REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 127

DECYZJA NR 110/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2022 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2022 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W 2022 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu, zwanych dalej "Szkołami Podoficerskimi".";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Limit przyjęć do Szkół Podoficerskich wynosi 507 miejsc.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448), zwanego dalej "rozporządzeniem".";

4) w § 5:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do wojskowego centrum rekrutacji, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, w następujących terminach:",

- w pkt 2 po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w grupie osobowej inżynieryjno-lotniczej - do dnia 9 września 2022 r.;",

b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970).

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wskazano w § 4 ust. 6 rozporządzenia.

4. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służy wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia mogą być dostarczone do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podoficerskiej.";

5) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkół Podoficerskich uczestniczą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dyrektora Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dowódcy Garnizonu Warszawa.

3. Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do Szkół Podoficerskich na potrzeby właściwego korpusu osobowego (grupy osobowej) określą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) przekażą komendantom Szkół Podoficerskich, Dyrektorowi Departamentu Kadr, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.";

6) w § 7:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez wojskowe centra rekrutacji;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komendanci Szkół Podoficerskich - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego.";

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustalają komendanci Szkół Podoficerskich, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcę Komponentu Obrony Cyberprzestrzeni, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcę Garnizonu Warszawa w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych, oraz osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) określonej w załączniku do decyzji.";

8) w § 10:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Komendanci Szkół Podoficerskich przesyłają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) meldunek o liczbie osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia - w terminie 14 dni od dnia ich powołania;";

9) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2022 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)???????]

Załącznik do decyzji Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 sierpnia 2022 r. (poz. 127)

Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2022 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-03
  • Data wejścia w życie: 2022-08-04
  • Data obowiązywania: 2022-08-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA