Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 2 do umowy offsetowej zawartej dnia 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) oraz art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, zwany dalej "Zespołem", do przeprowadzenia negocjacji aneksu Nr 2 do umowy offsetowej zawartej dnia 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company, zwanej dalej "Umową Offsetową".

2. W trakcie przygotowania i prowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół działa na podstawie instrukcji negocjacyjnej, opracowanej na podstawie procedury zawarcia aneksu Nr 2.

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Szefa Inspektoratu Uzbrojenia;

3) sekretarz - przedstawiciel Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

d) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

e) przedstawiciel Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej,

f) dwóch przedstawicieli Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej,

g) przedstawiciel Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii,

h) czterech przedstawicieli Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej,

i) przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

j) dwóch przedstawicieli Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. W pracach Zespołu, w charakterze obserwatorów, mogą uczestniczyć:

1) przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

2) przedstawiciel Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

3) przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

4) przedstawiciel Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej.

3. Przedstawiciele Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą brać udział w pracach Zespołu, zgodnie z właściwością.

4. Osoby biorące udział w pracach Zespołu wykonują swoje zadania zgodnie z właściwością reprezentowanych resortów, urzędów, służb oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu - z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i harmonogram kolejnych posiedzeń Zespołu.

2. Przewodniczący składa we własnym imieniu oraz odbiera, imieniu Ministra Obrony Narodowej, od osób wskazanych w § 2 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 i 2020) oraz przekazuje je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zbierane są w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem osoby składającej oświadczenie.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

5. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Zespołu, z głosem doradczym bez prawa głosowania, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

6. Przewodniczący może zlecać wykonanie analiz, ekspertyz, opinii lub opracowań na potrzeby prac Zespołu.

7. Sekretarz niezwłocznie przekazuje osobom, o których mowa w § 2 ust. 1-3, sporządzone protokoły lub inne dokumenty lub ich projekty, także na podstawie zapytania obserwatorów przekazanego za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.

§ 4.

1. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym z uwagi na skutki pandemii COVID-19, Zespół może podejmować decyzje na posiedzeniach organizowanych w formule wideokonferencji, w formie uchwał, których tekst zostanie podpisany przez głosujących członków Zespołu i przesłany za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretarza.

3. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Obserwatorzy, o których mowa w § 2 ust. 2, przedstawiciele Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 5, nie biorą udziału w głosowaniu.

5. Wewnętrzny tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 5.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Proces negocjacji prowadzi się mając na uwadze konieczność zachowania ich transparentności, w szczególności poprzez dokumentowanie ich przebiegu w sposób umożliwiający ustalenie podejmowanych czynności i osób je realizujących.

3. Z procesu negocjacji sporządza się wykaz podmiotów biorących w nich udział, w tym ekspertów, zawierający co najmniej dla każdego z podmiotów:

1) nazwę podmiotu oraz wskazanie jego przedstawicieli biorących udział w procesie negocjacji;

2) terminy kontaktów, w tym w przypadku kontaktów nie mających charakteru pisemnego z podaniem godzin;

3) formę w jakiej były podejmowane;

4) wskazanie pism, protokołów, korespondencji elektronicznej opisujących przebieg procesu negocjacji, a w przypadku ich braku sporządzonych notatek opisujących kontakty lub nagrań rejestrujących ich przebieg.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3, jest tworzony na bieżąco w trakcie prac Zespołu.

§ 6.

1. Obsługę administracyjno-biurową oraz organizacyjną Zespołu realizuje Biuro do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane w ramach planu wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 7.

1. Zespół powołuje się na okres wykonywania zadania, o którym mowa w § 1.

2. Z dniem zatwierdzenia aneksu Nr 2 do Umowy Offsetowej przez Radę Ministrów:

1) Zespół rozwiązuje się;

2) zarządzenie traci moc.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-24
  • Data wejścia w życie: 2021-09-25
  • Data obowiązywania: 2021-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe