Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 68/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii uchwalony przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii uchwałą nr 17/2021 w dniu 18 czerwca 2021 r.

2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 154).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [STATUT WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII]

Załącznik do zarządzenia Nr 68/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 września 2021 r. (poz. 211)

STATUT WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192), zwanej dalej "ustawą";

2) uchwały Rady Ministrów nr 59/73 z dnia 16 marca 1973 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii;

3) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000163646;

4) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną.

2. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Obrony Narodowej, dalej zwany "Ministrem".

3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii".

5. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest "WIChiR", a w języku angielskim "MICR".

6. Instytut używa następującego tłumaczenia nazwy w języku angielskim: "Military Institute of Chemistry and Radiometry".

Rozdział II

Przedmiot działalności Instytutu

§ 3.

1. Przedmiotem działalności podstawowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie.

2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;

5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;

6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

9) prowadzić kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne;

10) prowadzić inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

3. Instytut, poza wykonywaniem zadań na rzecz resortu obrony narodowej, może podejmować działalność badawczą, badawczo-rozwojową i wdrożeniową, w tym niezwiązaną z obronnością, na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych.

4. Instytut może prowadzić działalność inną niż określona w ust. 1-3.

5. Działalność, o której mowa w ust. 4, jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1 - 3.

6. Instytut może współdziałać z innymi instytutami badawczymi, szkołami wyższymi, placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie własności intelektualnej.

7. Instytut może przystępować do centrów przemysłowych, organizacji lub stowarzyszeń oraz inicjować ich powstanie, z zachowaniem przepisów wymienionych w ust. 6.

§ 4.

1. Przedmiot działalności Instytutu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

1) działalność podstawową, a w tym:

a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19),

b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11),

c) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10),

d) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),

e) obrona narodowa (PKD 84.22),

f) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24),

g) ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25);

2) inną działalność, o której mowa w § 3 ust. 4, w szczególności:

a) usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13),

b) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),

c) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39),

d) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),

e) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19),

f) transport drogowy towarów (PKD 49.41),

g) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),

h) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20),

i) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02),

j) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99);

3) szczegółowy zakres działalności podstawowej Instytutu obejmuje:

a) ochronę wojsk i ludności przed oddziaływaniem broni nuklearnej (jądrowej), biologicznej, chemicznej i radiacyjnej oraz środków biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych,

b) opracowywanie metod i zasad działania wojsk w warunkach zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi oraz środkami niekonwencjonalnymi,

c) opracowywanie metod i zasad działania oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

d) opracowywanie metod oraz środków przeznaczonych do:

- rozpoznania skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych, kontroli dozymetrycznej oraz określania parametrów wybuchów jądrowych,

- prognozowania i oceny rzeczywistej sytuacji skażeń, powstałych w wyniku użycia broni nuklearnej, biologicznej, chemicznej i radiacyjnej albo powstałych w wyniku awarii lub klęsk żywiołowych,

- przeciwdziałania terroryzmowi, aktom sabotażu oraz przeciwdziałania użyciu broni niekonwencjonalnych,

- likwidacji i degradacji skażeń,

- indywidualnej i zbiorowej ochrony przed skażeniami,

- ochrony przed impulsem świetlnym, środkami zapalającymi oraz pożarami,

- maskowania pola walki,

- długookresowego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

- szkolenia wojsk lub ludności w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia oraz ochrony przed skażeniami lub pożarami,

- detekcji specyficznych substancji, w tym materiałów wysokoenergetycznych i substancji odurzających oraz ich prekursorów,

- ochrony zdrowia, w tym diagnostyki medycznej,

- analiz kryminalistycznych,

- broni nieśmiercionośnych,

e) badania w zakresie fizykochemii środków trujących (toksycznych),

f) opracowywanie środków dymnych i zapalających oraz urządzeń do ich stosowania,

g) badania i ocenę sprzętu obrony przed bronią masowego rażenia oraz ochrony przed skażeniami,

h) ochronę przed promieniowaniem jonizującym oraz metody badań i oceny jej skuteczności,

i) ochronę środowiska naturalnego przed skażeniami, w tym wynikającymi z działalności wojsk,

j) studia oraz prace prognostyczne w zakresie rozwoju podstawowych dziedzin naukowych lub technicznych dotyczących metod i środków ochrony wojsk przed bronią masowego rażenia, w tym badania nad możliwościami zastosowania osiągnięć nauki i techniki w praktyce,

k) prowadzenie analiz oraz ocen przydatności użytkowej w wojsku środków i sprzętu obrony przed bronią masowego rażenia w świetle wymogów współczesnego pola walki oraz opracowywanie wniosków dotyczących ich rozwoju i modernizacji,

l) wykonywanie ocen, prób i ekspertyz dotyczących eksploatacji sprzętu wojskowego i wyposażenia wojsk w środki obrony lub ochrony przed bronią masowego rażenia, skażeniami i środkami zapalającymi,

m) modernizację sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia i skażeniami oraz doskonalenie systemów eksploatacyjnych,

n) badania oraz analizy w zakresie ochrony środowiska,

o) opracowywanie technologii otrzymywania nowych substancji (materiałów) oraz metod prowadzenia badań ich właściwości chemicznych i fizycznych,

p) opracowywanie metod badań i oceny środków spożywczych, farmaceutycznych oraz suplementów diety,

q) badania odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych, w tym mikroorganizmów,

r) badania palności materiałów oraz odporności sprzętu wojskowego, w tym wozów bojowych i środków transportowych, na palenie i działanie środków zapalających,

s) opracowywanie technologii, prowadzenie badań oraz wytwarzanie, dla celów dozwolonych, substancji chemicznych objętych Konwencją o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o niszczeniu jej zapasów,

t) sprzedaż licencji, patentów oraz know-how będących wynikami działalności naukowej lub rozwojowej Instytutu,

u) produkcję i sprzedaż urządzeń oraz usług będących wynikami działalności naukowej lub rozwojowej Instytutu, w tym pomoc przy wdrażaniu wyników tej działalności,

v) opracowywanie programów i metod szkolenia dotyczących użytkowania oraz obsługi wyposażenia przeznaczonego do ochrony lub obrony wojsk i ludności przed bronią masowego rażenia oraz sprzętu do wykrywania, rozpoznania lub monitoringu skażeń.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) współpracę z ministrem właściwym do spraw nauki, Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi resortami, agendami NATO i Unii Europejskiej, szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami;

2) realizację projektów zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i inne resorty;

3) realizację projektów zlecanych przez inne podmioty niż wymienione w pkt 2;

4) realizację wspólnych projektów z zagranicznymi i krajowymi organizacjami i podmiotami, w tym z placówkami naukowo-badawczymi.

§ 5.

Instytut może, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą Ministra, tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

§ 6.

1. Zmiana przedmiotu działalności Instytutu określonego w akcie o jego utworzeniu, w zakresie związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa, wymaga zgody Ministra.

2. Podjęcie nowej działalności, nieobjętej treścią § 4, podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział III

Organy Instytutu

§ 7.

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 8.

1. Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

1) sporządza regulamin organizacyjny Instytutu;

2) ustala plany działalności Instytutu;

3) realizuje politykę kadrową;

4) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy;

5) ustanawia regulamin wyborów do rady naukowej;

6) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;

7) reprezentuje Instytut;

8) tworzy szkoły doktorskie,

9) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.

3. W przypadku odwołania dyrektora Instytutu Minister wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców, albo inną osobę spełniającą warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 ustawy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny, odpowiednio przed Ministrem i radą naukową, za prawidłowe kierowanie Instytutem i uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

5. Dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

6. Dyrektor może:

1) powołać sekretarza naukowego Instytutu;

2) powoływać kolegia i inne organy opiniodawczo-doradcze w zależności od potrzeb, lecz nie więcej niż 2;

3) ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania;

4) ustanawiać prokurę.

§ 9.

1. Kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe z zastrzeżeniem § 16 powołuje i odwołuje dyrektor. Odwołanie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Instytutu.

2. Główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podległych bezpośrednio dyrektorowi ponoszą, przed nim, odpowiedzialność za wyniki działalności pionów i komórek Instytutu, którymi kierują oraz za użycie właściwych środków dla uzyskania tych wyników.

§ 10.

1. Dyrektor organizuje i kieruje działalnością Instytutu w zakresie zadań mobilizacyjnych oraz planowania badań naukowych i prac rozwojowych na czas wojny, przy pomocy wyznaczonych i upoważnionych do tych prac pracowników Instytutu.

2. Wydatki związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, podlegają finansowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla bieżącej działalności Instytutu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, a w wydzielonej części - ze środków budżetowych w ramach limitów wydatków obronnych, według ustaleń i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 11.

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1) uchwalanie Statutu Instytutu;

2) uchwalenie regulaminu działania rady naukowej;

3) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

4) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

5) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;

6) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej jego współpracy z innymi osobami prawnymi;

7) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

8) opiniowanie rocznego planu finansowego;

9) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;

10) opiniowanie podziału zysku Instytutu;

11) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

12) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

13) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień,

14) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora Instytutu;

15) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez Instytut

16) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego;

17) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, posiadają tylko członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.

4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 13 mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2-11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 12.

1. Rada naukowa Instytutu liczy 12 członków. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 6;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 6.

2. Liczba miejsc w radzie naukowej należnych dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, nie powinna być większa niż 3.

3. Liczba miejsc w radzie naukowej dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wynosi 4.

4. Liczba miejsc w radzie naukowej dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego lub tytułu naukowego, wynosi 2.

5. Członków rady naukowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat. Do rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

6. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, o których mowa w ust. 1, wchodzą w skład rady naukowej, jeżeli ich liczba jest równa lub mniejsza niż liczba należnych im miejsc w radzie naukowej. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie naukowej, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 5. Do rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział IV

Zatrudnianie pracowników naukowych

§ 13.

1. Pracownikiem naukowym Instytutu może być osoba posiadająca wymagane kwalifikacje naukowe, określone w art. 43 ustawy.

2. Zatrudnienie pracownika na stanowisko naukowe zostaje poprzedzone konkursem, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 7 ustawy.

3. Konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia.

4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne wobec kandydata, listę dokumentów, które składa kandydat, termin składania dokumentów i wskazanie komórki organizacyjnej, która dokumenty przyjmuje.

5. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.

6. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu we wskazanej komórce organizacyjnej.

7. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzana jest przez dyrektora, jego zastępcę oraz kierownika komórki organizacyjnej, w której kandydat może być zatrudniony, rozmowa kwalifikacyjna. Z przeprowadzonej rozmowy sporządzana jest notatka, którą podpisują wszystkie osoby uczestniczące w rozmowie. Notatka załączana jest do dokumentów kandydata.

8. Zwycięzca konkursu jest wyłaniany na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniających następujące kryteria:

a) dorobek naukowy i badawczy oraz osiągnięcia kandydata,

b) przydatność specjalizacji kandydata dla podstawowej działalności Instytutu,

c) predyspozycje kandydata do pracy w określonym zespole.

9. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

Rozdział V

Komisja dyscyplinarna

§ 14.

1. Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników naukowych lub badawczo-technicznych jest dwuinstancyjne, rodzaj i skład komisji dyscyplinarnej określa ustawa.

2. Komisja dyscyplinarna, w Instytucie wybierana jest w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą, składającą się z 3 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu, dla którego Instytut jest podstawowym miejscem zatrudnienia;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej, dla którego Instytut jest podstawowym miejscem zatrudnienia;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 7 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne;

7) w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

8) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

9) dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział VI

Struktura organizacyjna

§ 15.

1. Regulamin organizacyjny określa zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie.

2. Zmiany do regulaminu organizacyjnego wprowadzane są na drodze aneksów lub poprzez wydanie kolejnego tekstu jednolitego, uwzględniającego zmiany, przy zachowaniu postanowień ust. 1.

§ 16.

W instytucie nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział VII

Przedstawicielstwo Instytutu

§ 17.

Do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważniony jest dyrektor. Zastępca dyrektora oraz pełnomocnicy Instytutu działają w granicach ich umocowania.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe