2) profilaktyka i promocja zdrowia;

3) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

2. Szpital realizuje zadania zlecone w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, które obejmują:

1) nadzór merytoryczny nad działalnością służby zdrowia jednostek wojskowych na obszarze obwodu profilaktyczno-leczniczego;

2) przygotowanie Szpitala do realizacji zadań mobilizacyjnych na czas wojny oraz do kierowania zabezpieczeniem medycznym działań bojowych wojsk na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego Szpitala, jak również do działania w okresie klęsk żywiołowych, katastrof i bioterroryzmu – w zakresie zabezpieczenia medycznego;

3) przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków służby zdrowia do przejścia na struktury czasu „W”;

4) opracowanie dokumentacji mobilizacyjnej;

5) szkolenie stanów osobowych, w tym kadry oraz żołnierzy rezerwy posiadających przydział mobilizacyjny do podmiotów leczniczych;

6) określanie i przedstawianie potrzeb asortymentowo-ilościowych na rzecz zapasów, ich utrzymywanie oraz rotowanie;

7) przyjmowanie i redystrybuowanie środków materiałowych;

8) przyjmowanie i zagospodarowywanie zbędnego i nadwyżkowego mienia służby zdrowia jednostek wojskowych z przyporządkowanego terytorialnie obwodu profilaktyczno-leczniczego;

9) utrzymanie bazy niezbędnej do realizacji zadań mobilizacyjnych – na zlecenie i finansowane przez resort obrony narodowej;

10) realizacje inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;

11) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;

12) promocja obronności;

13) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;

14) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

15) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

16) prowadzenie działalności badawczej w różnych dziedzinach medycyny;

17) wykonywanie szczepień ochronnych;

18) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;

19) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym badań okresowych żołnierzy zawodowych i badań profilaktycznych pracowników wojska;

20) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

3. Szpital może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

§ 7.

1. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na wykonywaniu odpłatnych usług:

1) pralniczych;

2) gastronomicznych;

3) parkingowych;

4) transportu sanitarnego;

5) najmu i dzierżawy lokali użytkowych;

6) sterylizacji urządzeń medycznych;

7) przechowywania zwłok;

8) szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia;

9) kserograficznych;

10) archiwizacyjnych;

11) wydawania opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych;

2. Szpital może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych.

3. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8.

Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:

1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród chorych, personelu Szpitala oraz w jednostkach wojskowych obwodu profilaktyczno-leczniczego;

3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

§ 9.

Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§ 10.

Organami Szpitala są:

1) Komendant Szpitala – Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, zwany dalej „Komendantem”;

2) rada społeczna.

§ 11.

1. Działalnością Szpitala kieruje Komendant i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Komendant podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Komendant jest przełożonym żołnierzy pełniących służbę wojskową w Szpitalu oraz zatrudnionych w nim pracowników.

4. Komendant wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

§ 12.

Kierowanie Szpitalem Komendant realizuje przy pomocy:

1) zastępców:

a) zastępcy komendanta do spraw lecznictwa szpitalnego,

b) zastępcy komendanta do spraw lecznictwa otwartego i obwodu profilaktyczno-leczniczego,

c) zastępcy komendanta – dyrektora do spraw ekonomicznych;

2) szefa logistyki;

3) głównego księgowego;

4) szefa wydziału administracji ogólnej;

5) naczelnej pielęgniarki;

6) kierowników komórek organizacyjnych;

7) organów doradczych, zespołów, komitetów i komisji.

§ 13.

1. Przy Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Komendanta.

2. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

2) członkowie:

a) czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską – w przypadku wskazania przez ten organ,

c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – w przypadku wskazania przez ten organ.

3. Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.

4. Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.

5. Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,

b) zwolnienie ze służby lub pracy,

c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,

d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,

e) inny ważny powód o charakterze osobistym;

2) na wniosek rady społecznej lub Komendanta uzasadniony następującymi okolicznościami:

a) utrata zdolności do czynności prawnych,

b) utrata praw publicznych,

c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50 % ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,

f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,

h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,

i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,

j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,

k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.

6. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.

7. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna szpitala

§ 14.

W skład Szpitala wchodzą:

1) komenda;

2) pion lecznictwa szpitalnego, w tym:

a) szpitalny oddział ratunkowy,

b) ośrodek chorób serca,

c) kliniki, oddziały kliniczne i oddziały lecznicze z pododdziałami,

d) bloki operacyjne,

e) zakłady, poradnie i pracownie diagnostyczne i lecznicze,

f) zaopatrzenie medyczne, w tym apteka zakładowa (szpitalna),

g) centralna sterylizacja;

3) pion lecznictwa otwartego i obwodu profilaktyczno-leczniczego, w tym:

a) poliklinika z poradniami specjalistycznymi,

b) przychodnie, poradnie i gabinety podstawowej opieki zdrowotnej,

c) poliklinika stomatologiczna z poradniami i gabinetami,

d) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego,

e) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego;

4) jednostki i komórki organizacyjne działalności pomocniczej, w tym:

a) pion ekonomiczny,

b) pion zabezpieczenia logistycznego,

c) pion głównego księgowego,

d) wydział administracji ogólnej,

e) komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy, komisje, komitety i zespoły podległe bezpośrednio Komendantowi Szpitala.

§ 15.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala określa Komendant w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

§ 16.

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.

2. Szpital z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Komendanta.

4. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym.

§ 17.

1. Działalność Szpitala jest finansowana z:

1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych:

a) realizowanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi,

b) realizowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz innych organów administracji rządowej lub samorządowej, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,

c) realizowanych na zlecenie pracodawców,

d) udzielanych osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym albo nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;

2) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych ubezpieczonym, a niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych, innych niż te, o których mowa w pkt 1 i 2, przewidzianych w odrębnych przepisach lub wykonywanych na podstawie zawartych umów;

4) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe również z:

1) prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej;

2) tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

3) realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

§ 18.

Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) pokrycie ujemnego wyniku finansowego;

2) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;

3) remonty, modernizacje i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i innych osób zatrudnionych w Szpitalu;

8) dodatkowe zadania wynikające z potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

§ 19.

Zasady uzyskiwania przez Szpital środków finansowych na realizację zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

 

1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2001 r. Nr 5, poz. 51, Nr 8, poz. 76 i Nr 16, poz. 132, z 2004 r. Nr 14, poz. 145, z 2007 r. Nr 24, poz. 246 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 69.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
  • Data wejścia w życie: 2015-12-02
  • Data obowiązywania: 2015-12-02
  • Dokument traci ważność: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA