Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 143/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2022 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2022 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu, zwanych dalej "Szkołami Podoficerskimi".

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe do Szkół Podoficerskich przeprowadza się spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi, zwanych dalej "osobami", posiadających wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

§ 3.

1. Limit przyjęć do Szkół Podoficerskich wynosi 377 miejsc.

2. Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera, przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z 2017 r. poz. 71, z 2019 r. poz. 1475 oraz z 2020 r. poz. 1217), zwanego dalej "rozporządzeniem".

§ 5.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, w następujących terminach:

1) do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu - do dnia 3 czerwca 2022 r.;

2) do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie:

a) w grupach osobowych:

- ruch lotniczy,

- meteorologia,

- radiotechniczna,

- inżynieryjno-lotnicza

- do dnia 3 marca 2022 r.,

b) w grupach osobowych:

- bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów,

- przeciwlotniczych zestawów rakietowych

- do dnia 10 sierpnia 2022 r.;

3) do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce - do dnia 31 maja 2022 r.;

4) do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu - do dnia 27 maja 2022 r.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wskazano w § 4 ust. 5 rozporządzenia.

4. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia mogą być dostarczone do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podoficerskiej.

§ 6.

1. Podstawę przyjęcia osób do Szkół Podoficerskich stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkół Podoficerskich uczestniczą osoby wskazane w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1131 i 1666) właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dyrektora Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dowódcy Garnizonu Warszawa.

3. Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do Szkół Podoficerskich na potrzeby właściwego korpusu osobowego (grupy osobowej) określą osoby wskazane w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przekażą komendantom Szkół Podoficerskich, Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

§ 7.

Za przeprowadzenie naboru do Szkół Podoficerskich odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc, określonego w załączniku do decyzji;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;

3) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem szkół podoficerskich do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4) komendanci Szkół Podoficerskich - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego oraz powołania do służby kandydackiej.

§ 8.

W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustalają komendanci Szkół Podoficerskich, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dyrektora Departamentu Kadr, Dowódcę Garnizonu Warszawa w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych, oraz osoby wskazane w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych właściwe dla korpusu osobowego (grupy osobowej) określonej w załączniku do decyzji.

§ 10.

Komendanci Szkół Podoficerskich przesyłają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa:

1) harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w Szkołach Podoficerskich - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;

3) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 14 dni od dnia ich powołania;

4) sprawozdanie z przebiegu szkolenia - w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

§ 11

. Postępowania rekrutacyjne do Szkół Podoficerskich polecam realizować przy zapewnieniu osłony przeciwepidemicznej oraz bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ogłoszonym stanem epidemii i w tym zakresie ściśle współpracować z właściwymi wojskowymi ośrodkami medycyny prewencyjnej.

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 3 oraz § 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2022 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)]

Załącznik do decyzji Nr 143/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 września 2021 r. (poz. 219)

Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2022 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Nazwa szkoły podoficerskiej

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP

Ogółem

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

24

Marynarki wojennej

T

techniczna
5


5

Razem w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce
5


5

Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu

28

Łączności i informatyki

B

eksploatacji systemów łączności

53


1

6


60

D

eksploatacji systemów informatycznych

107


17

Razem w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu

63


1

13


77

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

w Poznaniu

29

Kryptologii i cyberbezpieczeństwa

A

kryptologii1

8


9

B

cyberbezpieczeństwa
20


20

30

Rozpoznania i walki radioelektronicznej

B

rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

30

30

40

Medyczny

G

pielęgniarstwa

5

5

H

ratownictwa medycznego

20


525

52

Wychowawczy

D

orkiestr i zespołów estradowych


222

24

Razem w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

55

22

6

28

2

113

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

22

Sił powietrznych

E

ruchu lotniczego

5

5

F

meteorologiczna

10

10

G

radiotechniczna

6

6

I

bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów

20


121

J

inżynieryjno - lotnicza

100

100

32

Przeciwlotniczy

B

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

40

40

Razem w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

181


1182

Ogółem w Szkołach Podoficerskich

299

22

8

46

2

377

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-24
  • Data wejścia w życie: 2021-10-09
  • Data obowiązywania: 2021-10-09
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe