REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 164

DECYZJA NR 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 1 pkt 7 lit. c, d i e, pkt 11 lit. e i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 317, z 2017 r. poz. 99 oraz z 2018 r. poz. 178) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ:

a) przypis 1 otrzymuje brzmienie:

„Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pocztem chorągwianym Wojska Polskiego, zwanym dalej „pocztem chorągwianym”, lub bez pocztu sztandarowego (pocztu chorągwianego), orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (chorągwiany, flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Chorągiew Wojska Polskiego, zwana dalej „chorągwią”, jest używana w sytuacjach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133 oraz z 2020 r. poz. 2192).

Chorągwi na drzewcu w składzie wojskowej asysty honorowej należy używać analogicznie jak sztandaru wojskowego (dotyczy to również oddawania honorów chorągwią, jak i oddawania przez pododdziały i żołnierzy honorów chorągwi). Żołnierz niosący chorągiew na drzewcu nosi bandolier zgodny ze wzorem zawartym w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Jeżeli w składzie wojskowej asysty honorowej jest poczet sztandarowy, to nie występuje w niej poczet chorągwiany (nie dotyczy uroczystości wręczenia chorągwi w jednostce wojskowej).”,

b) akapit 17 otrzymuje brzmienie:

„Przed uroczystościami można podnosić na maszt chorągiew, proporzec Szefa SG WP (podczas jego obecności) lub flagę RSZ w rejonie stacjonowania (bazowania) jednostki wojskowej. Podczas ich podnoszenia odgrywane (odtwarzane) jest Hasło WP”.”;

2) w Rozdziale III UROCZYSTOŚCI WOJSKOWE po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a. UROCZYSTE WRĘCZENIE CHORĄGWI WOJSKA POLSKIEGO.

Chorągiew na drzewcu używaną przez wojskową asystę honorową, wręcza się podczas uroczystego apelu (zbiórki). Uroczystość można zorganizować podczas obchodów świąt wojskowych lub rocznic historycznych wydarzeń. Ceremonia wręczenia chorągwi jest wówczas jednym z elementów okolicznościowego apelu (zbiórki).

W uroczystości uczestniczy cały stan osobowy jednostki wojskowej.

W miejscu uroczystości na stole przykrytym suknem wykłada się rozwiniętą chorągiew. Obok chorągwi ustawia się stolik z wyłożonymi paramentami liturgicznymi.

Zasadniczą formą przeprowadzenia uroczystości wręczenia chorągwi jest uroczysty apel. Wojskową asystę honorową stanowi wówczas kompania honorowa (pododdział honorowy) wraz z pocztem sztandarowym (w przypadku posiadania przez jednostkę wojskową sztandaru wojskowego) lub bez pocztu sztandarowego (wówczas w składzie kompani honorowej występuje poczet chorągwiany) i orkiestra wojskowa. W przypadku organizowania uroczystości w formie uroczystej zbiórki wojskową asystę honorową stanowi poczet sztandarowy (w przypadku posiadania przez jednostkę wojskową sztandaru wojskowego), poczet chorągwiany i trębacz.

Wręczenia chorągwi dokonuje dowódca jednostki wojskowej lub jego przełożony.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ:

Przebieg uroczystości podczas uroczystego apelu:

Do momentu podniesienia flagi państwowej RP i odegrania hymnu RP uroczystość przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu.

Po odegraniu hymnu RP odbywa się:

? przemówienie dowódcy jednostki wojskowej (dowódca wita uczestników uroczystości),

? poświęcenie chorągwi,

? dowódca uroczystości podaje komendę do wystąpienia pocztu. Poczet występuje przed front pododdziałów i zatrzymuje się na wyznaczonym miejscu. Dowódca jednostki wojskowej występuje na wyznaczone miejsce. Dowódca uroczystości podaje komendę do oddania honorów. Wyznaczony żołnierz przekazuje chorągiew dowódcy jednostki wojskowej, który podnosi ją do pozycji pionowej, trębacz gra sygnał "Słuchajcie Wszyscy". Następnie dowódca jednostki wojskowej dokonuje prezentacji chorągwi jednostce wojskowej, pochylając ją w prawo, po czym w lewo. Poczet klęka na prawe kolano, dowódca jednostki wojskowej pochyla chorągiew, żołnierz prawą ręką ujmuje płat chorągwi, unosi go do ust i całuje. Na sygnał podany przez dowódcę pocztu, poczet wstaje, żołnierz przejmuje chorągiew od dowódcy jednostki wojskowej i trzyma ją w położeniu "Prezentuj", trębacz gra "Hasło WP". Poczet oddaje honory. Następnie dowódca jednostki wojskowej powraca na trybunę. Dowódca uroczystości podaje komendę do prezentacji chorągwi przez poczet: "Poczet - BACZNOŚĆ", "Do prezentacji chorągwi - MARSZ". Poczet maszeruje na lewe skrzydło ugrupowania pododdziałów, następnie nie przerywając marszu przechodzi przed jego frontem i zajmuje miejsce w szyku,

? przemówienie gości honorowych,

? Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego,

? przegrupowanie do defilady,

? defilada,

? zakończenie uroczystości.

Podczas uroczystości z udziałem przełożonego dowódcy jednostki wojskowej uroczystość do momentu wystąpienia pocztu przebiega zgodnie z wyżej przedstawionym scenariuszem uroczystego apelu. Następnie wyznaczony żołnierz przekazuje chorągiew przełożonemu dowódcy jednostki wojskowej, który podnosi ją do pozycji pionowej, trębacz gra sygnał "Słuchajcie Wszyscy". Przełożony pochyla chorągiew tak, aby jej dolny płat znajdował się na wysokości około metra nad ziemią. Dowódca jednostki wojskowej klęka na prawe kolano, prawą ręką ujmuje płat chorągwi, podnosi go do ust i całuje. Następnie wstaje, przejmuje chorągiew od przełożonego odpowiadając: "Ku chwale Ojczyzny", wykonuje zwrot i dokonuje prezentacji chorągwi jednostce wojskowej, pochylając ją w prawo, po czym w lewo. Dalszy przebieg zgodnie z wyżej przedstawionym scenariuszem uroczystego apelu.”;

3) w Rozdziale V UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE w pkt 1:

a) akapit 3 otrzymuje brzmienie:

„O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych, generałów (admirałów) oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję o ewentualnym skierowaniu wojskowej asysty honorowej do udziału w ceremonii pogrzebowej, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów rządowych lub samorządowych, w tym Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Wojskowego Biura Historycznego.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.”,

b) w akapicie 4 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

„Podejmując decyzję dotyczącą udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej, dowódca garnizonu zobowiązany jest zasięgnąć opinii:

1. Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego w przypadku żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska lub byłych pracowników wojska urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

2. Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski.

Ponadto, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich lub innych właściwych organów rządowych lub samorządowych.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA