Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się komitet audytu w składzie:

1) przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek ŁAPIŃSKI;

2) członkowie niezależni:

a) Monika NOWOSIELSKA,

b) Beata ZIĘBA,

c) Urszula KULISIEWICZ;

3) członkowie zależni:

a) Marta HOŁOWNIA-WOŹNY,

b) gen. dyw. Sławomir PĄCZEK,

c) Robert FEKETE.

§ 2.
Obsługę organizacyjną komitetu audytu zapewnia komórka audytu wewnętrznego utworzona w Ministerstwie Obrony Narodowej.
§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 335).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Dzienniki Urzędowe