Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 43, z 2019 r. poz. 113 oraz z 2020 r. poz. 59) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marcin OCIEPA;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-14
  • Data wejścia w życie: 2021-06-14
  • Data obowiązywania: 2021-06-14

Dzienniki Urzędowe