REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 167

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Medyczny”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Medycznego uchwalony przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycznego w dniu 21 czerwca 2017 r.

2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Medyczny” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 249).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO]

Załącznik do zarządzenia Nr 27/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 sierpnia 2017 r. (poz. 167)

STATUT WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Wojskowy Instytut Medyczny, zwany dalej „Instytutem”, z siedzibą w Warszawie, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158), zwanej dalej „ustawą o instytutach badawczych”;

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;

3) ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.);

4) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1699 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 2

1. Instytut posiada osobowość prawną.

2. Instytut podlega wpisowi, jako instytut badawczy, do Krajowego Rejestru Sądowego oraz, jako podmiot leczniczy, do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwy organ.

3. Instytut może używać nazwy „Wojskowy Instytut Medyczny”, skrótu w języku polskim „WIM” i odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

4. Instytut używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem „Wojskowy Instytut Medyczny” w otoku.

5. Dyrektor Instytutu może nadawać odznakę pamiątkową Wojskowego Instytutu Medycznego na zasadach wymienionych w decyzji nr 325/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach i wydawnictwach Instytutu.

Rozdział 2

Działalność Instytutu jako instytutu badawczego

§ 3

1. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności:

1) inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa;

2) dokonywanie ekspertyz, analiz i ocen w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa i wdrażanie ich wyników do praktyki;

3) rozwój naukowy i kształcenie specjalistyczne kadr medycznych oraz innych zawodów i profesji mających zastosowanie w ochronie zdrowia i jej organizacji, w tym dla potrzeb wojskowej służby zdrowia, w szczególności kształcenie przeddyplomowe, podyplomowe, w tym specjalizacyjne oraz ustawiczne, prowadzenie studiów doktoranckich, a także prowadzenie szkoleń i kursów dokształcających;

4) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

5) uczestniczenie we współpracy międzynarodowej i udział w opracowywaniu standardów diagnostyczno-leczniczych mających zastosowanie w obronności państwa, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

6) realizowanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej;

7) inną działalność wymienioną w przepisach ustawy o instytutach badawczych.

2. Instytut może podejmować badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz działalność szkoleniową i gospodarczą na rzecz kontrahentów zagranicznych.

3. Instytut uczestniczy w zakresie działalności podstawowej, o której mowa w ust. 1 i 2 w systemie ochrony zdrowia, w szczególności wykorzystuje wyniki działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej do prowadzonej przez Instytut działalności leczniczej, w tym do wdrażania, upowszechniania nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

4. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

5. Tekst ślubowania doktoranckiego stanowi: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę, rozwijać własną osobowość, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o dalszy rozwój i dobrą sławę Wojskowego Instytutu Medycznego”.

§ 4

1. Instytut może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz organizacjami międzynarodowymi, realizującymi cele zbliżone do zakresu działalności Instytutu, z zachowaniem zasad i trybu określonych w odrębnych przepisach.

2. Instytut może być członkiem organizacji międzynarodowych.

Rozdział 3

Działalność Instytutu jako podmiotu leczniczego

§ 5

1. Instytut jako podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą, polegającą w szczególności na:

1) udzielaniu:

a) świadczeń szpitalnych,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

c) innych niż szpitalne stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w przypadku utworzenia jednostek lub komórek organizacyjnych na podstawie § 11 ust. 2 niniejszego statutu;

2) podejmowaniu działań w zakresie promocji zdrowia;

3) uczestniczeniu w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny lub związany z ochroną zdrowia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prowadzenia:

a) staży oraz szkoleń podyplomowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

b) praktyk studenckich,

c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,

d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego,

e) innych form doskonalenia zawodowego;

4) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii oraz metod leczenia;

5) realizacji zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej;

6) krwiolecznictwie i popieraniu działań publicznej służby krwi w zakresie propagowania i rozwijania honorowego krwiodawstwa oraz stwarzania sprzyjających temu warunków.

2. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny Instytutu.

§ 6

1. Do zadań zleconych Instytutu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, należą w szczególności:

1) wykonywanie szczepień ochronnych;

2) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

3) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;

4) realizacja inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę;

5) wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy żołnierzom zawodowym oraz kandydatom na żołnierzy zawodowych;

6) pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów leczniczych;

7) wykonywanie badań specjalistycznych na potrzeby orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych.

2. Instytut może realizować programy zdrowotne oraz programy polityki zdrowotnej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Rozdział 4

Działalność Instytutu

§ 7

Przedmiot działalności Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje:

1) działalność podstawową:

a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

c) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),

d) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),

e) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),

f) praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),

g) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

h) działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),

i) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

j) szkoły wyższe (PKD 85.42.B),

k) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

2) działalność drugorzędną:

a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

d) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

e) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

f) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

g) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

i) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

j) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),

k) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),

l) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

m) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

n) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

o) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorów zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);

3) działalność pomocniczą:

a) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),

b) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),

c) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

d) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

e) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

f) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

g) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

h) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

i) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),

j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

k) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

l) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

m) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

n) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

o) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

p) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),

q) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

r) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),

s) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

t) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),

u) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

v) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

w) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),

x) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),

y) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),

z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

Rozdział 5

Organy Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 9

1. Dyrektor reprezentuj e Instytut.

2. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

3. Dyrektor:

1) ustala plany działalności Instytutu;

2) realizuje politykę kadrową;

3) zarządza mieniem oraz jest odpowiedzialny za wyniki działalności Instytutu.

4. Dyrektor odpowiada za:

1) wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych;

2) wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;

 5. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

§ 10

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej.

2. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

3. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu Instytutu;

2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;

5) opiniowanie wniosków dotyczących połączenia, podziału, przekształcania lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy z innymi osobami prawnymi;

6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;

7) opiniowanie rocznego planu finansowego;

8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;

9) opiniowanie podziału zysku Instytutu;

10) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

11) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

12) przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień;

13) przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

14) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

15) opiniowanie programu prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;

16) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

17) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);

18) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

19) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych.

20) powołanie rzecznika dyscyplinarnego;

21) opiniowanie regulaminu wyborów do rady naukowej.

4. W skład rady naukowej wchodzi 40 członków.

5. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 20 osób, stanowiącej 50% składu rady naukowej, z tym że liczba należnych miejsc dla członków rady naukowej posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 18, zaś liczba należnych miejsc dla członków rady naukowej nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 1, natomiast liczba należnych miejsc dla członków rady naukowej dla pracowników badawczo-technicznych wynosi 1;

2) osoby spoza Instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej zakresem działania Instytutu w liczbie 20 osób, stanowiącej 50% składu rady.

6. Pracownicy naukowi ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady naukowej, jeżeli ich liczba jest mniejsza niż 19. Jeżeli liczba tych osób przekracza 18, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

7. Pozostali członkowie rady naukowej, będący pracownikami naukowymi Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej. W skład rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

8. W skład rady naukowej wchodzą ponadto dyrektor, zastępca dyrektora ds. naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają warunki określone w art. 30 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 4.

9. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

10. Członkowie rady naukowej, określeni w ust. 5 pkt 2 są wybierani przez Ministra Obrony Narodowej, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora Instytutu.

11. Kadencja rady naukowej trwa cztery lata.

12. Rada naukowa wybiera ze swego składu, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez Ministra Obrony Narodowej.

13. Funkcję przewodniczącego rady naukowej może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

14. Funkcji zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie można łączyć z funkcją dyrektora Instytutu ani jego zastępcy lub głównego księgowego.

15. W posiedzeniu rady naukowej biorą udział dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.

16. Przewodniczący rady naukowej przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej uchwały rady naukowej w sprawach o których mowa w ust. 3 pkt 3–9 i 16–18, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

17. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział 6

Organizacja Instytutu

§ 11

1. W skład struktury organizacyjnej Instytutu wchodzą w szczególności:

1) Pion Naukowy, składający się z jednostek i komórek organizacyjnych, w tym jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z kształceniem i szkoleniem kadry medycznej oraz innej w szczególności w zakresie podstawowej pomocy medycznej, medycyny pola walki, zdarzeń masowych i organizacji ochrony zdrowia, itp.;

2) Szpital o nazwie „Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej”, jako zakład leczniczy, który jest zespołem jednostek i komórek organizacyjnych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju szpitalne stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

3) Lecznictwo Ambulatoryjne, jako zakład leczniczy, w skład którego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

4) jednostki i komórki organizacyjne wykonujące działalność administracyjno-usługową i samodzielne stanowiska pracy.

2. Instytut może tworzyć i likwidować oddziały terenowe i ośrodki, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Przedmiot i zakres ich działania określa dyrektor. Instytut może tworzyć jednostki lub komórki organizacyjne wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

3. Strukturę organizacyjną Instytutu oraz zasady jej funkcjonowania i zakresy zadań poszczególnych pionów, zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej i zakładowych organizacji związkowych.

§ 12

Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

§ 13

Dyrektor jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników Instytutu.

§ 14

1. Dyrektor Instytutu może powoływać i odwoływać:

1) sekretarza naukowego;

2) kierowników komórek organizacyjnych.

2. Dyrektor Instytutu może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze dyrektora w liczbie nie mniejszej niż dwa.

3. Członków organów wymienionych w ust. 2 powołuje i odwołuje dyrektor.

4. Regulamin pracy powołanych organów doradczych i opiniodawczych ustala dyrektor.

Rozdział 7

Pracownicy naukowi

§ 15

1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Konkurs na wniosek zastępcy dyrektora ds. naukowych ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia.

3. Informacja o konkursie powinna zawierać:

1) określenie stanowiska wraz z zakresem zadań;

2) wymagania stawiane kandydatowi;

3) wykaz dokumentów;

4) tryb i termin składania dokumentów, nie krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia konkursu;

5) termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników.

4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonych do publikacji ofert pracy naukowców.

5. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora.

7. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłaniany zwycięzca konkursu.

8. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

9. Niniejszy paragraf nie ma zastosowania do żołnierzy zawodowych.

§ 16

Komisja dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 członków, spośród pracowników Instytutu posiadających czynne i bierne prawo wyborcze oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne;

7) w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

8) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

9) dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział 8

Gospodarka Instytutu

§ 17

1. Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

2. Gospodarkę Instytutu, w tym gospodarkę finansową, regulują przepisy ustawy o instytutach badawczych oraz inne właściwe przepisy prawa.

3. Instytut prowadzi działalność gospodarczą określoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Wykonywana działalność gospodarcza w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 18

1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.

3. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.

4. Instytut prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rachunkowość i na jej podstawie sporządza bilans.

5. Sprawozdanie finansowe Instytutu, po zaopiniowaniu przez radę naukową, podlega zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 19

1. Źródłami finansowania działalności Instytutu są:

1) przychody z działalności podstawowej;

2) przychody z działalności leczniczej;

3) przychody z tytułu wdrażania i upowszechniania wyników swojej działalności naukowej oraz efektów ekonomicznych powstałych z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

4) środki finansowe na podstawie umów zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;

5) dotacje uzyskiwane na podstawie ustawy o instytutach badawczych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz zgodnie z innymi przepisami;

6) środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz od innych podmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) darowizny;

8) inna działalność niż wymieniona w pkt 1–6.

2. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

§ 20

Instytut tworzy fundusze i dysponuje nimi na zasadach określonych w ustawie o instytutach badawczych.

Rozdział 9

Nadzór nad działalnością Instytutu

§ 21

Minister Obrony Narodowej jest ministrem nadzorującym w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiany w statucie są uchwalane przez radę naukową na wniosek dyrektora Instytutu, a następnie zatwierdzane przez Ministra Obrony Narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-16
  • Data wejścia w życie: 2017-08-16
  • Data obowiązywania: 2017-08-16
  • Dokument traci ważność: 2020-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA